Sos pik borsten melken


sos pik borsten melken

Bedrog en zelfverrijking zullen zich dan noodgedwongen verschuiven van het ruilmiddel naar de ruildaad of naar het proces van de vaststelling van waarde, schuld en krediet, wat wil zeggen dat de corruptie zich nog meer zal gaan situeren in legale machtsinstellingen zoals bijvoorbeeld degene die vandaag actief zijn in de immobiliënsector waar zij waardeloze grond goedkoop opkopen om deze vervolgens te verkavelen en duur te verkopen.

Of instanties die ongecontroleerd en arbitrair jobs en dus levenslang lopende inkomens toekennen aan vrienden terwijl zij anderen ervan uitgesloten houden. Het geld is zoals de zweep van toentertijd, zo beweren velen: Het geld turnt het goede in het kwade om waar het ten teken staat van rechten in plaats van verantwoordelijkheden en zo bestaat het dat wie het reeds in overmaat bezitten, zichzelf nog meer verschaffen, terwijl wie het nodig hebben, in de kou blijven staan.

In deze bijzonder verkapte perversie gaat het geld de plaats innemen van de nood zodat de geldbezitter gelooft zich te kunnen beroepen op een recht dat slechts toekomt aan noodlijdenden en om die reden geeft het geldwezen de vrije teugel aan het onrecht. Jan Bauwens, 8 juni Bauwens, Van ruilmiddel tot God: Grote en rampzalige uitvindingen - Aflevering 1: De auto die de wereld onleefbaar maakt.

R eeds vierduizend jaar geleden zouden de Egyptische farao's zich hebben verplaatst met zeilwagens die ook in Europa in trek waren in de achttiende eeuw en nog voor de stoomtrein bestond, bouwde de Fransman Cugnot een stoomwagen die zich in tegen een muur te pletter reed, waarop de uitvinder het gevaar van zijn geesteskind inzag en de productie ervan stopzette. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan en onverschrokken is de mens: Daimler, Diesel, Benz en vele anderen.

De motor van een auto doet benzine, diesel of gas ontploffen en de resulterende beweging wordt op de wielen overgebracht terwijl de afvalstoffen via de uitlaat in het milieu terechtkomen.

Naast het autoverkeer zelf dat jaarlijks 1 miljoen mensen doodt en er 50 miljoen verwondt, zijn de winning van brandstof alsook het afval bijzonder problematisch. Het broeikasgas CO 2 is mede verantwoordelijk voor de opwarming van de aarde, diesel geeft fijnstof dat hart-, long- en vaataandoeningen veroorzaakt en dat bij ons verantwoordelijk is voor 5 percent van de ziektegevallen en benzine bevat het kankerverwekkende benzeen en giftige zwavelverbindingen.

Voor bijvoorbeeld sporters is het vandaag een must om voor elke training buitenshuis de luchtzuiverheid te controleren op de site van de IRCEL Intergewestelijke Cel voor Leefmilieu. Maar bestaan er rozen zonder doornen? Zijn die nadelen dan niet gerechtvaardigd? Tot spijt van wie het benijdt maar reeds in de zeventiger jaren van de vorige eeuw toonde de cultuurfilosoof Ivan Illich aan dat de auto als voertuig contraproductief is: Hetzelfde geldt voor talloze andere automaten, zodat deze in wezen tijd overhevelen van de lagere naar de hogere inkomensklassen.

Tijd, energie, comfort, met andere woorden: Afgezien daarvan is het een intrieste werkelijkheid dat het autoverkeer onze veiligheid en daardoor onze vrijheid en onze beweeglijkheid zwaar aantast en onze wereld feitelijk onleefbaar maakt.

Kinderen zijn zich uiteraard niet bewust van de gevaren op de weg terwijl zij wel in drukke straten moeten opgroeien en de vergeeflijke overmoed eigen aan de jeugdjaren wordt in het licht van dit doodsgevaar fatale roekeloosheid.

Ook ouderen moeten het bekopen: De voortdurende stress die gepaard gaat met een voorzichtigheid die niet mag falen, heeft een afmattende uitwerking op het leven zelf dat zich in een vreemde waanzin stort: De mens die de straat op gaat, weet dat hij een welbepaalde kans heeft om aan het verkeer geslachtofferd te worden. In België met zijn 11 miljoen inwoners vallen in het verkeer jaarlijks doden, zwaargewonden en Komt daarbij dat de automobilist een gevaar is voor zichzelf, alleen al omdat hij minder beweegt, daardoor dik wordt en allerlei ernstige kwalen ontwikkelt.

Ons paradijslijke Vlaamse landschap van weleer met zijn beemden en gaarden werd door de auto herschapen tot een dicht netwerk van straten, vaak enkel toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer en verstoken van voetpaden of fietspaden. De hele wereld is een autowegenweb geworden. Alle mensen leven in huizen die aan deze levensgevaarlijke straten palen; wij moeten ze betreden om in ons levensonderhoud te kunnen voorzien terwijl wij dat onmogelijk kunnen doen — het weze herhaald — zonder het risico om gewond te raken of om te komen, wat vandaag het lot is van zowat 40 percent van ons.

Zo draait de wereld dol — Een interview met Omsk Van Togenbirger. Een grote oorlog staat voor de deur, zo zeggen velen, of zijn zij blind voor de strijd die al tijden aan de gang is en misschien wel gedoemd tot een voortbestaan in alle eeuwigheid? Volgens Omsk Van Togenbirger draaien de zaken zoals zij draaien omdat zij gehoorzamen aan enkele simpele wetten die maar moeilijk te veranderen zijn Wat is een democratie? Het volk vaardigt mensen af die het zelf verkiest Maar als het mag, twee kleine vraagjes daarbij?

Kiest het volk in vrijheid of wordt het gemanipuleerd? Want toont de geschiedenis niet aan dat politieke propaganda feilloos werkt? Wie geen campagne kunnen voeren, blijven geheel onbekend en kùnnen niet eens verkozen worden. En campagne voeren, betekent mensen manipuleren en dat is pas mogelijk middels gigantische kapitalen. Houden de verkozenen hun beloften? Want alle beloften ten spijt, moeten en zullen verkozen politici naar de pijpen van hun sponsors dansen en dit geheel in overeenstemming met de wet: De conclusie dringt zich op uit het antwoord op elk van die twee vragen want het is twee keer hetzelfde antwoord: Wel, als gij het zo stelt, dan verkapt gij de diepere waarheid, welke inhoudt dat kapitaal helemaal geen machtsmiddel is maar slechts één van de elementen bij de machtsuitoefening.

De grondslag van de macht ligt in de gewetenloze durf waarmee een zogenaamde elite — in feite een bende — de macht grijpt en zij doet dat meer bepaald door diegenen op wie zij wil parasiteren, tegen elkaar op te zetten.

En dat doet zij dan weer door het creëren van onderlinge concurrentie waarbij men rechten hoopt te vergaren naarmate men punten haalt en om punten te halen moet men gehoorzamen. Gezond voor de economie van een maatschappij en dan nog tijdelijk, maar rampzalig voor de burgers! De overheerser zaait verdeeldheid onder diegenen die hij wil overheersen en dat betekent in wezen dat hij zijn macht direct haalt uit het wegnemen van de vrede onder de mensen. In feite betaalt hij zijn macht met die grote misdaad waarbij hij de schone wereld in strijd en in ellende stort.

Er is geen macht denkbaar zonder schuld, er zijn geen onschuldige overheersers en het ideaal van de goede dictator is een kostelijke leugen.

Enkel schijnbaar, want sinds gebleken is dat mensen zozeer opgaan in dat spel dat zij het alleen al om de punten doen, is het niet meer nodig om rechten uit te delen. Als men de punten loskoppelt van de rechten — wat gebeurt nu het geld middels allerlei gesofisticeerde ingrepen quasi waardeloos wordt gemaakt — blijkt men helemaal niet aan ijver of aan hebberigheid in te boeten.

Gedeeltelijk, want niet alleen het doen devalueren van de munt zorgt ervoor dat geldbezitters hun rechten verliezen: Derhalve komen alleen nog producten op de markt die hun prijs niet waard zijn. Uiteindelijk koopt men producten die niet alleen waardeloos zijn maar bovendien schadelijk. Een bekend voorbeeld is uiteraard de drugshandel maar meer voor de hand liggend zijn de schijnartikelen: Wie koopt, verwerft helemaal niets meer; hij wordt slechts verplicht om nog méér te kopen.

Dat is het drugseffect dat zich gestaag in alle producten nestelt waardoor ze op drugs gaan gelijken en uiteraard gaan de mensen aldus gelijken op verslaafden. Zij worden uiteraard verslaafden! De werkelijkheid van het geld beoogt een reductie en een nabootsing van de realiteit in een spel dat gelijkt op de quasi virtuele wereld van het internet waarvan het een voorloper is.

De machtsgreep situeert zich daar waar machthebbers de link tussen het virtuele en het reële doorknippen: De hebzucht zelf zorgt ervoor dat de burgers niet langer de bezitters zijn van hun geld: Het is bekend dat mensen die tegen hun zin werken, gefrustreerd raken. Die frustraties worden deels gecompenseerd door een loon.

Dat loon is zinvol om daarmee allerlei noden te lenigen, want iedereen moet eten en wonen, maar met het overschot aan loon, meestal verworven door buitenissige arbeid, kan men in feite niet veel zinnigs meer aanvangen. Dat teveel aan geld wordt dan gespendeerd aan wat men 'luxe' is gaan noemen: Men merkt alras het leugenachtige in die belofte op, want een leven in functie van slechts arbeid is allesbehalve aangenaam en overbodige producten kunnen een overmaat aan afmattend werk nooit neutraliseren.

Overwerkte mensen moeten hun overschot aan zuur verdiend loon uitgeven aan dokters en medicijnen: Van het overwerk profiteren slechts diegenen die niet werken, en dat zijn niet de werklozen — die mógen immers niet werken — het zijn de machthebbers, de slavendrijvers.

Zoals gezegd nemen zij de vrede uit de wereld weg. Gij weet beslist dat de ergste vorm van oorlog de burgeroorlog is? Wel, oorlog is slechts het verlengstuk van de westerse economie, die niet alleen geen vrede kan kennen maar ook geen mededogen. Wij leven in een staat van burgeroorlog en wat die vreselijke toestand nog erger maakt, is het feit dat hij erin slaagt om zich te laten doorgaan voor een feest.

Mensen praten en kleden zich als gekken, doen aan 'fun-shopping', 'anti-aging' en nemen deel aan spektakels waarvan de motor massahysterie is: Alom rijzen arena's uit de grond die de massa's het hoofd op hol brengen en ik zeg u: Elk levend wezen heeft zijn biotoop: Men rukt mensen niet uit hun leefomgeving weg om hun een dienst te bewijzen: Zo herinneren wij ons de concentratiekampen als plaatsen waar mensen geconcentreerd of bijeengebracht werden en dus geïsoleerd van de rest van de bevolking, met de pertinente bedoeling om hen te ontwrichten of te doden.

Het ging daar niet mis te verstaan om vrijheidsberoving, mishandeling, foltering en moord. En wat bijvoorbeeld vrijheidsberoving betekent, realiseert men zich amper in een wereld waarin vrijheid vanzelfsprekend lijkt.

Men bevroedt niet meer de waarheid die ex-gevangenen zo vaak scanderen: En waar we allen weten hoe in de tweede wereldoorlog door de nationaalsocialisten op industriële wijze miljoenen mensen in concentratiekampen werden omgebracht, zien we dikwijls niet eens hoe deze kampen vandaag in het zo vredig ogende westen op verkapte manieren voortbestaan — miskend en dus helaas ook niet meer te bestrijden.

Maria is vierentachtig, zij is helemaal opgekleed, met muts en handtas en heeft plaatsgenomen in de living bij de deur van de hall. Daar zit zij al bijna de godganse morgen onopvallend op de uitkijk, alleen haar lichaamshouding verraadt haar intentie: Maria zit gevangen ofschoon zij geen vlieg ooit kwaad deed. Criminelen noch rechters beroofden haar van de kostbare vrijheid: Vier kinderen heeft zij, zoals zij het dagelijks herhaalt voor al wie het horen willen en zoals zij laat uitschijnen, hebben de kinderen tegen hun moeder samengespannen: Zo komt het dat zij levenslang kreeg, er kwam geen rechter aan te pas en ook geen advocaat.

Alles is in kannen en kruiken. Als Maria moe gezeten is, staat zij weer op en roept: Wil iemand mij nu eens vertellen hoe ik hier buiten kom?

Ze hebben niet het recht! Neen, dat hebben ze niet! Beslist hebben ze dat niet! Maar er is enkel gegrinnik bij de oppas, een stagiaire die nog gauw nagaat of de deur goed in het slot zit. De oppas — of beter: Laat varen alle hoop, gij die hier binnentreedt! Zorgcentrum — en uitgerekend dat maakt het zo griezelig. Want ook dissidenten belanden in concentratiekampen en zo is alle kritiek gedoemd om binnen de kortste keren mét zijn leverancier van het toneel te verdwijnen.

Bovendien lijken die dingen waarover niet gesproken wordt, ook niet te bestaan, zodat een spreekverbod volstaat om misdaden in stand te houden: Ook over de hedendaagse concentratiekampen hangt de laffe stilte van de listenbrouwers.

Centra zoals deze noemen zichzelf zorgcentra: Want het gaat wel degelijk om uitbaters, de zorgverlening gebeurt allerminst gratis en wie centen derven, worden gewis geweerd, ook al zijn hun zorgen nog zo nijpend. Zo lijkt het op den duur wel alsof de zorg van deze centra vooreerst uitgaat naar de bagage van de hulpzoekenden, of is het dan niet schoon als men elkanders lasten draagt? Het is een lucratieve investering, zo zeggen de kwatongen het, want men dient het te halen waar het zit en het zit daar nu eenmaal geheel ongelukkiglijk in handen van mensjes die men dan toch niet langer bekwaam kan bevinden om het met de nodige zorgen te besturen.

Ongelukkiglijk of eerder gelukkig, zei u? Een beetje hulp, ook in het besturen van fortuintjes, mag toch welkom heten, vooral voor onze dementerenden die het niet helpen kunnen dat zij er zonder acht op te slaan godbetert aldus nog anderen mee helpen.

Lang leve dus onze dementerenden, of beter: En dat niemand daarvan ooit zal reppen, heeft wellicht te maken met de sluwe list der medeplichtigheid. Want de volleerde dief weet het beslist: Vandaar het vrijwel waterdicht systeem. Want niet zómaar bestaat het zorgcentrum uit twee afdelingen: En dat vroeg of laat álle mensen dementeren, wordt hier voor een keertje over het hoofd gezien: Voor het besturen van andermans eigendommen is een wettige grond vereist maar tevens wordt aan de betrokkenen de confrontatie bespaard met het feit dat zij nu eenmaal voor dementerend worden gehouden.

Uiteraard voor hun eigen bestwil. En ook hier geldt de gulden regel: In twee woorden is dit de procedure: Tenminste zolang die barmhartigheid vanzelf spreekt, want eenmaal andere factoren in het spel komen, nemen ook de explicaties een andere wending.

Het gaat allerminst om schulden, hebberigheid of nog andere ondeugden — wel neen, uiteraard heeft alles te maken met het feit dat het huis dan toch wat groot wordt voor moeder, ja, zij loopt erin verloren en bovendien dreigt een faillissement door extravagante kosten aan huishoudhulp of zeg maar personeel.

En ziedaar het gat in de markt. En op de markt bieden ze zich aan voor wie niet meer wachten kunnen: De kinderen kunnen het niet helpen dat de wet nu eenmaal gebiedt dat zij nu — heel wat sneller dan de natuur het had beschikt — worden opgezadeld met die andere helft. Edoch, hoe vaak zegt men niet dat men de natuur soms een handje moet helpen?

Zoals het voorbeeld van de heilige Martinus het toont, bestaat de naastenliefde in het bedekken van de naaktheid van de ander en volgens de islam zijn zij naakt die geen familie hebben om naar hen om te zien. Als iemand naar een ander wuift, heeft elkeen het gezien maar voor de registratie van miskenning en negatie moeten zelfs de meest gesofisticeerde apparaten passen: Een recent experiment in Nederland heeft aangetoond dat landlopers die gratis een comfortabel studiootje aangeboden krijgen met een bescheiden inkomen, dit wel eens willen uitproberen maar reeds na enkele weken afhaken: Kennelijk leeft een mens dan toch niet van brood alleen en blijken de folteringen van de vrieskou en de honger die het leven zozeer inkorten, niet te kunnen concurreren met de kille harteloosheid.

Wel integendeel zoeken wie door harteloosheid in de kou staan, zelfs de vrieskou op om middels deze vorm van automutilatie het wrede onrecht aan het licht te kunnen brengen. Geen mens wil tegen elke prijs in leven blijven. En zo belandt men in het sukkelstraatje dat zich verkapt onder de benaming 'zelfbeschikkingsrecht' maar dat niets anders meer te bieden heeft dan euthanasie, wat een welluidende term is voor de zelfmoord waartoe men aldus wordt gedreven — intussen eveneens geheel wettelijk geregeld en ook godbetert nog in doktershanden.

Jan Bauwens, 25 april De copiloot en zijn vele lotgenoten. Omstreeks 2 uur in de vroege ochtend van 4 mei deed zich op de spoorlijn ter hoogte van Wetteren een milieuramp voor die de wereldpers haalde: Bij de bluswerken, die weken aansleepten, kwamen blauwzuur vrij en een cocktail van vele andere kankerverwekkende en milieubelastende stoffen.

In omliggende beken die in de Schelde uitmonden werden dagen achtereenvolgens gifwaarden gemeten die de norm met meer dan het tienvoudige overschreden. Er viel een dode en meer dan honderd mensen moesten in ziekenhuizen worden verzorgd. Een ooggetuige overschouwde ter plekke van twee tot vijf die nacht het helse tafereel, de vlammenzee, de bluswerken: De Nederlandse machinist vertelde dat hij plotseling merkte dat iets niet oké was en daarop koppelde hij zijn vracht los en ging er alleen met de locomotief vandoor, terwijl achter hem de hel losbarstte, het was een zaak van lijfbehoud.

En dan begon de gekende komedie: Edoch, op vrijdag 13 september en dus a mper vier maanden later herhaalde de milieuramp zich net niet toen op exact dezelfde plek een trein met een gelijkaardige chemische lading vuur vatte waarna de machinist zijn leven riskeerde door eigenhandig het bluswerk te verrichten. Maar om welk monster gaat het dan wel dat het kennelijk mensenoffers rechtvaardigt?

Acrylonitril en butadieen zijn de grondstoffen voor de aanmaak van plastics. Dagelijks passeren alleen al in Schellebelle twee goederentreinen geladen met telkenmale honderden ton van dat gif waarmee jaarlijks wereldwijd miljoen ton plastics worden geproduceerd. Van de industrie van de plastics, over de iatrogene gezondheidsindustrie van de maagringen, de liposucties en de geslachtsveranderingen, de slavenhandel vroeger en nu, de suikerteelt die bij het begin van de twintigste eeuw in enkele decennia tijd aan twaalf miljoen Congolese slaven het leven kostte en de drugshandel uiteraard Vliegen doet men pas sinds , het Kanaal werd voor het eerst in overvlogen en de eerste lijnvlucht dateert van Jaarlijks zijn er meer dan dertig miljoen vluchten met twee miljard passagiers waarvan er ongeveer duizend verongelukken en dat maakt vliegen veel veiliger dan autorijden en ook veiliger dan sporen.

Laagkostenmaatschappijen vliegen het liefst met vliegtuigtypes zoals de Boeing en de Airbus , en Het op 24 maart in de Franse Alpen verongelukte toestel was een airbus en dit toestel is berucht voor een zeker type ongelukken — ongelukken waarvan er een zesendertigtal werden genoteerd, Controlled flight into terrain CFIT genaamd: Het recente ongeluk in de Alpen met een A deelt in het mysterieuze karakter dat ook omheen die andere rampen hangt waarbij mét de reputatie van de betrokken maatschappijen ook de miljarden van de investeerders op het spel staan.

Gazet Van Antwerpen vermeldt dat het aandeel van Airbus op de Parijse beurs meteen zakte met 2,13 pct. Al is in dit veronderstelde geval gebeurlijk wel wat kunst- en vliegwerk nodig vanwege de autoriteiten wegens het opduiken van tenminste één getuige met wiens bestaan dan kennelijk niemand rekening hield: Want stel bijvoorbeeld eens dat men het vliegtuig bewust neerhaalde omdat een vijandig doelwit zich aan boord bevond, en dat men daartoe die plek gekozen had omdat het gebergte nu eenmaal godverlaten is, dan had men beslist niet gerekend op de aanwezigheid van een geitenhoeder die, nadat hij alles zag gebeuren, zich naar een plaatselijke televisiezender repte om daar voor de hele wereld te getuigen van de door misdadigers altijd geduchte waarheid Volgens Het Laatste Nieuws van 25 maart 15u15, vertelde een geitenhoeder van Prads-Haute-Bléone aan Francetv Info "hoe hij de Airbus om een berg zag heen vliegen alvorens een Frans gevechtsvliegtuig te kruisen en vervolgens uit het zicht te verdwijnen".

Later beaamden de autoriteiten een gevechtsvliegtuig te hebben uitgestuurd naar die plek nog voor het vliegtuig neerstortte — de piloot van de luchtmacht zou derhalve alles hebben zien gebeuren. Hoe dan ook reageerde een vooraanstaande Nederlander in het ochtendbulletin van 27 maart op de zijns inziens zeer voortijdige conclusie dat de copiloot doelbewust honderdvijftig mensen met zichzelf ter dood zou hebben gebracht.

Het minste wat hierover gezegd kan worden is wel hoe verbijsterend gemakkelijk vrijwel iedereen blijkt in te kunnen stemmen met de ergste beschuldigingen aan het adres van een ander die zich niet eens verdedigen kan, van zodra men maar zelf van beschuldigingen gevrijwaard blijft. Dat laatst genoemde verschijnsel verdient in feite alle aandacht omdat het helemaal geen zeldzaamheid betreft.

Omstreeks begonnen de tragedies rond de zogenaamde heksenprocessen van Salem: Zo blijkt een burger zonder veel moeite zijn eigen moeder voor het leven van haar vrijheid te kunnen beroven door haar eerst dement te laten verklaren en haar vervolgens op te bergen in een zogenaamde zorginstelling voor seniele oudjes: De schrijver dezes kent een vrouw van nog geen tachtig die door haar eigen kinderen in een gesloten zorginstelling voor dementerenden werd geplaatst; zij moet het daar stellen met een kamer en een kleine gemeenschapsruimte; een tuin is er niet en de uitgangen worden nauwlettend bewaakt, de ramen gaan niet open.

Ogenschijnlijk om redenen van tact wordt haar door niemand gezegd in wat voor een tehuis zij verblijft. De dame kleedt zich elke ochtend opnieuw helemaal op met mantel, sjaal en handtas en gaat dan onopvallend postvatten bij de uitgang, in de hoop dat zij op een keer een nieuwe verpleegster of een onwetende bezoeker kan verschalken om dan naar buiten te glippen en te verdwijnen met de noorderzon.

Paradoxaal genoeg maakt dit gedrag, dat elkeen zou vertonen die nog bij zijn zinnen is, dat zij voor compleet gek versleten wordt en extra in de gaten wordt gehouden zodat haar kansen om ooit levend die gevangenis te verlaten die zich een zorginstelling noemt en die ook duchtig verdient aan haar verblijf, van tevoren tot nul werden herleid. Wat er omgaat in een mens zal wel altijd in het ongewisse blijven, zelfs voor de betrokkene in kwestie, want zo diep is de ziel.

Om die reden zijn lieden die steevast beweren in het hoofd van een ander te kunnen kijken die zij dan met schuld beladen, ofwel niet goed snik ofwel zelf schuldig aan zaken die het licht niet mogen zien. Gebeurt dit in een land dat volhoudt aan zijn burgers rechten toe te kennen, dan is daar sprake van het uiterst gevaarlijke verschijnsel van de dubbele moraal dat men zich herinnert uit het Victoriaanse tijdperk, uit het hoogtij van de katholieke kerk, uit de communistische en andere dictaturen of uit de griezelfilms van weerwolven en vampieren.

Jan Bauwens, 27 maart Exacte cijfers met betrekking tot de wereldproductie van acrylnitril maar ook van vele andere gevaarlijke chemicaliën die als grondstof dienen voor onafbreekbare en milieubelastende producten zijn voorhanden bij onder meer IHS Chemical — zie: Dat die afvalberg niet gering is, blijkt uit recent onderzoek dat tevens waarschuwt dat wij deze zaken in de vorm van micropartikels met onze voeding naar binnen werken waar zij in de kern van onze cellen huis gaan houden.

Colette Cooreman-Algoed, Voorkomen van microplastics in organismen uit het Belgisch marien milieu. Enkele beschouwingen bij de hardnekkige neiging tot minimalisering van het gevaar bij de Wetteraars in de week na de giframp van 4 mei Artikel d. De hel van Dante. En het is in de gehoorzaamheid aan dit goddelijke gebod — wat resulteert in de navolging van de gekruisigde en verrezen Christus en aldus in extremis ook in het heiligende martelaarschap — dat de christen mens getuigenis aflegt van de waarheid ervan.

Er bestaat niet de minste twijfel over dat zonder dit gebod het christendom zijn ziel verliest en dat er van het hele mysterie van de Menswording en van de Verlossing helemaal geen sprake meer kan zijn. Ten tijde van de kruisvaarders zouden pausen opgeroepen hebben om het zwaard ter hand te nemen en tegen de goddelijke waarschuwingen in — dat wie het zwaard hanteren, zullen omkomen door het zwaard — ten strijde te trekken tegen 'de vijand' en menig christen heeft zich sindsdien afgevraagd hoe die houding vanwege de kerk dan nog kon rijmen met de leer van wie zij het mystieke lichaam pretendeert te zijn.

Maar de kruistochten zijn heden duizend jaar geleden en de beschuldigde heeft recht op het voordeel van de twijfel, zodat mogelijke contradicties tussen haakjes konden worden gezet. Dit is heden helemaal onmogelijk geworden: Het onrecht van de aggressor wettigt volgens het hoofd van de katholieke kerk het gebruik van geweld, en zo gaat het hek onherroepelijk van de dam want de paus zelf wettigt zo doende het gebruik van geweld door extremisten, die immers ook steevast blijken te geloven dat zij het zijn die het onrecht in de wereld — met geweld — kunnen bestrijden.

Dit is niet het einde van het christendom, in tegendeel, maar het is wél — in onze tijd — het absolute einde van de geloofwaardigheid van de katholieke kerk. Na die pauselijke uitspraken bestaat er immers geen zweem van twijfel meer over het feit dat de kerkleiding zelf spreekt en aanzet tot handelen in regelrechte strijd met Christus' woorden. De katholieke kerk blijkt met andere woorden een wereldse politieke instelling zoals elke andere en zij legt hiermee getuigenis af van het feit dat zij alles behalve het mystieke lichaam is van de verrezen Heer.

Om het te zeggen met de woorden van een groot dichter: Jan Bauwens, 17 maart Slavernij verpakt als vrijheid. De loting uit De loteling van Hendrik Conscience bestond in ons land tot , samen met de vrijwilligersdienst, waarna de dienstplicht voor één persoon per gezin werd ingevoerd, totdat 4 jaar later, in augustus , aan de vooravond van de grote oorlog, de algemene dienstplicht kwam. Vijftig jaar later, vanaf , kon men gewetensbezwaarde zijn en kiezen voor burgerdienst, totdat in onder defensieminister Leo Delcroix van de regering Dehaene de dienstplicht geheel werd afgeschaft.

Vreemd genoeg gebeurt dit quasi gelijktijdig met de verhoging van de pensioenleeftijd en de catastrofale toename van het aantal jongere en oudere werklozen.

De voorgestelde maatregel bewijst andermaal dat er in ons land helemaal geen sprake is van werkloosheid of van een gebrek aan werk aangezien men met deze verandering meer werkkrachten wil rekruteren.

Wel blijkt er een gebrek aan betaald werk of dus een gebrek aan geld. En als oplossing kiest men opnieuw niet voor een eerlijke en sociaal te verantwoorden herverdeling van de betaalde jobs maar men zoekt zijn toevlucht tot het installeren van een systeem dat alleen nog bestaat in achtergebleven streken van de derde wereld, met name het kastensysteem. Men verdeelt namelijk de maatschappij in betaalde en onbetaalde werknemers of dus in, enerzijds, volwaardige burgers en, anderzijds, slaven.

Dat de regel zou gelden voor iedereen, is bovendien een bedrieglijke leugen: Dat men dergelijke 'sociale' wetten om de haverklap kan veranderen, betekent derhalve willekeur zonder meer. Maar misschien mikt men op de blauwe burgerzin en op het gemeenschapsgevoel, zoals de BV's de Betaalde Vlamingen deze dwangarbeid moeten verbloemen?

Want dwangarbeid zal het feitelijk zijn vanaf het ogenblik dat men burgers verplicht om 'uit burgerzin' onbezoldigd werk te leveren. Het gelijkheidsbeginsel indachtig dat stamt uit de Verlichting en dat dan toch aan de grondslag ligt van de hedendaagse samenleving, kon men in dat geval misschien beter meteen campagne voeren voor een 'levenslange onvrijwillige burgerdienst'?

Iedereen werk en voor iedereen hetzelfde loon, precies zoals het er in communistische dictaturen aan toe gaat. Of hoe blauw en rood heel onverwacht elkaar de hand reiken: Racisme, Elf September en IS. Zonder het christendom krijgt het racisme vrij spel: Alleen een gebrek aan kennis doet ons dingen als vanzelfsprekend aanvaarden en maakt dat wij bevooroordeeld zijn, terwijl niets vanzelf spreekt en vooroordelen niet alleen de waarheid in de weg staan maar evenzeer alles wat rechtvaardig is.

Waar het voordien vaak ging om al dan niet door god uitverkorenen, om enig zaligmakende religies, om jaloerse goden en om zich opdringende ideologieën, heeft mét het christendom de idee van de gelijkwaardigheid van alle ongelijke mensen zijn intrede gedaan. Maar valt de religie van de barmhartigheid — welke de gelijkwaardigheid schraagt — nu eenmaal weg, dan zou elke zoektocht naar goede redenen om bijvoorbeeld blank en zwart of man en vrouw gelijk te behandelen, wel eens kunnen uitdraaien op een geheel onverwachte teleurstelling omdat in menig opzicht mensen ook echt ongelijk zijn , denk maar aan eigenschappen zoals huidskleur of fysieke kracht; uiteindelijk luidt het verdict tot spijt van wie het benijdt dat zelfs geen twéé mensen gelijk zijn.

Uiteraard zijn wij allen gelijk als mens , en indien deze stelling zin had, dan had zij haar vanzelfsprekendheid alleen maar aan het christendom te danken en dan klonk zij vlot en onbetwijfelbaar voor wie het christelijke gelijkheidsbeginsel met de paplepel hadden meegekregen. En waar filosofen het wagen om te gaan tornen aan deze vanzelfsprekendheden, dreigen zij zoals bijvoorbeeld Nietzsche door sommigen en dan bij uitstek door mensen die van filosofie geen kaas gegeten hebben, al te letterlijk te worden genomen en zo hebben toentertijd de nazi's de auteur van Also sprach Zarathustra naar hun hand gezet.

Maar de vraag rest of die stelling wel degelijk een inhoud heeft. Immers, als men beweert dat alle mensen gelijk zijn als mens , dan kan men hetzelfde zeggen over alle levende wezens — zijn zij immers niet allemaal gelijk als levend wezen? Het heeft derhalve meer zin om te zeggen dat geen twee mensen gelijk zijn of dat alle mensen onderling verschillen. Andermaal betekent menselijke gelijkwaardigheid aldus kennelijk nog iets anders dan 'gelijkheid in de hoedanigheid van het mens-zijn' en wie een oprechte analyse overweegt zal tot de slotsom moeten komen dat, veeleer dan een of andere vorm van solidariteit, inderdaad de barmhartigheid uit het christendom de eindverantwoordelijke voor het gelijkwaardigheidsbeginsel is.

Valt deze mét het christendom weg, dan rest te langen leste nog slechts het recht van de sterkste, want ook het solidariteitsbeginsel spreekt dit 'natuurrecht' geenszins tegen. En dan krijgt het racisme uiteraard vrij spel: De ganse politiek, de economie, de religie, de cultuur: En dan krijgt men oorlog en, voorafgaand aan de oorlog, een economie waarvan gezegd wordt dat de oorlog haar verlengstuk is. Als men zich vandaag op het dak van de wereld met maskertjes moet wapenen tegen ernstige vormen van luchtbezoedeling — mondmaskers zijn sinds enige tijd de standaard op alle toeristische kiekjes geschoten aan de voet van de Himalya — dan ligt de reden voor de hand: Aziaten zijn ingevolge de afwezigheid van sociale wetten aldaar de hedendaagse slaven en kindslaven; zij bevolken westerse fabrieken die er door de afwezigheid van milieuwetten alles verontreinigen.

Azië, Afrika en de rest van de derde wereld is van de regen in de drop beland na de zogenaamde dekolonisatie waarna de slavernij slechts onzichtbaarder werd en daardoor ook schrijnender.

En streken die zich niet zomaar onderwerpen aan de wetten die hen door de slavendrijvers worden opgelegd, krijgen beslist bommen over zich heen. Uiteraard wordt in dat scenario ook de rechtvaardiging van die oorlogen niet over het hoofd gezien: Deze laatste kreeg de strop terwijl ook aan het licht kwam dat er in Irak van de kernwapens die zogezegd te zien waren op satelietbeelden, helemaal geen sprake was.

En telkens weer blijkt de agressor met dergelijke goedkope leugens weg te komen. Twee oorlogen werden gerechtvaardigd met de bonte komedie van elf september die in de ganse geschiedenis zijn gelijke niet kent. Intussen verdrinkt men op het internet al in de reportages waarop journalisten, wetenschapslui, architecten en ervaren piloten getuigen dat de ganse wereld door een handvol potentaten voor de gek gehouden werd en wordt.

De twin-towers konden immers onmogelijk ineenzakken zonder het tot ontploffing komen van tonnen dynamiet, aldaar van maanden van tevoren vakkundig geïnstaleerd. Het plan bestond er ongetwijfeld in om drie torens spectaculair te laten imploderen op het ogenblik dat zij door evenveel zogezegd gekaapte vliegtuigen werden geraakt.

Dat plan lukte echter slechts gedeeltelijk omdat een van de vluchten neerstortte in een bos zodat de derde toren onaangeroerd bleef staan. Edoch, zo overvol met dynamiet die nu onmogelijk onontdekt kon blijven mét de ganse samenzwering In paniek kozen de samenzweerders er dan maar voor om de derde toren zónder inslaand vliegtuig te laten imploderen, erop rekenend dat het publiek, ofschoon bestaande uit quasi de ganse wereldbevolking, hysterisch genoeg zou zijn om aan te nemen dat het betreffende gebouw instortte ingevolge trillingen.

Building 7 was geboren, want zo heette de toren, en alras begonnen her en der mensen met kennis van zaken zich luidop af te vragen wat zij al jaren vermoedden maar niet eens durfden te denken: En ze hebben het alweer gedaan om er een volgende oorlog mee goed te praten! Zou men zich op den duur dan niet luidop gaan afvragen of ook de koppensnellers van IS geen Hollywoodproducties waren? Een interview met Edward Snowden lijkt er alvast voor te pleiten dat het aan de VS gelieerde Israël er voor iets tussen zou zitten.

Of is  het aannemelijker om te veronderstellen dat hier echte mensen aan de slag zijn, en misschien wel de slaven en de kindslaven van enkele paragrafen hoger: Wie zal het zeggen? Jan Bauwens, 21 februari Oekraïne en de nachtmerrie van een filosoof.

Enige tijd geleden heeft Vladimir Putin de Krim opnieuw bij Rusland ingelijfd; blijkbaar wil hij hetzelfde doen met Oekraïne en ook de burgers van de andere Oost-Europese landen houden nu het hart vast. Het gerucht gaat dat de Russische president de hand wil leggen op alle Oost-Europese landen die zich van de vroegere Sovjet-Unie hadden afgescheurd en er gaat nog een tweede gerucht, met name dat de burgers zelf de initiatiefnemers van de nieuwe toenadering zouden zijn nu zij het communisme sowieso niet meer te vrezen hebben terwijl het ooit zo veelbelovende Europa synoniem werd van werkloosheid, recessie en terreurdreiging.

Dat de huidige Russische president een nationalist is die droomt van de heropstanding van zijn machtig rijk, is geen geheim en nu alles in de wereld weer aan 't zweven is gegaan, is hij lang niet meer de enige megalomaan. Maar of ook de Balten, de Polen, de Hongaren, de Bulgaren, de Tsjechen, de Joegoslaven, de Albanezen en de voormalige Oost-Duitsers heimwee koesteren naar het tsarenrijk of naar het tijdperk van de geheimagenten van de KGB en van de Siberische strafkampen, is maar zeer de vraag, temeer daar zij in feite nooit uit eigen beweging bij de Sovjets aanleunden.

Van nostalgische gevoelens is er bij de Balten hoe dan ook geen sprake: Stalin maakte dat de communisten via staatsgrepen aan de macht kwamen in landen zoals Roemenië met dictator Chaecescu en Hongarije verzette zich uit alle macht tegen de sovjetdictatuur met de Hongaarse Opstand in die toen nog door het rode leger kon worden onderdrukt.

De Tsjecho-Slovaken zaten vanaf onder een antikerkelijk communistisch regime dat via het onderwijs het atheïsme promootte en reeds Václav Havel verzette zich met Charta 77 — in bracht de Fluwelen Revolutie bevrijding.

Het Joegoslavië van Tito was anti-Sovjet-Unie en voer met het titoïsme een heel eigen koers. Nadat het zich eerst van de Sovjets had afgekeerd en naar het China van Mao had opgekeken, deed na Mao's dood ook Albanië zijn eigen zin. Wie beweren dat deze zich aan het juk van de Ruslandse dictatuur onttrokken volkeren opeens hun kar hebben gekeerd, klinken derhalve ongeloofwaardig, maar cijfers liegen niet: De laatst genoemde 'allergie' bestaat overigens quasi wereldwijd; het is de wrevel welke onweerstaanbaar wordt gewekt door hovaardij en hypocrisie.

Daar zou wel degelijk sprake van zijn want net zoals toentertijd Jozef Stalin via staatsgrepen communistische dictators instaleerde in de landen die hij op het oog had ten westen van de USSR, net zo zouden volgens sommigen de V. Extreem rechts en bij uitstek de nationalisten beschuldigen de E. Ongetwijfeld om de gemene reden dat niets zozeer kan binden dan het hebben van gemeenschappelijke vijanden, is het niet reeds tot een confrontatie gekomen tussen de twee grootmachten, want het zogenaamde terrorisme is een onmiskenbaar feit en men kan zich zelfs afvragen of het hier niet gaat om een derde grootmacht die de twee gevestigde machten naar de kroon steekt.

Deze derde grootmacht die zich niet langer stoort aan regelgeving of ethiek en die volkomen onvoorspelbaar blijkt, kon eens de aandacht zou verslappen, de gevestigde machten zonder slag of stoot verslaan, eenvoudigweg door ze tegen elkaar op te zetten. Een oorlog tussen Oost en West ware hoe dan ook een ongedroomde voedingsbodem voor de wereldheerschappij van de huidige terroristen. En vraag het aan wie zijn colleges toentertijd bijwoonde: Jan Bauwens, 10 februari De terreur en het immateriële.

Te oordelen naar de verkiezingscijfers, oogst extreem rechts steeds meer begrip voor wat zich in zachte termen uitdrukt als de "islam-kritische benadering", waarin de stelling centraal blijkt te staan dat alle islamfundamentalisten ook islamieten zijn en dat derhalve , in het teken van onze vrijheid en veiligheid, de islam als zodanig maar beter geweerd werd.

De winst aan populariteit van deze stelling is sterk te verwonderen aangezien het ontkrachten ervan doodsimpel is, bijvoorbeeld door de redenering door te trekken van islamieten naar gelovigen, naar mannen of naar mensen in het algemeen. Dan verkrijgt men immers de ontegensprekelijk absurde these dat alle islamfundamentalisten gelovigen zijn en dat derhalve, in het teken van onze vrijheid en veiligheid, het geloof als zodanig maar beter verboden werd.

Of de stelling dat de meeste islamfundamentalisten mannen zijn en dat derhalve, in het teken van onze vrijheid en veiligheid, de mannen als zodanig maar beter konden verdwijnen. Of het devies om in het teken van onze vrijheid en veiligheid, alle ménsen te laten verdwijnen omdat alle islamfundamentalisten nu eenmaal mensen zijn.

De fout die men hier maakt tegen de logica heet in het jargon pars pro toto: En het begaan van die redeneerfout wordt uiteraard in de hand gewerkt door twijfel, paniek en hysterie: In feite is die handelwijze uit angst heel goed te begrijpen; het gaat namelijk om een variant van de heuse jacht op zekerheid waaraan wereldwijd gigantische maatschappijen fortuinen verdienen en dat zijn de ons welbekende verzekeringsinstellingen in al hun gedaanten.

Zij reduceren het risico dat iemand door het lot getroffen wordt tot een absoluut minimum en zij doen dit door de kwade gevolgen ervan te spreiden over een ganse bevolking. Dat is immers exact wat ook openbaar wordt telkens wanneer bijvoorbeeld een brand iemands woonst in de as legt, daar alle verzekerden meebetalen met een zodoende bijna onooglijke som — of dat was alvast de bedoeling: Er is alleen een enorm verschil tussen wat verzekeringsmaatschappijen doen in functie van de veiligheid en wat extremistische machtswellustelingen ons als vermeende oplossingen voorhouden.

De vrijheidsbeperking welke een verzekeraar oplegt aan zijn klant, bestaat immers uitsluitend uit een financiële bijdrage, en met de bijdragen van alle klanten samen kan normaal gezien de materiële schade van elke enkeling altijd worden gedekt, wat betekent dat zij principieel hersteld kan worden.

Maar waar het niet gaat om ongewilde ongelukken doch om gewilde aanslagen met veel vaker bedoelde dodelijke slachtoffers, valt helemaal niets meer te herstellen omdat de schade niet materieel van aard is: Men kan zich met andere woorden niet verzekeren tegen terreur door bijvoorbeeld de groep waartoe terroristen zich op een gegeven ogenblik bekennen, te verbannen of te vernietigen, omdat het nu eenmaal niet de groep of de ideologie is die de terroristen voortbrengt zoals het daarentegen wél de risico's zijn die het gevaar meebrengen: Een aanpak van terreur welke zich richt op ideologieën, slaat derhalve de bal flink mis; zo'n aanpak vertrekt van de onjuiste vooronderstelling dat een ideologie een moordenaar kon voortbrengen.

Voor hetzelfde geld beweert men immers dat een kandelaar mensen op moorddadige ideeën brengt, terwijl wij allen weten dat kandelaren in dienst staan van de aanbidding daar zij bedoeld zijn om het branden van gewijde kaarsen mogelijk te maken. Weliswaar kan iemand een ander niet het hoofd inslaan met een kandelaar als er geen kandelaar in de buurt is, maar het mag duidelijk zijn dat de moordenaar in dat geval niet zal aarzelen om zijn snode plannen te verwezenlijken met laat ons zeggen een heiligenbeeld.

Nu zijn misdadigers per definitie laf: Vandaar ook luidt een van de hoofdargumenten tegen de doodstraf dat in sommige landen tot meer dan de helft van de veroordeelden onschuldigen zijn: Indien men de strijd tegen het terrorisme niet herziet en als men blijft toegeven aan de verleiding van door extremistische politici gepropageerde, populistische en simplistische maatregelen, dan dreigt men mét de veroordeling van vaak achtergestelde bevolkingsgroepen, aan onschuldigen het uitboeten van andermans straf op te leggen.

Maar afgezien van het heilsmysterie in het christendom waar de godheid de schuld van zijn schepselen uitboet is het uiteraard een primitieve waan die paradoxaal genoeg opnieuw opduikt in het kapitalisme dat de misdadiger en zijn straf onderling loskoppelbaar zouden zijn en dat aldus, met het uitboeten van een straf, ook de misdaad zelf opgelost zou worden, ongeacht wie de schuldigen zijn.

Weliswaar kan in een systeem dat het geldwezen hanteert, iemand principieel de schuld van zijn buurman betalen: Maar waar het kwaad bedoeld wordt, zoals dat bij uitstek in het terrorisme het geval is, vangt men zodoende bot: Andermaal afgezien van het heilsmysterie in het christendom, kunnen de doden niet opnieuw tot leven worden gewekt omdat het leven immaterieel is en derhalve niet kan worden verkocht, gekocht of betaald.

De voor het materialisme kenmerkende ontkenning zelf van de volstrekte onstoffelijkheid van het bestaan, lijkt aldus wel de terreur uit te lokken, zij het via quasi ondoorgrondelijke wegen of wetten, en alvast is het een feit dat het terrorisme of het mysterie van het kwaad in het algemeen, dat andere mysterie in het licht plaatst: Geen onrecht zonder leugens. Met de terreuraanslag van 7 januari kregen de twaalf dode Parijse spotprententekenaars de helft van de wereld achter zich; Charlie Hebdo — herhaaldelijk verboden toen het blad nog Hara-Kiri heette — zag zijn verkoopcijfers stijgen van twintig duizend naar vijf miljoen; resterende cartoonisten beeldden de ene zijn dood af als de andere zijn brood Tegenover die twaalf slachtoffers van wraak wegens spot worden dagelijks niet minder dan dertig duizend geheel onschuldige hongerdoden 1 doodgezwegen en ook nog eens verwenst door toonaangevende edellieden zoals sir David Attenborough die ons de 'mensenplaag' wil aanpraten en die nota bene aan de armen het recht op leven wil ontzeggen terwijl uitgerekend zij een verwaarloosbare ecologische voetafdruk hebben.

Bij de aanslag op de Twin Towers stierven zowat drieduizend mensen over wie wel eens gezegd werd dat zij als werknemers van het WTC World Trade Center of Wereld Handels Centrum ijverden voor d e instandhouding van een moorddadige wereldeconomie en ook zij kregen en krijgen veertien jaar na datum nog steeds gigantisch veel meer aandacht dan diegenen die dan hun slachtoffers zouden moeten heten, met name de talloze anonieme hongerdoden. Waarom spreekt men trouwens ook inzake honger niet van een aanslag doch van een tegenslag , als het niet was om de misdaad in de schoenen van het noodlot te kunnen schuiven, om de gedachte aan daders in de kiem te smoren en om de feitelijke criminelen buiten schot te houden?

In een wereld die steeds meer om koele cijfers draait — getuige de berekeningen waaruit besloten wordt dat de planeet overbevolkt is — is het derhalve te verwonderen dat men helemaal geen oog blijkt te hebben voor de genoemde wanverhoudingen welke behalve bijzonder onlogisch ook en vooral bijzonder immoreel moeten worden genoemd. Immoreel zijn ook de maatstaven gehanteerd bij de vele calculaties inzake het zogenaamde overbevolkingsprobleem waar zij uitgerekend die mensen het veld willen zien ruimen die het minst verbruiken en vervuilen, met name de armen.

Op onze aarde kunnen immers onnoemelijk veel armen leven maar dat gaat helaas niet op voor superrijken: Waarom blijven al die leugens duren? Maar zoals er geen rechtspraak en geen recht denkbaar zijn zonder de waarheid, zo ook kan het onrecht onmogelijk standhouden als niet een massa leugenaars het been stijf houden. Jan Bauwens, 19 januari De terreur van het territoriaal instinct Terwijl de massa zich de held voelt en de mond vol heeft van vrijheid van meningsuiting, worden beledigingen geuit en wordt de spot gedreven met medemensen.

En wat is de betekenis van spot? Iemand die met een ander de spot drijft, zegt eigenlijk het volgende: Na de recente terreuraanslagen van 7 januari op westerse doelwitten worden in Europese grootsteden duizenden militairen gemobiliseerd in het kader van een zogenaamde verhoogde waakzaamheid: De getroffen maatregelen kunnen nog het beste vergeleken worden met het wild om zich heen slaan van een drenkeling in paniek aangezien zij uiteraard tot helemaal niets kunnen dienen. Zoals een ongewapende inbreker onbestaande is aangezien elk voorwerp binnen zijn handbereik een potentieel wapen is , zo ook beschikken terroristen over onuitputtelijke mogelijkheden en middelen om dood en vernieling te zaaien, en dit geheel in strijd met het gepraat over een zogenaamd 'brein achter de aanslag' dat slechts de onmacht en de onkunde van de verantwoordelijke gezagsdragers moet proberen te vergoelijken.

Om kwaad te stichten is er geen brein nodig, het tegendeel is waar zoals Hannah Arendt dat met betrekking tot de Shoah aantoonde: Men herinnere zich bijvoorbeeld de treinramp van 4 mei te Wetteren waarbij bleek dat daar tweemaal daags honderden ton acrylnitril voorbij sporen en nog vele andere explosieve chemicaliën: Bommen gedropt met drones boven kerncentrales, vergif in de watertorens, dodelijke ziektekiemen, vliegtuigkapingen, mosterdgas in metrostations: Het is daarbij een opmerkelijk verschijnsel dat waar het kwaad heeft toegeslagen, onze reacties daarop vaak theatraal zijn in het etaleren van de onmacht: Ich liebe Die, welche nicht zu leben wissen, es sei denn als Untergehende, denn es sind die Hinübergehenden.

Om dit zelf bedrog nog beter te camoufleren, creëert men dan maar een geloof in de uiteindelijke overwinning van het goede op het einde der tijden en de vernietiging van het kwaad in een eeuwig durende hel. De Brusselse Witte Mars van 20 oktober was naast een solidariteitsbetuiging met de slachtoffers niet gericht tegen het bestaan van criminelen die sowieso weigeren om verantwoording af te leggen; de massamanifestatie viseerde daarentegen een laks en corrupt verantwoordelijk gerechtelijk apparaat wiens bestaansreden het immers is om burgers — in casu kinderen — te beschermen.

Edoch, er veranderde weinig of niets en de verantwoordelijken bleven ongestraft. De optochten na de aanslagen van 7 januari in Parijs uit solidariteit met de slachtoffers van onder meer Charlie Hebdo , kunnen derhalve evenmin gericht zijn tegen criminelen wier absurde opvattingen hun daden nooit kunnen verantwoorden: De optochten kunnen slechts schreeuwen om meer veiligheid, zij vertolken de oerroep om een geborgenheid waarvan wellicht zal blijken dat die voortaan behoort tot een voltooid verleden tijd.

Want de paradox ingevolge de actuele massahysterie bestaat erin dat ofschoon wij beweren dat het om de vrijheid is dat wij heden strijden, wij in feite roepen om het tegendeel, aangezien veiligheid in de huidige wereld ontegensprekelijk met vrijheid dient te worden betaald. Jan Bauwens, 13 januari Nietzsche, Also sprach Zarathustra. Een beknopte beschouwing over persvrijheid en terrorisme naar aanleiding van de gruwelijke aanslag in Parijs op 7 januari Men zegt dat blaffende honden niet bijten maar het staat wel als een paal boven water dat een hond die naar iemand blaft, dat individu op het oog heeft; uitgerekend op grond van dat geblaf kunnen de bedoelingen van het beest bezwaarlijk vredelievend worden genoemd en wie een blaffende hond achter zich aan krijgt en desondanks ongestoord verder wandelt, dient dringend te worden gewaarschuwd en wel om erger te voorkomen.

Woorden en andere tekens onderscheiden zich grondig van geblaf en verbale bedreigingen zijn nauwelijks fysieke daden maar zij kondigen die wel aan, ze beloven die zelfs, zij nopen de bedreigde om zich daartegen te gaan verdedigen en wat gedaan als die dan oordeelt dat de aanval de beste verdediging is?

Spot veroorzaakt althans op het eerste gezicht geen lichamelijke pijn of letsel maar iedereen weet dat het niet de bedoeling is van de spotter om aan de door hem bespotte hulde te brengen of om het hem gemakkelijk te maken. Eerbetoon veroorzaakt geen lichamelijk genot maar als dit niet met genot of met genoegdoening zonder meer gepaard ging, dan zou het huldebetoon ook niet bestaan en uiteraard lijkt iets analoogs te gelden voor spotternij en achterklap: Ook de 'genoegdoening' van de spotters kan verkeerd worden verstaan omdat die dikwijls slaat op een pervers want sadistisch genot: Het punt is nu dat wij niet altijd over duidelijk onderscheiden woorden blijken te beschikken om, enerzijds, de laakbare spot te benoemen waarmee de sadist een kreupele naroept en, anderzijds, de welkome satire die middels bijvoorbeeld de overdrijving de onwaarachtigheid van iemands gedrag in functie van het algemeen welzijn aan de kaak stelt.

De kreupele heeft geen schuld aan zijn kreupelheid en wie met hem de spot drijft, frustreert hem eindeloos omdat hij, in tegenstelling tot wat de spotter in zijn lompheid suggereert, niet kreupel wíl zijn terwijl hij geen andere keuze hééft dan het te zijn.

Door daarentegen een hypocriete predikant van de soberheid nog wat corpulenter af te beelden dan hij al is, zet de spotter in dit geval slechts een leugen in de verf: Spotten met iemands onveranderlijke identiteit is laakbaar omdat het slachtoffer zich niet verweren kan: Melk Sexy Moeder Ze wordt geil door pik.

Aziatisch Melk Ass Bejaarde pik. Dokter Melk Meisjes trekken aan jongens pik. Aziatisch Melk Ass Vernederd grote pik. Melk Ass Mature grote pik. Melk Ass Pik showen. Melk Tiener Geile moeder deelt pik. Melk Ass Strak voor zwarte pik. Amateur Melk Bungelende pik. Hd Melk Natuurlijk Creampie Pik trekken dominantie.

Melk Ass Enorm pik. Blond Melk Haar eerste zwarte pik. Melk Ass Teen grote pik. Melk Pik oil massage. Melk Tiener Pik trekken moeder. Melk Tiener Ass Samen pik. Melk Tiener Ass Bbw fuck big black pik. Melk Ass Melk grote tieten pik. Melk Klein kontje grote pik. Babe Massage Melk Ass Pik tussen borsten. Melk Tiener Grote pik feestje. Melk Tiener Ass Meisjes pik trekken. Hd Melk Milf voor het eerst zwarte pik anaal.

Bus Melk Spelen met een pik. Amateur Aziatisch Melk Nylon pik trekken.

PROSTAAT MASSAGE ROTTERDAM BLOTE NEGERINNEN

PROSTAAT MASSAGE EINDHOVEN SEX OPROEP

Geile natte spleet neuken met meerdere mannen

Verontrustend is bovendien dat de autoriteiten geen kritiek dulden op het vaccinatiebeleid en dat zij vaccinatie in alle gevallen blijven aanprijzen. Nog schandaliger zijn de verhalen die de ronde doen over bootvluchtelingen die moederziel alleen naar een wildvreemd land trekken waar zij gehaat worden en waar de werkloosheid almaar toeneemt Bauwens, Van ruilmiddel tot God: En welke duivels zich ontbinden als bijvoorbeeld grondstoffen voor plastics al prive afspraakjes limburg rotterdam sexdate niet ingevolge ongelukken "sos pik borsten melken" worden, is een nog schrikwekkender probleem; bij de Wetterse milieuramp van 4 mei werd slechts een tipje van die sluier opgelicht, sos pik borsten melken. We ontmoetten hem op zijn buitenverblijf waarvan op zijn verzoek de plek niet vermeld zal worden — Omsk Van Togenbirger wordt immers liever niet gestoord tijdens zijn werk aan een boek dat onze aloude kijk op de werkelijkheid misschien wel een flinke deuk zal geven want een van de grondgedachten daarin luidt dat de toekomst niet iets is dat nog te gebeuren staat maar een reeds vanaf het begin voltooid project