Opengetrokken kut sexclub nieuwegein


opengetrokken kut sexclub nieuwegein

Maar toèn hadden we de ambtenaar iijokwel Om", zo vertelt-hij -in dii tv-uitzending. Verder - Wenb5art de klokkeeiinider dat de bouwwe- - relçt oot 1. Die beschuldiging uit oud-directeur A. Paas van Verkeer en Waterstaat noemt de aantijging "onwaarschijnlijk". Bos, die eerder de bouwwereld beschuldigde vas het maken van illegale prijsopdrijvende afspraken, beschikt over een administratie waarin betalingen a,ait ambtenaren zijn bijgehouden.

In de uitzending zegt de voormalig directeur van Koop Tjucheni dat hij int opdracht van zijn werkgever regelmatig ambtenaren heeft ingepalct met dure golfreisjes, bordeelbezoeken en contanten betalingen. In Capelle aan den Ijssel verijpuwde een aannemer voor gulden een kantoor voor RijkswatTerstaat, terwijl de werkelijk kosten, ruim het dubbele bedroegen. Het verschil schonk de aannemer, in ruil voor eztra winsten aan andere projecten.

De ambtenaar risc het opzetje net. Paas van het ministerie van Verkeer en Wa terstaat noemt het aantal van vijftig 'foute' medewerkers bij Rijkswaterstaat hoogst onwaarschijnlijk. Dan kan er snel helderheid komen en ons ministerie uit het diskrediet worden gehaald.

Bijval In de uitzending krijgt Bos bijval van H. Volgens hem maakt vrijwel de gehele bouwwereld zich schuldig aan het omkopen van ambtenaren. Van gratis reisjes naar Japan' tot het bouwen van een bungalow waar geen reke-. Iedere aannemer doet er aan mee. Voor het betalen vals steekpenningen schrikt geen enkele aannemer te- rug. Ze moeten ook wel. Het is een jungle. Het verkrijgen van een opd'acht is een van de môeilijkste opgaven waar een aannemer zich voor gesteld ziet," Terlingens meent dat de interne controle in de ambtelijke wereld "absoluut nul" is.

Dat is een uitnodiging om over de schreef te gaan. Volgens Ad Bos, de klokkenluider die eerder de namen van vier ambtenaren noemde en wiens noodkreet leidde tot het instellen van een parlementaire enquête, zijn meer dan honderd ainbtenaren vatbaar voor omkoping.

In het televisieprogramma Zembla van vanavond zegt hij letterlijk: Dit stopt niet bij honderd. Bos, die financieel directeur was van aannemersbedrijf Koop Tjuchem, overhandigde in december de dubbele boekhouding van zijn voormalige werkgever aan secretaris-generaal Harsy Borgboots van het ministerie van Justitie.

Op grond van de documenten van Bos doet het openbaar ministerie onderzoek naar tien ambtenaren die zich mogelijk schuldig hebben gemaakt aan strafbare feiten. Onder hen bevinden zich de reeds genoemde vier: Zij zijn omgekocht voor bedragen die in de honderdduizenden guldens lopen, zegt Bos.

In de zwarte boekhouding komen bedragen voor van tot gulden, die door Koop Tjuchem als steekpenningen waren gereserveerd. Volgens Bos konden de aarmemers die deze ambtenaren omkochten, in ruil daarvoor een hogere prijs berekenen dan oorspronkelijk was bedoeld. Zelf heeft hij bijvoorbeeld bij de opening van de Wijkerrunnel onder het Noordzeekanaal in ambtenaren benaderd - en met succes. Koop is de algemeen directeur van Koop Tjuchem, die overigens geen commentaar heeft.

Dat ging om meer dan tienduizend gulden. De ambtenaar moest ervoor zorgen dat Koop Tjuchem werd uitgenodigd in te schrijven op werk voor Rijkswaterstaat. Volgens Bos werkt de man nog steeds bij Rijkswaterstaat en krijgt hij ook nog steeds geld. Een anoniem gebleven getuige heeft voor de notaris verklaard dat de betrokkene naar vijfduizend gulden heeft gekregen. Het omkopen gaat geleidelijk, vertelt oud-aannemer A. Terlingen in de uitzending. Dan volgt het aanbieden van een dineetje.

Dat proces gaat steeds verder. Het loopt van een dakkapelletje via een reisje naar Japan tot een bungalow waarvoor geen rekening wordt gestuurd.

Een aannemer doet alles om winst binnen te halen. Aannemers zijn volgens hem meesters in het bepalen welke ambtenaar corrupt is. Secretaris-generaal Ralph Pans van Verkeer en Waterstaat zegt overigens in een reactie op de beschuldingers dat het ministerie het eigen personeel 'suf controleert'.

Ook binnen de ambtelijke top van de provincies Noord- en Zuid-Holland komt corruptie voor. De gewezen AVVB-bestuurder, de Hilversunne aannemer Dick Terlirigen, herhaalt in het programma ook beschuldigingen die hij al half december vorig jaar in deze krant uitte.

Zo zou volgens hem de hele bouwsector zich schuldig maken aan het omkopen van ambtenaren. Als voorbeelden noemt hij reisjes naar Japan en het gratis bouwen van een bungalow. Ad Bos, de man die november vorig jaar grootscheepse bouwfraude aan het licht bracht, beschrijft vanavond de manier waarop een topambtenaar van de provincie Hoord-Holland over de schreef ging. Tijdens de opening van de Wijkertunnel in werd de man benaderd door Bos, destijds nog in dienst van bouwer Koop Tjuchem.

In opdracht van directeur Henk Koop nam Bos de ambtenaar mee naar dure restaurants en de sjieke Amsterdamse seksclub Yab Yum. Daama vlogen Bos en de ambtenaar met het privé. De ambtenaar zou ook meer dan tienduizend gulden aan contanten hebben aangenomen. Bos' verhaal wordt door een tweede getusge bevestigd.

Het doel van de omkoping was om nieuwe opdrachten binnen te slepen. De recherche is een onderzoek tegen de ambtenaar begonnen. Uit nieuw materiaal dat Bos in openbaarheid brengt, zou blijken dat van de betalingen aan ambtenaren een boekhouding is bijgehouden. De administratie bevat de namen van zeker tien corrupte ambtenaren bij Rijkswaterstaat.

Zij ontvingen bedragen van enkele honderden tol gulden. Een ambtenaar van de provincie Zuid-Holland zou het helemaal bont hebben gemaakt. Hij nam meer dan honderddtdrend gulden aan, zo zou uit de boekhouding blijken.

In een reactie noemt secretarisgeneraal Pans van Rijkswaterstaat het getal van vijftig corrupte ambtenaren hoogsl onwaarschijnlijk. Ik hoop dat er snel helderheid komt. Bos hindert onderzoek naar bouwfraude Door onze rulw.

Bos van bouwbedrijf Koop Tjuchetn In dc publiciteit. Bos,,frustreert" her strafrechtelijk onderzoek naar bouwfraude en ambtelijke corruprit,,rerwijl hij claimt dit onderzoek te helpen", aldus woordvoerder W. Dc Bruin lvevestigt dat Bos een dergelijke verklaring niet heeft afgelegd achter gesloten deuren bij de recherche. Hij vertelt in Zcnrbla over vijftig corrupte ambtenaren maar als dat werkelijk waar zou zijn, had hij dat ook tegenover onze mensen uiteengezet.

Dat is niet gebeurd. Ho bcdieut hij zich van stemositigmakerij In dc publiciteir die niets bijdraagt aan dc opsporing. Wij krijgen de indruk dat heer Bos deze vereiste zorgvuldigheid nier nacht neemt". Dc broullle tussen het OM en Bos kan vergaande gevolgen hebben voor het nu lopende strafrechtelijk andes-zoek naar bouwfraude. Dit onderzoek kwam vorig najaar van de grond na verklaringen van dezelfde Bos - ook In Zcinbla - over illegale kartels in de bouw waarmee sciekem te hoge prijzen voor bouwprojecten zouden worden verkregen.

Deze verklaringen leidden tot een parlementaire enquête, een onderzoek door kartelpolitie HMa en een justitieel onderzoek naar bouwfraude en corruptie. In dit onderzoek Is Bos voor het OM een cruciale getuige. Bicusen her OM wordt ook vastgesteld dat Bos glch gisteren vermoedelijk In de voet heeft geschoten met zijn beschrijving van de wijze waarop bij namens zijn toenmalige werkgever Koop Tjuchcm betrokken was bij de omkoping van ten 'ropmanager van Rijkswaterstaat'.

Deze zou onder meer zijn geffteerd Itt een Amsterdams bordeel. Een betrokkene bij bel onderzoek zegt dat Bos zich hiermee waarschijnlijk zelf als verdachte heeft aangegeven, terwijl hij rotnutoe alleen getuige is.

Dezelfde betrokkene zegt In het duister te tasten naar Bos' motieven om in Ze,n. Dc relatie tussen het OM en Bos Is al langer gespannen. Zomer kwam een einde aan aoderhalfjaar onderhandelen over de overdracht aan het OM van een zogenoemde 'schaduwboekhoudlng' die volgens Bos her bewijs vormt van iiie- gele prijsafspraken in de bouw. Bos wilde gulden voor die boekhouding ontvangen, het OM bood maximaal Enkele maanden nadat dc 00 - derhandellisgen waren srukgelopen verscheen Bos op rv.

Daarna bleek hij, totverwonderingvan liet OM, bereid zijn bewijsstukken gratis te overhandigen. Bos zei In kleine kring dat het hem nooit om het geld te doen was geweest, maar dat hij eerder geen akkoord bereikte doordat hij geen vertrouwen had in de personen dle de zaak bi; her OM in handen hadden. De klokkenluider die rijn baan bij de kernreactor in Petten terugeiste, kreeg onlangs bij de rechter nul op het rekwest. Het was de eerste keer dat een klokkenluider via een kort geding om rerhtsbescherming vroeg.

Hij vindt dat de rerhter zich door deskundigen had moeten laten voorlichten over de ernst van de misstanden in de kemreactor. Daarna had hij kunnen beoordelen of het schenden van geheimhouding was gerechtvaardigd. Raadsman André Koster benadrukt dat er nog geen richtlijn is voor bedrijven waarin staat wie voor de status klokkenluider in aanmerking komt. Zelfs al heeft mijn rliént op enkele punten nietjuist gehandeld, hoe had hij dat dan kunnen weten?

Volgens Van den Heuvel is deze te ingewikkeld en tezwaar: De ambtenaar die uit de school klapt moet nota bene met mensen uit ae eigen werkkring over de misstanden praten. Ook de klokkenluider die met succes de lange veeg naar de integriteitscommissie heeft afgelegd. Het oordeel van deze commissie is zwaarwegend, maar hoeft niet te worden opgevolgd.

Bovendien zittets er allerlei personen in die niet direct onafhankelijkheid uitstralen. Ik zou liever zien dat er alleen mensen in zitten die geen enlfele binding met de overheid heb ben: Gemeenten kunnen zich sinds eind februari aansluiten bij het landelijk meldpunt voor klokicenltiiders, opgericht op initiatief van de Vereniging van Neder - landse Gemeenten.

De vijftig gersieenten die dat hebben gedaan werken mes een modelverordening voor klokkcnluiders die bepaalt dat een gemeente. Hij kan zich ook direct tot de vertrouwenspersoon wenden. Alle klachten komen op het hoogste niveau, hei gemeentebestuur, terecht.

Komt er geen bevredigende oplossing, dan kan de klokkenluider altijd nog naar het landelijk meldpunt stappen. Onze adviezen zijn openbaar, dus gemeenten moeten wel heel sterk in hun schoenen staan als ze liet zover laten komen dat een klokkenluider naar ons toe stapt', aldus Vertneulen.

Gemeenten zijn overigens niet verplicht om een regeling voor klokkeiiluiders op te stellen. Dat gebeurt pas met de nieuwe ambtenarenwet, die nog svel enkelejaren lip zich sal laten wachten. Wel is mei de ambteitarenbonden afgesproken dat elke gemeente zo's regeling opiseemr. Uit onderzoek van Binnenlands Bestuur bleek oktober vorig jaar dat twee op de drie gemeenten nog niets geregeld heeft.

Dat werkt in het nadeel van die gemeenten omdat ook met de bonden is afgesproken dat het ontbreken van een regeling voor k. Hij heeft zich op kosten van het bouwbedrijf Koop Tjuchem laten ftteeen in een bordeel en steekpenningen geïncasseerd in ruil voor bevoordeling van Koop, aldus oud-directeur A. Dit blijkt uit een uitzending vanavond van de telcvisierubriek Zembia.

Volgens de rubriek is in her justitible onderzoek informatie over tien ambtenaren inzake corrumptief gedrag verzameld. Bos schat dat van de tienduizend ambtenaren van Rijkswaterstaat er zeker vijftig cornipt zijn. Secretans-generaal Paars van Verkeer en Waterstaat noemt dat aantal,,onwaaescisjjnlijlt". Onthullingen vals Bos in Zerubla van november vorig jaar over bouwfraude leidden tot de Instelling van een parlementaire engufte, een justitieel onderzoek en een oodetzoek door dc kartelpolitie Nma.

Volgens Bos spannen bouwonderneniingen op grote schaal samen om via prijsafspraken te hoge kosten voor boiawprojecteo bij de overheid in rekening te brengen. In de uitzending van vanavond vertelt Bos gedetailleerd over gevallen van onikoping waarbij hij soms zelf betrokken was. In dén zaak gaat het om een,,topmanager van Rijkswaterstaat" die hij in opdracht van zijn baas Henk Koop bij de opening van de Wijkertunnel in benaderde om langs informele weg opd.

Een rekening van ruim tienduizend gulden na bezoek van dc ambtenaar aan het Amsterdazose bordeel Yabyumn werd volgens Bos door Koop betaald, Ook vergoedde Koop golfcursussen die de ambtenaar In Scliotland en her Midden- Oosten volgde; hij ontving volgens Bos ook contante betalingen, varifrend van tot gulden.

Koop Tjuchem wilde vanochtend niet reageren. Sinnema van Verkeer en Waterstaat zegt dat de desbetreffende,,topm. Pas als offldeel bericht van het openbaar minis terle Is ontvangen dat de man verdachte is, zal dc depa. Het OM wilde geen commentaar geven.

Ook verklaart Bos dat ten ditezteiar van Koop Tjuchens al zo's dertig jaar de regie voert over de omkoping van ambtenaren in htt Noord-Hollandse Hoorn. Dc advocaat van een wegens corruptie veroordeelde ex-ambtenaar van Rijkswater5raat uit verder de beschuldiging dat de leiding van de Organisatie begin jaren negentig op de hoogte is geweest van de zogenoemde 'Capelse zaak'. Enkele lage ambtenaren zijn daarvoor medio jaren negentig ontslagen eis vervolgd - maar de leiding van Rijkswaterstaat, in wier opdracht de lage ambtenaren zeiden te hebben gewerkt, is altijd buiten schot gebleven.

Ook binnen de ambtelijke top van de an incies Noord- en Zuid-Hold komt corruptie voor. Groei Heijmans kent caincs'sk '5 '05 De bijna tiendujzend werknemers van bouwbedrijf Heijmans krijgen nog dit jaar te horen wie hun nieuwe hoogste baas wordt. Voor de parlementaire enquête licht ook van Heijmans, zich nooit schuldig hebben gemaakt aan pnjsafspraken.

Hij kwam binnen bij Heijmans toen het nog gebruikelijk was dat bouwbedrij- Ven voor het maken van offertes een rekenvergoeding ontvingen. Hij volgde hoe toenmalig premier Lubbers in Brussel begin jaren negenlig vergeefs pleitte voor het verbod daarop. Nu, in Jarissens laatste jaar als hoogste baas van Heijmans, ligt de UUUW naar de gang van zaken in der vuur vanwege de onderousjes waarmee aannemers elkaar ftnande bouw gaat Joop Janssen deel het balletje toespelen.

De Tweede Kamer vist via een parleniet op de vlucht. Door Henk Mees 1k ben helemaal niet tegen zon p honderden bouwplaatsen tegelijk domineert het geel, de huiskleur van Heijmans. Bijna tienduizend werknemers zijn dagelijks in de weer. Gemiddeld gaat er zo'n euro om in elk project. Ja, daarvan durf ik te zeggen dat het bij Heijmans niet voorkomt. Maar ik kan echt nier zeggen dat medewerkers van bouwbedrijven, wel- parlementaire enquétc, vooral omdat hiermee ook de rol van de overheid eens goed tegen het licht kan worden gehouden.

Hij wil wel eens vastgesteld zien hoe het er aan toegaat bij niet name grootschalige projecten met de overheid als opdrachtgever.

Woningen Alles is elk jaar weer groter geworden in de periode dat Janssen bij Heijmans aan het roer staat. Toen ik in bij Heijmans kwam, ging ik eerst op rondreis. De wer ken langs. Op een heel normaal project van schrijft hoe een topambtenaar van de provincie Noord-Holland over de schreef ging.

Daarna vlogen Bos en de ambtenaar met het privé-vliegtuig van Koop T uchem naar Schotland en Zwitserland voor goltparlijtjes. De ambtenaar zou ook meet dan tleridulzetjd gulden hebben aangenomen. Secretaris-generaal Pans van geen grenzen woningen in Lisse bleek dat we gulden per woning verdienden. Minder dan één procent van de omzet. De makelaar verdiende er nog meer aan.

Heijmans opereert nu in een hoger segment van de markt. Nu verdienen we aan de woningen die we in eigen ontwikkeling produceren gemiddeld euro. Liefst , veelal verouderde, woningen werden er vorig jaar afgebroken in Nederland. Daarvoor in dc plaats kwamen nieuwe: Van de nieuwbouw werden er onder regie van Heijmans gerealiseerd.

Joop Janssen stelt tevreden vast dat Heijmans roet marges van 5 i 6 procent op elke woning royaal meer verdient dan gemiddeld in de branche gebruikelijk is. Vijftien jaar gelden was onze marge 0. Uit nieuw materiaal dat Bos vanavond In de openbaarheid brengt, vnu blijken dat van de betalingen aan ambtenaren een boekhouding bestaat. Een ambtenaar van de provincie Zuid-Holland zou het heel bont hebben gemaakt en meer dan honderdduizend gulden hebben aangenomen.

Nu zittkn we op 3. Dat was al 4 procen geweest wanneer we IBC. Vaak voelt hij zich nog geltirirsboomd door de overheid. Wegenbouwers in Frankrijk ivaken tien procent winst. Dal gèett te denken. Waarossi mag de minister van Verkeer cii Watelstaat dan zeggen dat 2,5 procent genoeg is voor een bouwbednjf?

Wij als bouwbedrijven zijn knettergek, wij vragen niet z'n allen te weinig. In de bouw gunuien ze llcaar nsiet eens het verlies. Daarom ook hebbenj we nooit een vuist kumnen makn ons iets af te dwsngeit. Voorbeelden 1 genoeg zegt Janssen te hebben ogi zijn beweringen te onderstrepen.

Bij vrijwel elk grootschalig projeèt is Heijmans betrokken, al dan rdet zonder een rekenvergoeding darvoor te ontvangen. Daar hebben we al vijf tot zes miljoen euro uitgegeven zpnder dat er eigenlijk iets tegenovt staat. Omdat de prijs de opçrachtgever niet aanstaat, komt ei- nu al voor de derde keer een aajibesteding. Die heeft ons 2,6 miljoen euro gekost, en daarvoor hebben we euro vergoeding gekregen.

Dat is toch niet normaal. Of - de Westerscheldetunnel. Ons is ge- vraagd het project sleutelklaar op te leveren. Dus tot het moment van opening door een VVD-minister of de koningin, in het geval niet iemand van de VVD tegen die tijd minister van Verkeer en Waterstaat is. Door die wijze van opdrachcgeving zitten daar voor ons geweldige risico's in.

Nu wordt er weer geroepen dat de prijs voor de hoge snelheidslijn veel te hoog uits'ait. Kunnen wij er iets aan doen dat ceivsent en beton veel te duur zijn geworden? Toen de bil werd aangekondigd, gingen prompt de prijzen van de palen roet 50 procent omhoog.

Wij rekenen alleen maar door en, ja, zetten er een bepaald percentage op' Geen bewijs Hoe dat in de bouw allemaal in zijn werk gaat, vooral vanaf de aanbesteding, is nu een klusje voor de parlementaire enquêtecommissie. Janssen maakt zich geen zorgen over Heijmans. Hij kreeg al bezoek van deskundigen die de enquéte kwamen voorbereiden.

Tot nu toe heb ik nog geen bewijs gezien. Geen boekhouding, niks, lachende gezichten tijdevs de presentatie van de jaarcijfers con Fleilorans. Fors Jair Verhoefi venvolir;. Bij ons komt omkoping van ambtenaren niet voor. Daar staat de doodstraf op. Prijsafspraken zijn wat anders. Iets wat honderd jaar geleden al gebeurde en met toelating van de overheid tot stand hield, dat is war anders.

Wij hebben hier echt niet de systemen zoals ze die in Frankrijk. Fakefacturen, factureren zonder bonnetjes, een kasstroom buiten de reguliere circuits, omkoping van ambtenaren.

In Duitsland komen nog zaken voor die wij omkoping noemen. Dat verwacht je toch niet in Duitslandr ' Zeker nu in Europa de grenzen vervagen. Het bouwbedrijf lijdt er niet onder. Met zijn wortels in Rosmalen, meer dan tachtig dochters onder velerlei namen in het hele tand, dertien bedrijven in België en een vestiging in Duitsland. De kleine tienduizend werknemers worden daarvoor wel achter de vodden gezeten.

Opmerkelijk is dat Heijmans voor het eerst een ziekteverzuim kent dat ruim boven het landelijk gemiddelde zit. Van het directe personeel is bij Heijmans 8. Daar zit wel toeval hij, maar het blijft opnsetkeiijk. Opvolging Janssen zelf is opmerkelijk sterk hersteld nadat hij enkele jaren geleden door kanker werd getroffen.

Nu hij in oktober zestig jaar wordt, vindt Janssen de tijd geko-men om binnen enkele maanden zijn vertrek aan te kondigen. Dick van der Kroft 47 is een mogelijk opvolger. Dan komt voor Janssen niet alleen eind aan een succesvolle periode met ongekende groei bij Heijmans: Dan moet je gaan oppassen dat je zelf geen kamsalamnander wordt. Vanaf januari Is hij lid van de raad van be- - stuur, sinds ljanuari voorzitter. Met 84 bedrijven real i- seen Heijmans in-nederland een omzet van 2 miljard euro.

Met 13 bedrijven in België is Heijmans het tweede bouwbedrijf aan Beigte. De - totale omzet over bedroeg 2, miljard euro. Zo zou volgens hem de hele bouwsector zich schuldig maken aan het omkopen san ambtenaren. Ad Bos, de man die november vorig jaar grootscheepse bouwfraude aan het licht bracht, beschrijft vanavond de manier waarop een topambtenaar van de provincie Noord-Holland over de schreef ging.

Tijdens de opening van de Wijkertunnei in werd de man benaderd door Bos, destijds nog in dienst van bouwer Koop Tjuchem. In opdracht van directeur Henk Koop nam Bos de ambtenaar mee naar dure restaurants en de jrfluicjtr o. Daarna vlogen Bos en de ambtenaar niet het privëvliegtuig van Koop Tjuchem naar Schotland en Zwitserland voor golfpactijtjes. De ambtenaar zou ook weer dan tienduizend gulden aan contanten hebben aangenomen.

Bos' verhaal wordt door een tweede getuige bevestigd. Uit nieuw materiaal dat Bos los openbaarheid brengt, zou blijken dat van de betalingen aan ambtenaren een boekhouding is bijgehouden. Zij ontvingen bedragen van enkele honderden rot 35 MB gulden. Een ambtenaar van de provincie Zuid-Holland zou her helemaal bont hebben gemaakt. Hij nam meet dan honderdduizend gulden aan, zo zou uit de boekhouding blijken. In een reactie noemt secretarisgeneraal Paris van Rijkswaterstaat het getal van vijftig corrupte ambtenaren hoogst zowaarschijnlijk.

Als Bos denkt te weten wie het zijn, dan hoop ik dat hij zijn informatie aan de recherche geeft. Ik hoop dat er snel helderheid komt en ons ministerie uit het diskrediet svordt gebracht. Heijmans zou de Franse onderaannemer Soletanche in een dreigende onder druk hebben gezet niet in zee te gaan met de Duitse concurrent Max Bögl.

Heijmans zou 'de dreigbrief per abuis ook aan de gemeente en het tmrunterie van Vrom hebben gestuurd, aldus de Volkskrant. De Nederlandse aannemer kondigt daarin sancties aan als Soletanche niet exclusief met Heijmans zaken doet. Dat zou eerder zijn afgesproken.

De gemeente zou inmiddels aangifte hebben gedaan tegen Heijmans en de kwestie hebben aangekaart bij de parlementaire-eroquftecommissie die de bouwfraude onderzoekt. Het lukt Amsterdam almaar niet de metrolijn voor de begrote 2. Eind vorig jaar meldde wethouder Geeft Daies dat ook de tweede poging de bouw aan te besteden - nu opgelcnipt in dertien stukken - was mislstict.

De bouwers vroegen gezamenlijk miljoen gulden meer dan verwacht. Vooral de stations Vij. De fraude zou een deel van de budgetoverschrijdingen kunnen verklaren. Mnsterdam bewijst mogelijk prijsafspraken bouw Een van bouwbedrijf drijven die betrokken ziin bij de In de gemeenteroad wordt oog de biedingen,vel erg dicht hij ei- gezet op st. Bögl eegl dat sta- bouw nog goedkoper zou kunnen Heijmans houdt de pnjzev in kin. Antoterdam waa bedoeld, konstanotig hoog ie houden.

Hei kan er in het openbaar nog tion te kuneen bouwen voor bijna Bkgl heelt één probleem Voor sterdaw hoog en daar kou Snielevert de genteenle mogelijk Aimsstecdum heeft al meer dan niet aver uitweiden, maar het otilioen gulden nam 55 nul- de noodzakelijke, vijftig n,eter tanche van nierprotttcrrim.

De bouwen, is het afhankelijk s-as an- de dienst ruimtelijke ordening vz,i de gemeente. Die slaat atari,, Na Noord-Zuidlijn prijs in slijten aan bouwbedriivnn. Bögl wordt uitge- men gulden jrutm 82 miljoen kregen dat die ivandem, nok daad- bestuur aangifte ie doen hij justlic de ronde van aanbestedingen nadigd om te praten over de b,,aw ruroj, een vernchtl van bijna neer- werkelijk worden geleverd er, bij de poelcnmcntaire enquête- Van anne versiaggnunr bouwbedrijven miljoen gul- van de twee andere stations: Jan 't Hart den meer wagen dun begroot.

Ook duur omdat de gemeente geen concrete praten, schiet bouwbedrijf fleij- afspraak exclusief met Ileijnians de boo,vbednji'eni niaken ondermans aan het Franse bedrijf Sole- uiissiel va,, de bouw valt geld te bewijzen in handen had.

Maar de mans in het verkeerde keelgat. Heqmuos wist er je- gen van de Nvi,rd Ziiidlmin. Bos, voetrmalig directeur van het Groningse bouwbedrijf KoopTjucheen, in de Zembla-documentaire 'Corrupte ambtenaren die gisteravond is uitgezonden Minister Netelenbos Verkeer wil dat Bos de namen van corrupte ambtenaren aan haar, haar collega Korthals Jaslitie of het Openbaar Ministerie geeft.

Ze beaadrskte nag een keer dat ambtenaren die zich laten omkopen er bi haar ministerie meteen uitvliegert". Fans noemt het aantal van vijftig hoogst onwaarschijnlijk", al sluit hij niet uit dat de corruptie op za's grote schaal hij Rijkswaterstaat voorkomt. Het landelijk parket, dat de bouwfraude nnderzoekt, wilde gisteren niet zeggen of Bos tegenover justitie het aantal van vijftig omkoopb,are anrbtenren heeft gemeld.

Hij denkt das Bos nog een le rooskleurig beetdl schetst. Ik vraag me al of het er maar vijf - tig zijn. Er zijn zoveel aiaibtenares die opdrachten te vergevela hebben.

En het omkoping is een wijdverbreid fenomeen. Steekpenningen geef le wanneer dat nodig is. Zembfa noemt concrete gevallen van omkoping in onder meer het Zuid-Hollandse Capelle aan tien Ijssel en in Hoorn. Daar heeft de directeur gemeentewerken -volgens Bos een auto roet caravan cadeau gekregen van Koop Tjuehent.

Bur meester en wethouders van de roord-hollandse gemeente willen dal justitie deze beschuldiging uitzoekt. In november leidden uitspraken van Bosin Zembia lot grote opschudding in de bouwwereld en de politiek. Enqaéte Voer de Tweede Kamer waren de beschuldigingen aanleiding een parlementaire enquête te beginnen.

In een enkel geval liet een atnbte naar zich zelfs meer dan honderdduizend gulden betalen. Dat zei 'klokkenluider' A. Bos, voormalig directeur van het Groningse bouwbedrijf Koop Tjuchern, gisteren in het tvprogramma Zambia. PvdA wil dat Bos de namen van cormpte ambtenaren aan het Openbaar Ministerie geeft. Ze benadrukte nog een keer dat ambtenaren die zich laten omkopen er bij haar ministerie 'meteen uitvliegen. Ook binnen de ambtelijke top van de provincies Noord- en Zmd-t-lolland komt corruptie voor.

Dat verklaren klokkenluider A. Terlingen, herhaalde in het programma ook beschutdigitigen die hij al half december uitte. Zo zou volgens hem de hele bouwsector zich schuldig maken aan het omicopen van ambtenaren. Als voorbeelden noettade hij reisjes naar Japan en het gratis bouwen van een bungalow.

Bos, de man die in november grootscheepse bouwfraude aan het licht bracht, be- schi-eef de tsaataier waarop eets topambtenaar van de provincie Noord-Holland over de schreef gtng. In opdracht van directeur H. Koop nam Bos, toen nog in dienst van bouwer Koop Tjuchem, de ambtenaar nice naar dure restaurants ets de sjieke Amsterdantse arksclub Yab Yutn Het doel vais de omkoping was om nieuwe opdrachten binnen te slepen.

De techet'che is een onderzoek tegen de arrtbtenaar begonnen. Uit ttteuw naateriaal van Bos, zou blijken dat van de betalingen aan ambtenaren een boekhouding is bijgehouden. De administratie bevat de natien van zelter tien cornipte ambtenaren bij Rijlcswater- staat. Zij otstvingeil bedcagemm van enkele honderden tot 35, gulden. Een ambtenaar van de provincie Zusd- Holland zoet het helemaal bont hebben gemaakt. Hij nam meer dan honderdduizend gulden aan, zo zou uit de boekhouding blijken.

Jk hoop oprecht dat deze ldokkenluider alle namen aan het Openbaar Ministerie heeft genteld. Als het waar is dat ambtenarets corrupt zijn, volgen er sancties. Ze worden in elk geval ontslagen", aldus minister Netelenbos. Ook binnen de ambtelijke top van de provincies Noord- en Zuid- Holland komt corruptie voor. Volgens Terlingen, aannemer in Hilversum, maakt de hele bouwsector zich schuldig aan het omkopen van ambtenaren Als voorbeelden noemt hij reisjes naar Japan en het gratis bouwen van een bungalow.

Kamerleden en minister Netelenbos Verkeer en Waterstaat reageerden geschrokken Netelenbos wil dat Bos de samen van corrupte ambtenaren aan justitie geeft. Ze benadrukte dat ambtenaren die zich laten omkopen er meteen uitvtiegen. Bos kreeg van zijn baas, bouwbedrijf Kaop Tjuchem, opdracht met de topambtenaar naar dure restaurants en de seksclub Vab Yiim te gaan. Daarna vlogen Bos en de ambtenaar met het v iegtusg van Koop naar Schotland en Zwitserland voor go fpartijtjes.

Doel was nieuwe opdrachten binnen te slepen. Zembla noemde verder concrete gevallen van omkoping in onder meer Hoorn en Capelle aan den Ijssel. Uit nieuw materiaal van Bos zou blijken dat van de betalin- jskac4 Ib-ta-ot gen aanambtenaren een boekhouding is bijgehouden. De administratie bevat de namen van zekertiencorrupte ambtenaren bij Rijkswaterstaat. Zij ontvingen bedragen van enkele honderden Int 16, euro Een Zuid-Hollandse ambtenaar zou zelfs meer dan 50, euro aan hebben genomen.

De Nederlandse aannemer en de Nederlandse ambtenaar zijn niet csrrupt. Volgens Tertingen, aannemer in Hilversum, maakt de hele bouwsector zich schuldig aan het omkopen van ambtenaren Als voorbeelden noemt hij reis- jes naar Japan en het gratis bouwen van een bungalow.

Tweede-Kamerleden en minister Nctelenbos van Verkeer en Waterstaat reageerden gisteren geschrokken. Ik houp oprecht dat de klokkcnluider alle namen aan hetopenbaar Ministerie heeft gemeld. Als het waar is dat ambtenaren corrupt zijn, dan volgen er sancties. De minister moet volgende week tekst en uitleg geven aan de Tweede Kamer.

GroenLinks wil van haar sveten wat zij heett gedaan met eerdere signalen over omkoping. Marijke Vos, voorzitter van de parletnentaire enquéte naar de bouwfraude, wil niet zeggen of haar commissie op de hsogte was van deze feiten. Maar corruptie onder ambtenaren is wel onderdeel van ons onderzoek.

Bos kreeg van zijn baas, bouwbedrijf Koop ijuchem, opdracht met de topambtenaar naar dure restaurants en de sexrtub Yab Yum te gaan. Daarna vlogeribos en de ambtenaar met het privé-vliegtuig van Koop Tjuchent naar Schotland en Zwitserland voor golfpartijtjes. Uit nieuw materiaal van Bos zou blijken dat van de betalingen aan ambtenaren een boekhouding is bijgehouden. Zij ontvingen bedragen van enkele honderden tot 35, gulden. Een ambtenaar van de provincie Zuid-Holland zou meer dan handerddusaend gulden hebben aangenomen.

Secretaris-generaaL Fans van Rijkswaterstaat noemde in de uitzending het getal van vijftig corrupte ambtenaren 'hoogst onwaarschijnlijk'. Als Bos denkt te weten ivie het zijn, dan hoop ik dat hij zijn informatie aan de recherche doorgeeft.

Ik hoop dat vr snel helderheid komt en ono ministerie niet langer in diskredict wordt gebracht. Volgens Terlingen, aannemer in Hilversum, maakt dc hele bouwsector zich schuldig aan het omkopen van ambtenaren. Tweede-Kamerleden en minister Netetenbos van verkeer en Waterstaat reageerden gisteren geschrokken.. Als het waar is dat ambtenaren corrupt zijn, volgen er sancties. Ze worden in elk geval ontslagen", aldus mi- nister Netelenbos. De minister moet komende week tekst en uitleg geven aan de Tweede Kamer.

GroenLinks wil van haar weten wat zij heeft gedaan niet eerdere sigaalen over omkoping. Marijke Vos, voorzitter van de parlementaire enqsiéte naar de bouwfraude. Ik ga niet zeggen wat wij als commissie precies wel en niet weten. Maar corruptie onder ambtenaren is wel onderdeel van ons Onderzoek: Gisteravond meldde Bos in het tv-programnsa.. De gepensioneerde aannemerk Terlingen ut Hilversum denkt dat Bos nog een tenx,sklesuig bdeld'schetit'ïk vraag me af of het er maar vijftig zijn-.

Bos kreeg van zijn baas, bouwbedrijf Koop Tjucheen, opdracht met de topambtenaar naar dure restati,irants en de seksclub Yab Zum te gaan. Daarna vlogen Bos en de ambtenaar met het privé-vliegtuig van Koop Tjuchem naar Schotland en Zwitserland voor golfpartijtjes. Uit nieuw materiaal van Bos zisu blijken dat van de betalingen aan ambtenaren een boekhoïisding is bijgehouden. De administratie bevat de n,a men van zeker tien corruptie ambtenaren bij Rijkswaterstaat. Zij ontvingen bedragen van enkele honderden tot gulden.

Een ambtenaar van de provincie Zuid-Holland zou het lielemaal bont hebben gemaakt. Hij nam neer dan honderdduizend gulden aan, zo zou uit de boekhouding blijken. De Hilversuinse aannemer Terlingen bevestigde gisteravond in het tv-prograrnma Zembia omkooppraktijken in de bouw. Met name ambtenaren zouden makkelijk om te kopen zijn. Een reisje naar Japan bijvoorbeeld, maar ook het bouwen van een bungalow waarvoor geen rekening gestuurd wordt.

Hij stelt dat een aannemer die opdrachten binnen wil halen, bereid is ook contant te betalen. Voor het betalen van steekpenningen sclirilcken aannemers niet terug.

De Nederlandse aannemer en de Neder Bouwers: Het AVBB en Terlingen zijn sinds enige jaren gebroulllcerd wegens een vermeende fraudezaak waar - voor de laatste inmiddels is vrijgesproken. Vijftig In de tv-documeutaire zei ouddirecteur Bos van bouwbedrijf Koop Tjuchens dat zeker vijftig anibterrarcn van Rijkswaterstaat zich laten omkopen door bouwbedrijven.

Fans van het ministerie van verkeer en Waterstaat noemt set in dezelfde uitzending hoogst onwaarschijnlijk dat cor rilptie op zon grote schaal voorkomt bi1 Rijkswaterstaat.

Hij 7egt het cchtei niet uit te sluiten. De gepensioneerde aannemer Terlingen vraagt zich af,,of hel er maar vijftig zijn. Er zijn zoveel Algemeen Dagblad ambtenaren clie opdrachten te vergeven hebben. En omkoping is ccii wmjdverbreid fenomeen. Steekpenningen geef je wanneer dat nodig is. Hij wil dat ambtenaren zelf veel neer up ellcaar letten Dan moeten cr bellen gaan rinkelen en is liet nionsent vals Imamidiravisig van de bestaande rcgcls aangebroken. Zesnbl,s noemt enkele concrete gevallen van corrupte aunbteisaren.

Andere voorbeelden zijn een rijksambtenaar van de dienst autossselwegen en een van de provincie Zuid-Holland iii Sliedrecht. Dat meldt althans oud-direc- Schotland en het Mjdden-Oosteur Bos van bouwbedrijf ten werden vergoed.

Een ambtenaar van de provincie Zuid- oop Tjuchem, die eind vorig jaar voor grote opschudding Holland zou meer dan orgde toen hij een groot- gulden hebben ontvangen. Bij fraude in de bouw. Rijkswaterstaat zouden dat er eker vijftig zijn, waarvan er inmiddels tien onder verdenking staan. Minister Netelenbos reaeerde gisteren furieus op de 1lieschuldigingen van Bos in het tv-programma Zembia en vsjidat Bos deze de gevallen zo artgi mogelijk bij justitie meldt.

Bos, die november vorig jaar de bouwftaude naar buiten bracht, lichtte gisteravond 'in het programma Zembia zijn schriftelijke beschuldigingen toe die vorige maand door het Algemeen Dagblad werden onthuld. In die brief, die momenteel door justitie wordt onderzocht, noemde hij al met naam en toenaam een viertal corrupte ambtenaren die 'geld'.

Volgens Bos, oud-directent van het in opspraak geraakte bouwbedrijf Koop Tjuchem. Zij zouden bedragen tot 15o. Vorige maand verklaarde directeurg, Zuurmond van de dochteronderneming ook al tegenover het Algemeen Dagblad dat het handschrift van het zwarte kasboek van een voormalige werknemer van zijn bedrijf is.

Bos heeft de zwarte boekhouding op jo december overhandigd aan secretaris-generaal H. Borghouts van het ministerie van Justitie. Naar aanleiding van de publicatie in deze krant heeft het ministerie van Verkeer en Waterstaat vorige maand de rijksrecherche geïnformeerd over twee na- men van ambtenaren die op de Bos-lijst staan.

Een van de beschuldigde ambtenaren uit Noord-Holland is inmiddels verdachte in het justitieonderzoek. Hij blijkt nog wel steeds aan het werk. De ambtenaar heeft toegegeven wel eens met Bos op reis te zijn geweest, maar bestempelde die uitstapjes naar Schotland te genover deze krant als 'puur za. Secretaris-generaal Fans van het ministerie van Verkeer en Waterstaat noemde gisteren de beschuldiging van Bos dat er op zon grote schaal corruptie zou zijn ongeloofwaardig.

De Tweede Kamer heeft inmiddels besloten tot een parlementaire enquête naar de 'bouwfraude'. Dat is voltakt onjuist, de Nederlandse nnemer en Nederlandse 'sbtenaar zijn niet cos-rupt. Zo urd een bezoek van een ambnaar aan Yab Yum door rtp Tjuchem betaald, terji ook goifeursussen in.

In die brief, die momenteel door justitie wordt onderzocht, noemde luj al met naam en toenaam een nertal corrupte ambtenaren die 'geld'.

Bos bevestigde gisteren tevens de authenticiteit van een zwart kaaboekwaarop dein lrsantvorsge maanddeh. In het kasboek, van een dochterortderrterning van de firsna Koop, worden diverse top arnbtena. Zij zouden be dragen tot to. Vonge maand verklaarde directeur G.

Zuurinorid van de dochteronderneming ook al te- gen over het Algemeen Dagblad dat het handschrift van het zwarte kas boek van een voormalige wet lcnenier van zijn bedrijf is. Bot ghosato van het ministerie van Just inc.

Naar aanleiding van de pub 'licatie in deze krant heeft het mir isterie van Verkeer en Watersotie maand de rijksreclter- st. Een van de beuidigde ambtenaren uit ach' Not srd. De ambtenaar heeft toegegeven wel eens met Bos op reis te zijn geweest, maar bestempelde die wtstapjes naar Schotlatid tegenover deze krant als puur zakelijk. Secretaris-generaal Paris van het ministerie van Verkeer en Waterstaat noemde gisteren de beschuldiging van Bos dat er op zon grote schaal corruptie zou zijn ongeloofwaardig.

De Tweede Kamer heeft inmiddels besletert een parlementaire eriqupte naar de 'bouwfraude. Rotterdams Dagblad 'IN lassale corruptie onder ambtenaren' Aannemer meldt dat hele bouwsector aan omkoping doet Den Haag - Bij Rijkswaterstaat werken zeker vijftig ambtenaren die zich laten omkopen door bouwbedrijven.

Volgens Terlingen, aannemer in Hilversum. Kamerleden en minister Netelenbos van Verkeer en Waterstaat reageerden gisteren geschrokken. Ik hoop oprecht dat deze klokkenluider alle namen aan het Openbaar Ministerie heel't gemeld. Als het waar ja dat ambtenaren corrupt zijn, volgen ei- sancttes. Ze worden in elk geval ontslagen," zei Netelenbos. Marijke Vos, voorzitler van de parlementaire enquète naar de bouwfraude. Maar corruptie onder atnbtersaren is wel onder- deel van ons onderzoek.

Bos kreeg van zijn baas. Daarna vlogen Bos en de ambtenaar met het privé-vliegtuig van Koop Tjuchem naar Schotland en Zwttserland voor golfpartijtjes. Uit nieuw materiaal van Bos zou blijken dat van de betalingen aan ambtenaren een boekhouding is bijgehouden De administratie bevat de namen van zeker tien corrupte ambtenaren bi3 Rijkswaterstaat, Zij ontvingen bedragen van enkele honderden tot gulden Een ambtenaar van de provincie Zuid-Holland zou het helemaal bont hebben gemaakt.

Hij nam meer dan honderdduizend gulden aan, zo zou uit dc boekhouding blijken. Secretaris-generaal Fans van Rijkswaterstaat noemde in de uitzending het getal van vijftig corrupte ambtenaren horiget onwaarschijnlijk. Jk vraag Terllvgevvrrvarizich De St' to november leidden uitspraken ovren van Rijkswaterstaat laten Haar vccretans-gcueraal R.

Pass ole af of beter naar vijftig zijn. Het landelijk Volgens Terkngen maakt in de smeergeld af te wijzen, opdrachten opdruchtgevers, in nipre aonbreoares'. Hollandse Capelle aan don tjssnl Minister Netelenhos Verkeer het aantal van vijftig omloop- Steekpenningen geef je won- en in Hoorn.

Daar heeft de di- Voor de Tweede Kamer waren wit dat Bus de namen saai Cor- bart ambtenaren heeft gemeld neer dat nodig is. De gepensinneertte aannemer daarom dat ambtenaren elkaar gens Bos een auto mes caravan een parlementaire enquête to haar coltega Korthals Justitiel A. Terlingen uit Hilversum be- oeei scherper in de garen moe- cadeau gekregen van Koop beginnen.

Deze valt samen oset of het openbaar ministerie vestigt het beeld vast ambtena- ten houden. Hij meen Verbond Bnuwbcdsijf se grint-t-ore willen dat Justitie laaidse Mededingiitgsautonteit. Dit Duitse bedrijf is bereid de stations van de Noord-Zuldlijn veel goedkoper te bouwen dan Heijmans. Dat blijkt uit een vertrouwelijk document waarover het Amsterdams gemeentebestuur beschikt en waarvan de Volkskrant kennis heeft genomen. Amsterdam vermoedt dat Heijmans zo de prijzen kunstmatig hoog wil houden.

Het heeft aangifte gedaan en de kwestie aangekaart bij de parlementaire enquftecornmissie die de bouwfraude onderzoekt. Soletanche heeft een sleutelpositie omdat het een van de weinige bedrijven in Europa is die ingewikkelde damwanden kan maken die voor bouw van metrostations cruciaal zijn. Bouwbedrijven zijn afhankelijk van dergelijke leveranciers. Het document betreft een dreigbrief die Heijmans ruim een maand geleden per strikt vertrouwelijke aan Sotetanche heeft gestuurd.

Die is ook verzonden, waarschijnlijk per ongeluk, aan de gemeente Amsterdam en het ministerie van VROM. Heijmans wijst Soletanche erop niet met anderen in zee te gaan bij de bouw van metrostations in Arnsterdam.

Het bedrijf beroept zich op een afspraak ons exclusief zaken met elkaar te doen. Mocht Soletanche zich daar niets van aantrekken, dan zou dat zijn rela- ties schaden met andere bouwbedntven. In dat verband wordt onder meer het Belgische bedrijf Bésix genoemd. Ook wijst Heijmans erop dat er met Bögl weinig valt te verdienen, omdat zijn prijzen zo laag zijn.

BogI heeft eind vorig jaar de aanbesteding gewonnen van het metrostation Rokin. Zijn aanbieding lag veel lager dan vijf andere bouwcombinaties. Bögl is het enige buitenlandse bedrijf dat niet samenwerkt met een Nederlands bouwbedrijf. De aanbestedingen van de andere twee metrostations, Vijzelgracht en Ceintuurbaan, liepen daarentegen stuk.

Bögl dong hier niet mee, maar de gemeente heeft nu Bögl aangeboden ook Vijzelgracht en Ceintuurbaan te bouwen. Daarmee passeert Amsterdam Heijmans, die als laagste aanbieder bij station Vijzelgracht uit de bus kwam. Heijmans probeert nu Bögl de pas af te snijden door leverancier Soletanche in het spel te betrekken.

Aan het bouwfraudedossier is vrijdag nog een nieuw hoofdstuk toegevoegd: Het AVBB heeft woedend gereageerd en noemt de uitspraken kwetsend en vols'rekt onjuist.

Terlingen, in vroeger dagen bestuurder van belangenorganisaties in de bouw. Hij is niet verbaasd dat ambtenaren worden omgekocht. Voor de Tweede vijftig zijn. Er zijn zo veel ambte- Kamer was dat aanleiding een naren die opdrachten te verge- parlementaire enquéte te beginven hebben.

En het omkoping nen. Terlingen reageert op beschul- "Als je een bedrijf hebt, moet je digingen van A. Bos, voormalig omzet maken. Dat is soms moeidirecteur van het Groningse lijk. Je komt mensen tegen die in bouwbedrijf Koop Tjuchem, gis- ruil voor opdrachten gunsten teravond in de Zevnbla-documen- wensen.

Dat doe je dan. Dat kan taire 'Corriipte ambtenaren'. Bos een flesje wijn zijn, een bedragje meent dat zeker vijftig ambtena- contant of een verbouwing zonren van Rijkswaterstaat - en ver- der rekening. Daar heeft over zijn zeewaardige jacht, dan de directeur gemeentewerken moeten bellen rinkelen. Het justitie deze beschuldiging uit- noemt zijn uitspraken ook onzoekt, juist. De Hilversumse aannemer Terlingen bevestigde gisteravond in het tv-programma Zembia omkooppraktijken in de bouw.

Dat kan heel vet gaan", aldus Terlingen. Voor liet betalen van steekpenningen schrikken aannemers niet terug. Het AVBB en Terlingen zijn sinds enige Jaren gebrouilleerd wegens een vermeende fraudezaak waarvoor de laatste inmiddels is vrijgesproken. Vijftig In de tv-documentaire zei ouddirecteur Bos van bouwbedrijf l oop Tjuchem dat zeker vijftig ambtenaren van Rijkswaterstaat zich laten omkopen door bouw- bedrijven.

Paas van het ministerie van verkeer en Waterstaat noemt het in dezelfde uitzending hoogst onwaarschijnlijk" dat corruptie op zon grote schaal voorkomt bij Rijkswaterstaat. Hij zegt het echter niet uit te sluiten.

De gepensioneerde aannemer Terlingen vraagt zich af of het er maar vijftig zijn. Er zijn zoveel ambtenaren die opdrachten te vergeven hebben. En omlcoping is een wijdverbreid fenomeen. Hij wil dat ambtenaren zelf veel meer op elkaar letten. Als eesr collega een nieuwe dure auto naast je in de garage zet of Wanneer hij vertelt over zijn zeewaardige jacht.

Dan moeten er bellen gaan rinitelen en is het moment van handhaving van de bestaande regels aangebroken. Andere voorbeelden zijn een rijksambtenaar van de dienst autosnelwegen en een van de provincie Zuid-Holland in Sliedrecht.

Commentaar Fraude In de zakenwereld is het heel normaal een relatienetwerk op te uwen met hulp van cadeautjes of andere attenties. Bedrijven doen graag wat voor mogelijke opdrachtgevers.

Waar de grenzen liggen van wat ethisch verantwoord is verschilt per bedrijf. Waar in het ene bedrijf een flesje wijn al als poging tot omkoping wordt gezien, is het aannemen van een snoep reisje in andere sectoren heel normaal. Het doet voor de buitenwereld ook niet ter zake. Het wordt pas inzet van maatschappelijke discussie als het gaat om publieke zaken, zoals aanbestedingen door de overheid. Als het gaat om ambtenaren is iedere attentie in principe uit den boze. Ambtenaren geven publieke middelen uit en hebben daardoor niet alleen verantwoording af te leggen aan hun directe baas, maar indirect ook aan dc gemeenschap.

Iedere schijn van corruptie moet worden vermeden. Desondanks duiken telkens weer verhalen op van ambtenaren die zich laten fêteren. Dat beeld wordt nu bevestigd door voormalig vice-voorzitter Terlingeri van het Algemeen Verbond Bouwbedrijven. Gisteravond zei hij in het tv-programma Zembla dat alle bouwbedrijven die opdrachten van de overheid willen binnenhalen zich schuldig maken aan omkoping.

Klokkenluider Ad Bos, die vorig jaar eveneens in Zembia de grootscheepse bouwfraude aan het licht bracht, zegt vijftig ambtenaren van Rijkswaterstaat te kennen die zich laten omkopen. Vorig jaar gaf Bos, na zware druk, een lijstje met twaalf namen vrij van mensen die betrokken zijn bij de bouwfraude.

Vier van hen werken bij Rijkswaterstaat. Eerdere signalen van omkoping zijn genegeerd of niet afdoende uitgezocht. De vraag is echter gerechtvaardigd of de interne controle bij de overheid iets voorstelt.

Zou dat wel het geval zijn, dan kan ongewenste belangenverstrengeling veel eerder worden opgespoord. Maar iedere kritische houding wordt in ambtelijke kringen al snel gezien als een aanval op de integriteit. Er is in dat opzicht sprake van onvoorstelbaar lange tenen. Het is te hopen dat de parlementaire enqu6te naar de bouwfraude inzicht geeft in corruptie onder ambtenaren. Waarbij met name de schaal waarop dat gebeurt moet worden uitgezocht, al is ieder geval van omkoping er een te veel.

Minister Netelenbos verkeer wil dat oud-dtrecrevr Be, van bouwbednjf Koop Tjuchem alle namen van corrupie ambtenaren bij Rijkswaterstaat overlegt.

Het noemt diens uitspraken ook onjuist,,de Nederlandse aannemer en de Nederlandse ambtenaar zijn niet corrupt", aldus het verbond. Het AVBB zegt omkoping en smeergelden volstrekt af te wijzen.

Klokkenluider Bos en Tetlingen verklaarden gisteravond in het 1v-programma Zembla dat bij Rijkswaterstaat zeker vijftig ambtenaren werken die zich laien omkopen door bouwbedrijven Ook binnen de ambtelijke top van de provincies Noord- en Zuid-Holland komt conuptie voor.

Terlingen herhaalde ook beschuldigusgen die hij al half december vorig jaar in deze krant uitte. Als voorbeeldem noemt hij reisjes naar Japan ecn het gratis bouwen van een bungalow. Klokkenluider Bos beschreeti gisteravond de manier waarop een topambtenaar van de provincie Noord-Holland over da schreef ging.

Tijdens de opening van de Wijkemannel in lbtb werd de man benaderd door Bos, destijds nog in dienst vaisi bouwer Koop Tjuchcm. In opdracht van directeur Knop nam Bos de aniblenaar mee naar dure restaurants en de sjieke Am-- sterdamse seksclub Vab Slim.. Daarna vlogen Bos en de ambtenaar met het privévliegtuig van Koop Tjuchem naar Schotand en Zwitserland voor golfpartijtjes. De ambtenaar zou ook meet dan tienduizend gulden aan contanten hebben aangenomen.

Het doel van de omkoping was om nieuwe opdrachteti binnen te slepen. De recherche is een onderzoek te- gen de ambtenaar begonnen.

Dit nieuw matrtival dat Bos in openbaarheid brengt. Minister Netelenbos verkeer svil dat Bos alle namen van in zijn ogen corrupte ambtenaren bij Rijkswaterstaat overlegt. Dat kan bij Netelenbos, bij haar collega Korthals justitie of bij het openbaar ministerie, aldus de minister.

De bewindsvrouw benadrukte nogmaals dat corsuple ainbtenaren er bij haar meteen uitvliegen. Niet alleen zouden ambtenaren corrupt zijn, daarnaast heerst op het ministerie een verlammende zwijgcultuur. Secretaris-generaal Fans wijst de beschuldigingen terug. Voor Raipki Fans is de week nier goed begonnen De Volkskrant pakt maandagochtend fors uit met het nieuws over een geheimgehouden rapport over de sfeer op zijn ministerie.

Die zou bestaan uit 'afdichten, toedekken en weghouden'. Daardoor wordt het functioneren van het departement van zilnister Tineke Netelenbos ernstig belemmerd, aldus de krant. En dat terwijl het ministerie van Verkeer en Waterstaat afgelopen vjdaf een andere klap te verduren kreeg.

In het tv-programma Zambia uitte Ad Bos, wiens eerdere uitlaringen tot de parlementaire bouwenquéte leidden, de beschuldiging dat zeker vijftig ambtenaren van Paris Corrupt zijn.

We hebben hier niets te verbergen. Er is niets onder de pet gehouden,' Ook staat het rapport sinds begin vorig jaar op de openbare webalte van het ministerie. Fans wijst erop dat het de bedoeling van het mmmterie was om via het rapport knelpunten aan het licht te brengen, 'We hebben dit heel bewust in gang gezet. Wel blijkt ria lezing van het rapport War-in kin ppeztd hart dat de onderzoekers na vele interviews met medewerkers een weinig florissant beeld van dt sfeer schetsen. Medewerkers 'lijden onder een hoge werkdruk', het ziekteverzuim 'stijgt slgnificanr' en medewerkers gaan 's avonds 'doodmoe naar huis'.

Ook hebben jonge medewerkers weinig kans om snel te klitu. Doordat de jongeren snel vemekkan, vergnjst het departement zienderogen. Dat is voor een genot deel het gevolg van verwaarlozing van het personeelsbeleid door de top.

Paris beaamt de coridusies maar voegt er meteen aan toe dat het om de situatie vdôr gaat. Wij gaan dit niet uit de weg. Les Femmes mariees volledige film. Als je deze functionaliteit wel wilt gebruiken, overweeg dan om Internet Explorer te upgraden naar versie 9 of hoger, of gebruik een alternative webbrowser zoals Chrome of Firefox. Cumshot , Kleine Tieten , Hot Teens. Kantoor dame plagen haar rijpe borsten met een banaan Haar tepels rekte ik uit tot dat het niet verder meer kon.

Eenzame 60 jaar oude oma wil een vreemdeling. Indische Babes , Sri Lanka , Vrouw. Dan knijpt en zuigt hij haar tieten en neukt zich suf op de jonge natte kut.

Granny neemt jonge haan. Indiase hete Aunty zuigen en neuken haar Dat en 's Mom. Anale sex , Rijpe Vrouwen , Sex in de trein. Echtgenoot , Russische Babes , Bedriegen , Vrouw.

Aan alle kanten liep het geil langs haar lippen en de laatste straal spoot midden in haar gezicht. Geile Duitse huisvrouw wil neuken met handyman. Dit heb ik voor haar uit de kast gepakt. Enorme oude zak krijgt geschroefd door slanke Ik laat me weg zakken bij het raam en begin te fantaseren over me vader die me onder de douche staat te begluren. Meisje maakt ruzie en neukt me Naughty moeder verleidt GF van zijn zoon Al snel kom ik hevig klaar op bed en loop even later in mijn badjas richting de douche.

Hij zei dat ik rustig moest worden en er van moest genieten, ik was heus niet de enige die geneukt werd door haar opa. Oma en opa het nog steeds doen Moeder en dochter zijn zo ontiegelijk geil dat ze samen de gespierde bink hebben ingehuurd om lekker wild mee te neuken. Eindelijk heeft hij het voor elkaar.

Dit is tenzij u weet niet kutjes geil extreem neuken rott geile bekende nederlanders shemales escort vechel van iemand zij zijn die ik dat. zeik natte kut wat is lekkere sex Amsterdam For Girls Ervaren Vrouwen Massage Thai Sexy Godlinze Lommel Sex Erotisch Massage Rotterdam Por O Gratis. Betaald Sex Sexclubs Wollinghuizen Nederlandse Neuken Spannende Vrouw .. Geiel Meiden Briltil Sexy Naked Girl Video Fetish Lingerie Nieuwegein.

ESCORT ZWANGER GEILE SEKSFILM

Opengetrokken kut sexclub nieuwegein

Ook het Zoetermeerse bouwconcern Dura Vermeer heeft een invalteam op bezoek gehad. Het heeft dit geschreven in een aan de Fransen. Op zijn beurt gaat t'leijtnans vandaag onderzoeken of juridioche stappen tegeit de gemeente Arnsterdam werden ondernomen. Zou dat wel het geval zijn, dan kan ongewenste belangenverstrengeling veel eerder worden opgespoord. De gemeente heeft justitie en de NMa ruim een maand geleden ingelicht. 20 euro sex vrouw zoekt gratis sex