Lekkende kutjes stijve penis aftrekken


lekkende kutjes stijve penis aftrekken

De criteria voor selectie van tumoren waarop MSI analyse dient te worden verricht is vastgelegd in de richtlijn Erfelijke darmkanker. De meerwaarde van oxaliplatin op oudere leeftijd is onduidelijk.

De adjuvante behandeling heeft een duur van 6 maanden en dient bij voorkeur binnen weken na de resectie van het coloncarcinoom te starten, echter uiterlijk binnen 12 weken na de operatie.

Mammacarcinoom 2 Mammatumorne leveren de belangrijkste bijdrage aan sterfte door kwaadaardige nieuwvormingen bij de Nederlandse vrouw.

Het is de belangrijkste doodsoorzaak in de leeftijd van jaar. Primaire preventie is slechts mogelijk door bilaterale ablatio mammae. Dit kan worden overwogen bij erfelijke aandoeningen zoals Li-Fraumeni, Cowden, Klinefelter.

De belangrijkste risicofactor is geslacht. Ook is leeftijd van de vrouw een belangrijke risicofactor. Ook mutaties in het CHEK-2 gen geven verhoogde predispositie. BRCA2 kan bij mannen kans geven op borstkanker. Er is sprake van veel, dens klierweefsel. Het synchroon of metachroon optreden van een maligniteit in dezelfde of andere borst is niet verrassend, het zijn gepaarde organen die als 1 systeem gezien moeten worden.

Bestraling in de thoraxregio geeft ook verhoogde kans op ontwikkeling van mammacarcinoom. Een vroege voldragen graviditeit geeft levenslang een geringe risicovermindering op het ontstaan van mammacarcinoom. Ook verband tussen langdurig pilgebruik en ontwikkeling van mammacarcinoom. Verder lijkt er ook een verband met bepaalde voedingsfactoren. Zo geeft overgewicht meer oestrogeen en dan dus een verhoogd risico.

Ook verhoogde alcoholconsumptie geeft een verhoogd risico. Nederlandse vrouwen worden tussen de 50 en 75 jaar eenmaal per twee jaar gescreend. Bevolkingsonderzoek geeft mortaliteitsreductie en een betere mammazorg. Wel is er een groot probleem voor de intervaltumoren. Ook is er een onvermijdelijk probleem van over-diagnostiek. Bij een matig of sterk belaste familieanamnese wordt eerder gestart met screening.

Vanuit hyperplastisch borstklierweefsel kunnen zich behalve veel benigne afwijkingen, ook maligne tumoren ontwikkelen. Tumor ontwikkelt zich vanuit de ductuli afvoergangen en de lobuli klierbuisjes. Aanvankelijk vooral sprake van intraluminale groei, zonder infiltratie. We spreken dan van carcinoma in situ. Tumoren van cm noemen we klinisch vroeg ontdekte carcinomen.

Meeste tumoren gevonden in het laterale bovenkwadrant. Over het algemeen geldt; hoe groter de tumor, hoe hoger het risico op metastasering. Tenslotte speelt de aan-of afwezigheid van lymfekliermetastasen een grote rol. Vooral in de oksel kunnen klieren worden aangetroffen. Het aantal lymfekliermetastasen is direct gecorreleerd met de prognose.

Door blokkering van de lymfeklieren kan een peau d orange optreden dit is mastitis carcinomatosa. Een palpabele tumor wordt veelal door patiënten zelf ontdekt. Schilfering of eczeem, al dan niet gepaard gaand met roodheid van de tepel of tepelhof, kan wijzen op een tepelcarcinoom, de ziekte van Paget. Bij een palpabele tumor dient ook de chirurg naar de afwijking te kijken. Mammografisch onderzoek is geïndiceerd bij elke palpabele of suspecte afwijking in de mamma.

Mammografisch kan een carcinoom zich manifesteren als een onscherp begrensde, irregulaire massa, een architectuurverstoring of microcalcificaties. Als een aandoening onvoldoende kan worden verklaard, dan dient ook echografisch onderzoek te worden gedaan. Diagnose bij een niet palpabele afwijking geschiedt via biopsie. In toenemende mate wordt ook MRI toegepast. Belangrijkste indicties hiervoor zijn screening van mutatiedragers, de preoperatieve stadiëring van een moeilijk afgrensbaar of mogelijk multifocaal mammacarcinoom en effectbepaling van neoadjuvante chemotherapeutische behandeling.

De belangrijkste aanvullende diagnostiek naast mammagrafie en echografie is de diagnostische punctie. Triple diagnostiek bestond voorheen uit palpatie, beeldvorming en cytologisch onderzoek bij iedere palpabele afwijking, nu omvat dat de chirurg, de radioloog en de patholoog.

De bepaling van tumormerkstoffen is voor het opsporen van het primaire mammacarcinoom ongeschikt. Bij verdenking op metastasen op afstand kan deze bepaling wel bruikbaar zijn. De meeste symptomen berusten op benigne afwijkingen.

De meest voorkomende benigne fibro-epitheliale aandoening bij jonge vrouwen is het fibroadenoom. Het adenoom is goed afgrensbaar en beweeglijk, kleiner dan 3cm en groeit onder oestrogene stimulatie. Behandeling bestaat uit excisie van de tumor met een zone van gezond weefsel.

Een fibrocysteuze afwijking is een , vooral tussen de 35 en 50 jaar voorkomende, niet-proliferatieve aandoening die gekenmerkt wordt door pijn mastodynie of een gespannen gevoel, veelal cyclisch en gepaard gaand met de aanwezigheid van zwellingen, vaak berustend op cysten. Vooral laterale bovenkwadrant met uitlopers in de oksel. Tepeluitvloed kan sereus, melkachtig, troebel of bloedig zijn, en zowel enkelzijdig als dubbelzijdig voorkomen en heeft meestal een benigne oorzaak.

Bij enkelzijdig bloedige uitvloed wel verder onderzoek. Voor een juiste planning van de therapie is een klinische stadiëring van belang. Gemiddelde leeftijd is 67 jaar. De behandeling van het carcinoom bij de man bestaat in principe uit een radicale mastectomie. Bij roodheid en een eczeemachtige schilfering van de tepel moet altijd aan de ziekte van Paget van de tepel worden gedacht: Diagnose alleen met zekerheid bij een stansbiopt.

Het lobulaire carcinoma in situ LCIS is geen echte maligne afwijking. Het is een onderdeel van het spectrum lobulaire neoplasieën, waartoe ook de atypische lobulaire hyperplasie behoort. Het ductale carcinoma in situ DCIS wordt beschouwd als een unifocale afwijking, die zich per continuitatem in het vertakkende ductale systeem van één segment van de mamma uitbreidt. Complete verwijdering van een DCIS moet worden nagestreefd. Bij een uitgebreid DCIS wordt een ablatio aanbevolen. Na een radicale excisie van DCIS is bestraling de standaardbehandeling.

Bij infiltrerende carcinomen zijn door de patholoog verschillende groeipatronen te herkennen. De tumor wordt geclassificeerd naar het dominante patroon. Meest voorkomend is infiltrerende ductale carcinoom. Als er sprake is van blokkering van lymfevaten bij lymfogeen gemetastaseerd mammacarcinoom kan huidoedeem optreden peau d orange Bij mastitis carcinomatosa spreekt men van lokaal ver voortgeschreden mammacarcinoom.

Steeds meer gegevens tonen aan dat behandeling in een vroeg stadium en het bereiken van goede lokale controle van invloed kan zijn op de uiteindelijke genezingskans. De gemodificeerde radicale mastectomie bestaat uit ablatio mammae inclusief okselkliertoilet. Inmiddels is de schildklierwacht procedure een geaccepteerd alterantief voor okseldissectie ter okselstadiëring.

Contra-indicaties voor een schildklierwacht procedure zijn multipele tumor haarden, tumor groter dan T2 en één of meer klinisch verdachte okselklieren. Bestraling kan aansluitend aan chirurgie geschieden, met een dosis van minimaal 50Gray in 25 fracties in vijf weken. Jonge leeftijd is een risicofactor voor het krijgen van een lokaal recidief. Hierbij wordt dan vaak nog een boost radiotherapie gegeven.

Na mastectomie worden alleen de patiënten bestraald die een verhoogd risico hebben op een locoregionaal recidief. Sterfte aan curatief behandeld mammacarcinoom is het gevolg van uitgroei van micrometastasen die zich op het moment van chirurgische behandeling al buiten het operatiegebied van de borst en regionale klierstations bevinden. Vier tot zes cycli adjuvantie combinatie chemoradiotherapie leidt tot een proportionele reductie van de kans op sterfte aan mammacarcinoom. Premenopauzaal wordt tamoxifen vaak gecombineerd met LHRH-analoog.

Ook kan nog een aromataseremmer worden toegevoegd. De toxiciteit van adjuvante chemotherapie bestaat voornamelijk uit misselijkheid en braken, beenmergremming, haaruitval en gewichtstoename.

Bij ongecompliceerd postoperatief beloop volgt ontslag uit de klinische behandeling. Bij poliklinische controle moet de schouderfunctie worden gecontroleerd.

De eerste controles zijn derhalve op het somatische herstel gericht en op de psychologische begeleiding van de patiënt. Op grond van risicofactoren voor een locoregionaal recidief wordt steeds vaker een individueel follow-upschema toegepast.

Mammografie dient aanvankelijk jaarlijks te geschieden. Ten gevolge van de combinatie van okselkliertoilet en radiotherapie in het okselgebied kan lymfoedeem van de arm optreden.

Iedere patiënt die een mastectomie heeft ondergaan zou ten minste eenmaal een informatief gesprek moeten voeren ver de mogelijkheden van borstreconstructie.

Met reconstructie kan worden begonnen nadat de behandeling is afgerond. Als men reeds een mammacarcinoom heeft gehad, is de kans op een nieuwe maligniteit 0. Als belangrijkste risicofactor voor lokaalrecidief na borstsparende operatie kan leeftijd worden genoemd, en ook het aantal positieve snijvlakken. Palliaitev behandeling is het enig mogelijke en gericht op het verbeteren of handhaven van de kwaliteit van leven.

Behandelmogelijkheden bestaan uit radiotherapie, chirurgie, hormonale therapie, chemotherapie en antilichaamtherapie gericht op HER2 en sinds kort ook op de vasculaire epitheliale groeifactor VEGF. De keuze van palliatieve therapie is een belangrijk vraagstuk. De aard van de behandeling is ook afhankelijk van progressiesnelheid, menopauzale status, leeftijd, ziektevrije interval en de conditie van de patiënt.

Wanneer metastasen weinig klachten geven, er een lang ziektevrij interval is en één of beide hormoonreceptoren positief zijn, is hormonale therapie de aangewezen behandeling. Verscheidene factoren zullen leiden tot het besluit over te gaan op combinatie chemotherapie. Deze factoren zijn jonge leeftijd, gebleken ongevoeligheid voor hormonale behandeling, negatieve oestrogeenreceptor van de tumor, snelle progressie van metastasen en een kort ziektevrij interval.

Patiënten met een overexpressie van HER2 komen in aanmerking voor behandeling met het monoklonale antilichaam tegen HER2 trastuzumab herceptin. In combinatie met chemotherapie taxanen, vinorelbine, capecitabine is dit effectiever dan als monotherapie. Het skelet is een predilectieplaats voor metastasen van het mammacarcinoom.

Botmetastasen veroorzaken veel pijnklachten en complicaties, zoals fracturen. Prostaatcarcinoom 2 Prostaatkanker is een ziekte van de oudere man, de incidentie neemt toe met het stijgen van de leeftijd. In NL jaarlijks meer dan nieuwe registraties. Het is daarmee de tumor met de hoogste incidentie bij de man. Vanaf het 40ste jaar neemt de incidentie per leeftijdscategorie geleidelijk toe. Een positieve familieanamnese is de belangrijkste risicofactor.

Erfelijk noemen we het als er drie of meer naaste familieleden met prostaatcarcinoom of bij prostaatcarcinoom in drie opeenvolgende generaties of bij twee eerste of tweedegraadsverwanten met een diagnoseleeftijd van 55 jaar of jonger. Androgenen, milieufactoren en het westerse voedingspatroon dragen bij aan het ontstaan van prostaatkanker. Prostaatkanker is meestal een acinair adenocarcinoom, uitgaande van de kliercellen in het prostaatweefsel. Een probleem van de gradering is dat er meerdere differentiatiegraden naast elkaar voor kunnen komen.

De gradering wordt gedaan volgens de Gleasonscore, welke door de patholoog bepaald wordt. Hooggradige prostatic intraepithelial neoplasia PIN wordt beschouwd als het voorstadium van prostaatkanker. In vroege stadia is prostaakanker vrijwel altijd asymptomatisch.

Een klein gedeelte heeft klachten aan de lage urinewegen, gerelateerd aan obstructie. Metastasering treedt in de meeste gevallen vrij laat in het ziekteproces op en frequenter naarmate de tumor buiten de kapsel begrenzing van de prostaat groeit. De diagnostiek van het prostaatcarcinoom is gebaseerd op rectaal onderzoek, transrectale echografie van de prostaat en bepaling van het prostaat specifieke antigeen PSA in het serum.

Bij een afwijkend RT is vaak al sprake van een vergevorderd stadium. PSA is het eiwit dat door de prostaat geproduceerd wordt in goedaardig en kwaadaardig weefsel. De fysiologische functie van PSA is vervloeiing van het semen door gelvormende eiwitten af te breken, zodat de zaadcellen na ejaculatie vrijkomen.

Door screening worden veel prostaatcarcinomen vast gesteld die geen klinische betekenis hebben, en op latere leeftijd ook geen klinische gevolgen zullen gaan hebben.

Omdat screening nog niet ideaal is worden alleen mannen met een positieve familieanamnese gescreend. De uroloog zal in alle gevallen van verdenking op prostaatkanker de diagnose moeten bevestigen door middel van prostaatbiopten die op geleide van transrectale echografie worden uitgevoerd. Het verloop van PSA is belangrijk om eenmaal aangetoond carcinoom onder invloed van therapie te controleren en om progressie te voorspellen. Een CT scan kan handig zijn om punctie van klieren te verrichten.

Routinematig skeletscintigrafie bij primaire diagnostiek is geïndiceerd bij een PSA boven de 20 of een gleasonscore van of bij pijnklachten passend bij botmetastasen. In de stadia T1 en T2 kan in opzet curatieve therapie worden gegeven. De behandeling is afhankelijk van het stadium en de gradering van het prostaatcarcinoom en van de levensverwachting en comorbiditeit van de patiënt. De optie tot active surveillance moet goed worden besproken.

Als voor een in opzet curatieve behandelign wordt gekozen, vormen radicale prostatectomie, uitwendige radiotherapie en brachytherapie gelijkwaardige behandelopties. HIFU en cryotherapie zijn nog experimenteel. Bij de radicale prostatectomie wordt de prostaat samen met de vesiculae seminales verwijderd. De kans op aanwezigheid van lymfekliermetastasen kan worden geschat met behulp van nomogrammen.

Bij uitwendige radiotherapie wordt de prostaat met hoge doses bestraald. Interstitiële bestraling brachytherapie is een therapie waarbij transperineeaal onder geleide van transrectale echografie radioactieve I-zaadjes in de prostaat worden geplaatst.

De belangrijkste bijwerking is een verhoogde mictiefrequentie met aandrangklachten gedurende enkele maanden. Contra-indicties voor brachytherapie zijn recente TURP, veel plasklachten, een prostaatvolume van meer dan 50cc en tumoruitbreiding buiten het kapsel. Uitwendige radiotherapie is therapie van keuze. Bij stadium T4 en metastase op afstand geldt dat een curatieve therapie niet meer mogelijk is.

Hormonale therapie kan bij deze patiënten verlichting geven. Nog altijd geldt de chirurgische castratie als standaardbehandeling om de invloed van androgenen weg te nemen. Medicamenteus kunnen LHRH-antagonisten en anti-androgenen worden gegeven.

Anti-androgenen kunnen we onderscheiden in steroïdale en niet-steroïdale anti-androgenen. Cyproteronacetaat is een steroïdaal anti-androgeen met ook prostagene werking. Indien sprake is van castratieresistent prostaatcarcinoom kan chemotherapie overwogen worden. Na tien tot 15 jaar is er een voordeel voor de chirurgie.

De gemiddelde overleving van patiënten met metastase op afstand is maanden. In de follow-up na in opzet curatieve behandeling is het PSA de belangrijkste parameter. Na radiotherapie moet het PSA naar lage waarde dalen en mag het niet meer stijgen. Primaire immuundeficiëntie 1 Afweer is een samenspel van vele mechanismen, zoals natuurlijke barrières tegen micro-organismen en het aspecifieke en specifieke afweersysteem. Van immuundeficiënties spreekt men wanneer één van de onderdelen van het aspecifieke of specifieke immuunsysteem niet goed functioneert.

Men onderscheid primaire aangeboren en secundaire verworven immuundeficiënties. De klinische verschijnselen worden vooral bepaald door de aard van de deficiëntie. B-cel deficiënties leiden tot een defecte antistofvorming en gaan veelal gepaard met bacteriële infecties.

Bij T-cel deficiënties worden vooral infecties door virussen, schimmels en ook intracellulaire bacteriën gezien. Elke T-cel deficiëntie zal ook gepaard gaan met een of meerdere B-cel deficiënties. Bij deficiënties van het complementsysteem en van de fagocyten worden vooral bacteriële infecties gezien. Patiënten met een immuundeficiëntie hebben een grotere kans op maligniteiten lymforeticulair, maag- en coloncarcinoom en op auto-immuunziekten. Primaire immuundeficiënties leiden vaak al op de kinderleeftijd tot verschijnselen.

B-celdefecten uiten zich twee a drie maanden na de geboorte, wanneer de maternale antistoffen IgG klasse uit de kinderlijke circulatie zijn verdwenen. Een primaire immuundeficiëntie gaat vaak gepaard met een positieve familieanamnese en het ontbreken van oorzaken van een secundaire immuundeficiëntie.

Immuundeficiënties worden ingedeeld in primaire immuundeficiënties, waarbij sprake is van een intrinsiek defect van het immuunsysteem, en secundaire deficiënties, waarbij de oorzaak is gelegen buiten het immuunsysteem.

Primair kan zowel congenitaal als verworven zijn. Daarnaast worden immuundeficiënties ingedeeld naar lokalisatie in het immuunsysteem. Primaire immuundeficiënties komen zelden voor.

Aan een onderliggende immuundeficiëntie moet worden gedacht in ge val van recidiverende, persisterende ernstige of ongewone infecties bij een patiënt, ongeacht de leeftijd. Chronische ontsteking kan leiden tot bronchiëctasieën, longfibrose en cor pulmonale. Vaak gekapselde bacteriën zoals s.

Bij een defect in de cellulaire immuniteit worden in verhoogde incidentie infecties gezien veroorzaakt door intracellulaire bacteriën zoals listeria, salmonella, campylobacter, atypische mycobacteriën, nocardia en lgeionella.

Patiënten hebben een verhogode kans op het ontwikkelen van auto-immuunziekten en maligniteiten, te weten coloncarcinoom en maagcarcinomen en lymfomen. Primaire vooral humorale immuundeficiënties - X-linked agammaglobulinemie XLA Burton s disease congenitale humorale immuundeficiëntie die in principe alleen voorkomt bij het mannelijk geslacht.

Symptomen na 6 tot 18 maanden als het maternale immunoglobuline uit de circulatie is. Op latere leeftijd verhoogd risico op het ontwikkelen van lymfomen en coloncarcinomen. Defect in het Btk-gen dat codeert voor het intracellulaire signaaltransductiemolecuul burton s tyrosine kinase en dat een gestoorde uitrijping van pre-B-cellen naar B-cellen veroorzaakt.

B-cellen perifeer in bloed afwezig, T-cellen normaal. Antistofrespons na vaccinatie afwezig. Therapie is levenslang intraveneus of subcutaan toegediend immunoglobuline. Wordt op de volwassen leeftijd gesteld, het is een late onset immunodeficiency.

Meest voorkomende symptomatische primaire antistofdeficiëntie. Vaak recidiverende KNO infecties. Andere oorzaken zijn sterk verlies bij nierziekten, brandwonden, protein-losing gastro-enteropathie welke dus moeten worden uitgesloten. Bij biopsie van darmmucosa wordt soms een kenmerkende nodulaire lymfoïde hyperplasie gevonden.

Infecties met Giardia lamblia, persisterende infectie met Cryptosporidium of infecite veroorzaakt door campylobacter, rotavirus of enterovirus.

Bij LO grote tonsillen en lymfadenopathie. Therapie bestaat uit levenslange toediening van immuunglobuline, zo nodig antibioticaprofylaxe. Als er antistoffen tegen het IgA zijn, kan het immuunglobuline niet intraveneus worden gegeven. Criteria zijn een patiënt met recidiverende infecties in KNO gebied en luchtwegen, verlaagde Igspiegels en de verlaagde tot afwezige antistofrespons. Bij minderheid sinopulmonale infecties op en soms recidiverende, meestal infectieus veroorzaakte diarree.

Verminderde respons tegen s. Bij symptomen kunnen profylactisch antibiotica en eventueel immuunglobuline worden toegediend. Behandeling is dan profylactische antibiotica. Een voorbeeld hiervan is SCID: Primaire T-celdeficiënties leiden tot infecites met intracellulaire pathogenen. Primaire T-celdeficiënties gaan gepaard met een wisselene mate van Bceldeficiëntie. Meest voorkomenbde oorzaken zijn geneesmiddelen, infecties en immuunreacties.

Bij LO lymfeadnopathie en hepatosplenomegalie. Defect in de intracellulaire killingscapaciteit van neutrofiele granulocyten. Behandeling bestaat uit profylactische toediening van co-trimaxazol en itraconazol.

Behandeling met INF-gamma kan leiden tot afname van opportunistische infecties. C2-deficiëntie predisponeert voor recidiverende infecties door gekapselde bacteriën. De deficiënties in complementfactoren berusten meestal op het bezig van zogenoemde nul-allelen die autosomaal codominant overerven. MBL mannosebinding lectine -deficiëntie: MBL is een pattern-recognition molecuul, dat als opsonine werkt en, naast de klassieke en alternatieve route, wordt beschouwd als een derde route van complementactivatie.

Dit autosomaal dominant overervende ziektbeeld wordt gekenmerkt door een sterk verlaagd tot zelfs afwezig serumgehalte van C1-esteraseremmer of een niet-functioneel eiwit. C1esteraseremmerdeficiëntie kan ook verworven zijn, secundair aan lymfoproliferatieve ziekten, paraproteïnemie en SLE. Vasculitis 1 Ziekte van Wegener. De longen zijn vaak betrokken bij ziektebeelden die het gevolg zijn van vasculitis. De meest prevalente is de ziekte van Wegener, waarvan de oorzaak niet bekend is.

De aandoening kenmerkt zich door necrotiserende, granulomateuze arteriitis, onder andere in de bovenste en onderste luchtwegen, met onder meer chronische ontstekingen van de neus en neusbijholten, longafwijkingen en nierfunctiestoornissen.

Klachten en symptomen worden in het begin gekenmerkt door hoesten en kortademigheid. Daarnaast hebben patiënten oog en neusklachten. Later ook koorts en gewichtsverlies. Bij hoesten later ook hemoptoë. Er zijn aanwijzingen voor vasculitis en necrotiserende granulomateuze ontsteking. Vaak infiltraten en een enkele maal solitaire of multipele grote ronde verdichtingen, soms met holtevorming ten gevolge van necrose. ANCA en de c-anca is meestal positief. De prognose is goed.

Ziekte van Churg-Strauss Dit is een ziekte verwant met de ziekte van Wegener en kan beschouwd worden als een vorm van vasculitis waarbij de necrotiserende granulomateuze ontsteking ontbreekt. Vrijwel altijd voorgeschiedenis met astma, meestal niet allergisch, maar wel eosinofilie. Vooral infiltratie van eosininofiele cellen in het mycoard is berucht en kan aanleiding geven tot ritmestoornissen of pompfunctiestoornissen. Bij histologisch onderzoek van de longen worden verschijnselen van vasculitis gevonden.

De p-ANCA is meestal positief. De diagnose kan dan dus ook alleen op basis van histologie worden bevestigd. De gevolgen van de ontsteking en ernst van het ziektebeeld zijn afhankelijk van de plaats en grootte van de aangetaste vaten.

Er kunnen vier grote groepen worden onderscheiden 1. Het wordt gekenmerkt door een necrotiserende ontsteking van de kleine en middelgrote musculaire arteriën. De ziekte kan acuut of sluipend beginnen, vaak met aspecifieke symptomen zoals koorts, malaise en gewichtsverlies. Vrijwel elk orgaan kan betrokken zijn bij PAN. Een benigne vorm van PAN is beperkt tot de huid, met artralgieën en myalgieën zonder verdere orgaanaantasting. De ziekte van Kawasaki komt vooral voor bij kinderen jonger dan 5 jaar.

Het is een ziekte die wordt gekenmerkt door koorts, lymfadenopathieën, aantasting van de tong, mondmucosa of lippen, en roodheid aan handpalmen en voetzolen. Vasculitiden van de kleine vaten: Dit gaat gepaard met fibrinoïde necrose van de bloedvatwand, extravasatie van rode bloedcellen en infiltratie van polymorfonuleairen waarbij kernverval of leukocytoclasie ontstaat. Meestal beperkt tot de huid. Klinisch beeld bestaat uit palpabele purpura, soms met urticaria. Kan worden uitgelokt door geneesmiddelen of bacteriële infecties.

Het bekendste ziektebeeld uit deze vasculitisgroep is het syndroom van Henoch-Schönlein. Deze aandoening wordt gekenmerkt door artralgieën, gastro-intestinale afwijking, glomerulonefritis en purpura. Komt vooral voor bij kinderen. Ontstaat meestal enkele weken na respiratoire infectie. Er bestaat een associatie met circulerende IgA-immuuncomplexen. Het ziektebeeld verloopt meestal goedaardig.

Bij de ziekte van Behçet kan een groot aantal organen in het ziekteproces betrokken zijn, waardoor vasculitis als onderliggend lijden verantwoordelijk is.

Sterke associatie met het HLA-B Meest frequente verschijnselen zijn ulcera aan het slijmvlies van de mond of de genitaliën, recidiverende artritis, aanvalsgewijs optredende uveïtis en iridocyclitis, huidafwijkingen zoals erythema nodosum, petechiae, tromboflebitis en meningitisencefalitis en intestinale ulceraties. Behandeling hangt uiteraard af van de ernst van de manifestatie en is met corticosteroïden, al of niet in combinatie met cytostatica of TNF-blokker.

De ziekte tast de hogere en lagere luchtwegen aan en de nieren. Arteriitis temporalis en takayasu-arteriitis zijn ziektebeelden, maarm et aanzienlijke overlap. Arteriitis temporalis komt voor bij mensen ouder dan 50 jaar en is geassocieerd met polymyalgia rheumatica. Vroeg stadium mononucleair celinfiltraat, vooral rondom lamina elastica interna en externa. Later granuloomvorming met aanwezigheid van reuscellen, histiocyten en macrofagen. Klinisch is er malaise, koorts en gewichtsverlies.

Specifieker temporale en occipitale hoofdpijn, met pijn en zwelling ter hoogte van de takken van de a. Takayasu arteriitis is een zeldzame ziekte die meestal jonge vrouwen treft.

Histologisch is er een panarteriitis van de aortaboog en zijn grote aftakkingen, met granuloomvorming en reuscellen. Verdenking op vasculitis is gerechtvaardigd in het geval van onverklaarde koorts, algemene malaise, vermagering, palpabele purpura o chronische urticaria, mononeuritis multiples, myositis, nefritis, onverklaarde artritis of SLE. Bij leukocytoclastische vasculitis is vaak alleen de huid aangetast, verdwijnen meestal spontaan. Dit in tegenstelling tot PAN en ziekte van Wegener.

Voor therapie gelden de volgende basisprincipes: Koortssyndromen 1 Koorts is een verhoogde lichaamstemperatuur van Voordat koorts ontstaat is er een verhoging van de instelling van het setpoint in de hypothalamus. Koorts ontstaat als het lichaam reageert op cytokine die via prostaglandinen het setpoint verhogen.

Als dit rillen ongecontroleerd plaatsvindt, spreken we van een koude rilling. Gekenmerkt door hoofdpijn, pijn bij flexie van het hoofd, koude rillingen en soms verandering van het bewustzijn. Bij verminderde immuniteit denken aan Listeria, tuberculose en cryptokokken. Een pneumonie kenmerkt zich door hoesten, soms met productie van sputum. Vaak dyspneu, soms thoracale pijn. Verwekkers van een CAP zijn pneumokok, h. Bij patiënt met hiv denken aan pneumocystitis jerovici. Urineweginfecties geven aanleiding tot koorts als er sprake is van een infectie van een parenchymateus orgaan zoals de nier of prostaat.

Vaak dysurie en pollakisurie. Let op slagpijn nierloge en pijnlijk RT. Verwekkers zijn onder andere e. Enteritis kan veroorzaakt worden door een invasieve infectie zoals salmonella, campylobacter of rotavirus. Vaak diarre en soms met bloed. Toxineproductie zonder invasieve problemen kan worden gezien bij s. Niet-infectieuze oorzaken zijn ziekte van Crohn en colitis ulcerosa. Artritis kan het directe gevolg zijn van een infectie, gonokok en s.

Niet-infectieuze oorzaak is bijvoorbeeld reumatoïde artritis. Een DVT wordt vaak gekenmerkt door een eenzijdig, warm, gezwollen en pijnlijk been. Longembolie kan samengaan met de karakteristieke pleurale pijn, maar vaak is alleen dyspneu aanwezig. Een maligne ziekte kan koorts veroorzaken, voornamelijk bij AML en maligne lymfomen. Soms specifiek koortspatroon zoals het Pel-Ebsteintype.

Reuscelartritis betreft meestal de a. Andere tekenen zijn claudicatie van de kaak of visusstoornissen. Gaat vaak samen met polymyalgia rheumatica, waarbij spierzwakte of spierpijn van bekken- en schoudergordel op de voorgrond staat.

Het is een zoönose. Drinken van besmette melkproducten en door direct contact met geïnfecteerde dieren. De zeldzame gevallen van febris undulans vooral voor bij dierenartesen en abattoir- en laboratoriumpersoneel. Incubatietijd omvat vijf dagen tot drie weken, soms langer. Het begin kan acuut zijn met koorts, koude rillingen, sterk transpireren en algemene klachten met spierpijnen. In het acute stadium is het micro-organisme soms uit het bloed te kweken. Doxycycline mg per dag per os gedurende drie weken, gecombineerd met 1g streptomycine i.

Complicaties zijn spondylitis, artritis, zelden meningitis en endocarditis. Infectieuze endocarditis is een ontsteking van het endocard of van hartkleppen die tevoren meestal abnormaal waren. Infectieuze endocarditis ontstaat meestal bij een pre-existente afwijking.

Dit zijn vooral hartaandoeningen die gepaard gaan met hoge stroomsnelheden van het bloed, zoals ventrikelseptumdefect, open ductus botalli, en aorta- of mitralisklepafwijkingen. Een kunstklep vormt een extra risicofactor. Hier kan een bacteriëmie ontstaan. De veroorzakers zijn doorgaans normaal op of in het lichaam voorkomende bacteriën. Ee nveel virulentere bacterie, die sneller deelt en meer toxinen maakt en daardoor een veel ernstigere ziekte veroorzaakt, is de s.

Bij infectie met streptococcus viridans moet altijd worden gedacht aan een ingreep in de mondholte, meestal tandheelkundig. De bacteriële endocarditis bestaat ophoping van fibrine, trombocyten en bacteriën op de plaats van het beschadigde endotheel; dit wordt vegetatie genoemd. Door de ontsteking kan de betrokken klep gedestrueerd worden, zodat bijvoorbeeld een klepruptuur optreedt.

De klinische bevindingen kunnen worden ondergebracht in drie groepen: De acute endocarditis presenteert zich als een sepsis. Daarnaast kan als uiting van de hartafwijking hartfalen optreden, dat vaak snel ontstaat en ernstig is, en eventueel wordt veroorzaakt door kelpruptuur of disfunctie van een kunstklep.

Endocarditis lenta is daarentegen sluipend en kan weken tot maanden bestaan voor het wordt herkend. Klachten zijn koorts, nachtzweet, verminderde eetlust, vermoeidheid en gewichtsverlies. De cardiale afwijkingen worden bepaald door de plaats waar de infectiehaard is.

Ernstige complicaties zijn hartfalen, meestal door structurele afwijkingen in eht hart, en systemische septische embolie. De belangrijkste dd zijn septikemie zonder endocarditis en infectie elders in het lichaam. Bij ziekenhuisopname moet bij acute endocarditis in korte tijd een drietal bloedkweken worden afgenomen, waarna men met antibiotische therapie begint.

De behandeling is afhankelijk van de vermoedelijke verwekker. De wijze van toediening is altijd intraveneus. De duur van de behandeling is meestal zes weken. Complicaties tijdens behandeling zijn hartfalen, septische embolie en mycotische aneurysmata.

Soms kan een behandeling niet doordringen in de infectiehaard, dan dient chirurgische therapie te worden toegepast. Dit moet ook bij endocarditis op een kunstklep. Het natuurlijke beloop van endocarditis is zonder ingrijpen altijd lethaal. Profylaxe wordt enkel aangeboden bij patiënten met het hoogste risico op een infectieuze endocarditis, zijnde: Hierbij wordt geadviseerd een dosis van 3g amoxycilline per os te geven 30 tot 60 minuten voor ingrepen aan het gebit.

Dit is een darminfectie met bacteriën van de soort salmonella typhi, een pathogeen dat efficiënt de darmwand passeert en het mononucleair fagocytosesysteem kan infecteren.

Symptomen zijn buikpijn, hoge koorts, hoofdpijn, verwardheid, algemeen ziek voelen, diarree, roseolae. Diagnose bestaat uit bloedkweek of isolatie van bacterie uit de ontlasting.

Behandeling is met antibiotica, eventueel i. Verwekker is salmonella typhi en sommige paratyfusbacteriën. Besmetting vindt plaats via voedsel en drank besmet door een bacillendrager of patiënt. Patiënten met een hypochloorhydrie worden gemakkelijke geïnfecteerd.

Buiktyfus door salmonella typhi en salmonella paratyphi A, B en C komt uitsluitend voor bij de mens. De incubatietijd bedraagt tien tot veertien dagen. Het begin is sluipend met geleidelijk toenemende rillerigheid, hoofdpijn, vage spier en gewrichtsklachten en slechte eetlust.

Turgor is verlaagd en de tong wordt trillend uitgestoken, bedekt met een droog beslag. Enige welving van de onderbuik, zonder drukpijn.

Ook worden roseolae gevonden. Ze zijn soms zeer spaarzaam aanwezig en moeten worden gezocht bij goede belichting. De verschijnselen berusten op een vermeerdering van de binnengedrongen salmonella typhi in eht lymfatische weefsel van de dunne darm tijdens de incubatietijd. In het lab is klassiek de leukopenie met linksverschuiving en aneosinofilie. De bezinkingssnelheid is verhoogd.

Soms komt lymfocytose en leukocytose voor. Eerste keus behandeling is ciprofloxacine. Complicaties zijn darmbloeding, perforatie, venezue trombose, osteomyelitis, mycotisch aneurysma. Een belangrijke haard voor dragerschap is de galblaas. Voor sommige reizigers naar sub tropische gebieden is vaccinatie tegen febris typhoidea aan te bevelen. Psittacose of ornithose is meestal subklinisch of het lijkt op een virale luchtweginfectie. Symptomen kunnen bestaan uit hoofdpijn, een niet-productieve hoest en soms ontwikkelt een besmetting zich tot een pneumonie, in enkele gevallen met een hepatitis en meningitis.

Verwekker is chlamydia psittaci. Besmettingsbron zijn uitwerpselen van vogels. Behandeling bestaat uit macrolide of tetracycline. De piek ligt in de winter. Incubatietijd bedraagt een a twee dagen, soms tot zeven dagen.

Er is een acuut begin met koorts, keelpijn en algemene klachten van hoofdpijn, misselijkheid en braken. Het karakteristieke folliculaire exantheem ontstaat soms enkele uren, maar ook een of twee dagen na het begin van de ziekte. Het is een erytheem met iets verheven extrarode puntjes ten gevolge van capillairverwijding in de haarfollikels onder invloed van de erytrogene toxine van de streptokok.

Het narcosekapje blijft vrij. Gaat gepaard met lichte jeuk en een strak, prikkelend gevoel in de huid van de vingers. Er is sprake van een dermographie blanche. Na genezing van de ziekte ontstaat in de tweede ziekte week, een typische vervelling van de huid.

In het lab is enige eosinofilie in het perifere bloed zichtbaar. Therapie bestaat uit penicilline per os, bijvoorbeeld feneticilline. Complicaties zijn peritonsillitis, otitis media acuta, lymfadenitis colli, acuut reuma, acute glomerulonefritis, toxischeshocksyndroom. Na een aanval van acuut reuma wordt gedurende tien jaar profylaxe gegeven in de vorm van penicilline om een recidief van de streptokok te voorkomen.

Meningokok wordt bij veel mensen gewoon in de nasofarynx aangetroffen. Het leidt doorgaans tot een asymptomatische infectie en een enkele keer tot de klinische symptomen van meningitis of sepsis. Het is vooral een ziekte van de kleine kinderen tussen 3mnd en 5 jaar. De incubatietijd is kort, meestal zo n drie a vier dagen De klinische verschijnselen zijn onder te verdelen in infectieuze verschijnselen, meningeale verschijnselen en vaak ook cerebrale verschijnselen.

Meestal is er een zeer acuut begin met temperatuurverhoging, hoofdpijn, misselijkheid, braken, convulsies en bewustzijnsstoornissen. De ziekte uit zich soms als een meningokokkensepsis. In dat geval is het beeld fulminanter en er is vaak geen meningitis, en hoofdpijn en nekstijfheid zijn geen belangrijke symptomen.

Een belangrijk kenmerk is het optreden van bloedinkjes in de huid, die in grootte uiteenlopen van petechiën tot ecchymosen. Gaat de meningokokkensepsis met bloedinkjes in de huid en met shock gepaard, dan spreekt men van het syndroom van Waterhouse-Fridrichsen, dat samenhangt met intravasale stolling. Fulminante meningokokkensepsis uit zich door huidbloeidngen en shock en kan ook een acute bijnierschorsinsufficiëntie geven. Een agglutinatietest op meningokokkenantigeen maakt een snelle diagnose mogelijk.

Therapie bestaat uit penicilline: Bij meningokokken infecties ziet men niet zelden een tweede episode van koorts met artralgie of artritis. Dit is geen reden de antibiotische therapie te veranderen. Complicaties zijn otitis media acuta, pericarditis, arthritis purulenta en immuuncomplexartritis. Aangezien gezinscontacten van een patiënt met meningokokenziekte een verhoogd risico lopen zelf deze ziekte te krijgen, wordt voor hen chemoprofylaxe aangeraden met rifampicine.

Deze aandoening ontstaat als lokalisatie van een sepsis soms met een onduidelijke porte d entrée of secundair aan ontstekingsprocessen in de buurt van de hersenvliezen.

Veel bacteriën kunnen een etterige meningitis verwekken, maar meest frequent wordt deze veroorzaakt door pneumokokken, haemophilus influenza type b, groep bstreptokokken en e. Meningitis purulenta door pneumokokken, h. Meningitis door listeria, gisten en schimmels ontwikkelt zich vaak langzamer en wordt daardoor laat herkend.

Als lab dient een grampreparaat van de liquor gedaan te worden. Verder een agglutinatietest op pneumokokken en h. Op geleide van het klinische beeld en de eerste laboratoriumgegevens zal men zo snel mogelijk een antimicrobiële therapie beginnen. Rifampicineprofylaxe moet worden gegeven aan gezinscontacten, inclusief volwassenen.

Besmetting via uitzaaiing van tuberculose elders. De incubatietijd is niet goed te bepalen. De anamnese toont een geleidelijk toenemende lusteloosheid, hangerigheid, hoofdpijn, koorts, sufheid en andere psychische veranderingen. Tenslotte is de patiënt zwaar ziek, heeft hoge koorts en is nekstijf. De liquor cerebrospinalis is karakteristiek veranderd: Therapie middels isoniazide, rifampicine parenteraal, pyrazinamide per os en amikacine intramusculair. Complicaties zijn hydrocefalie, hersenzenuwbeschadigingen, andere neurologische restverschijnselen en restverschijnselen van de tuberculose elders.

Preventie kan middels het BCG-vaccin, wat beperkte bescherming tegen tuberculeuze meningitis. Besmetting vindt plaats afhaneklijk van de oorzaken en hetzelfde geldt voor de incubatietijd. De patiënten worden vrij plotseling ziek met algemene verschijnselen van hoofdpijn, koorts, misselijkheid en soms braken. Bij onderzoek wordt nekstijfheid gevonden.

Berucht was poliomyelitis acuta dat bij een klein deel van de patiënten vroeger ontstond. Na genezing waren er vrijwel altijd restverschijnselen. Als lab dienen viruskweken van liquor, leek uitstrijk, feces en urine te gebeuren. Omdat het syndroom meestal door virussen wordt veroorzaakt, zijn bedrust en symptomatische behandeling zonder antibiotica voldoende. Door consequent verrichte immunisatie van de jeugd met DKTP-vaccin is poliomyelitis acuta anterior in Nederland zeer zeldzaam geworden.

De epidemiologie van postinfectieuze encefalitiden wordt in belangrijke mate maar zeker niet uitsluitend bepaald door de epidemiologie van e infectieziekten die ze vergezellen. De incubatietijd is afhankelijk van de verwekker. Plots ontstaan van alarmerend ziektebeeld met hoge koorts, convulsies, sopor tot coma toe en bij onderzoek neurologische haardverschijnselen met uitval van functies, afhankelijk van de lokalisaties van de aandoeningen in de hersenen en het ruggenmerg.

Nekstijfheid als er ook een meningitis optreedt. De liquor cerebrospinalis is helder en kleurloos en bevat meestal slechts iets te veel cellen, maar een duidelijk verhoogd eiwitgehalte en dikwijls een iets verhoogd glucosegehalte in vergelijking met het bloed. Zorgvuldige verpleging met het oog op de ademhalings- en slikverlammingen. Antibiotica geen invloed op het beloop. Complicaties omvatten neurologische en psychische restverschijnselen.

Aangezien de oorzaak van de postinfectieuze encefalitiden onbekend is, kan preventie slechts indirect zijn. Febris intermittens o Abces: Leverabcessen kunnen ontstaan door versleping van bacteriën naar de lever vanuit een abdominale focus zoals appendicitis, diverticulitis of cholangitis.

Bij de helft wordt geen oorzaak gevonden. Soms raakt een bestaande cyste geïnfecteerd. Bij patiënten afkomstig uit subtropische gebieden kunnen parasieten oorzaak zijn. Kernsymptomen van een leverabces zijn koorts, koude rillingen, pijn in de rechter bovenbuik met uitstraling naar de rechterschouder. Biochemisch tekenen van bacteriële infectie aanwezig, zoals verhoogd CRP en leukocytose.

De levertesten zijn meestal weinig gestoord. Echografie en CT belangrijkste hulpmiddelen. Behandeling bestaat uit combinatie van antibiotica. Punctie met ontlastende drainage vrijwel altijd aangewezen. Door een cryptitis die zich in de diepte via de anale klieren uitbreidt, kan een submuceus abces ontstaan dat op verschillende wijzen kan doorbreken naar de huid of naar het rectum. Een abces veroorzaakt flinke pijn, koorts en een zichtbare of bij palpatie van het rectum voelbare zwelling.

Abcessen worden geopend en gedraineerd. Infectieziekten kunnen zich in het zenuwstelsel uiten als meningitis, encefalitis en als ruimte innemend proces. Ook infecties in de nabijheid van het zenuwstelsel veroorzaken vaak neurologische verschijnselen. Veel verwekkers van infecties kunnen zich in het zenuwstelsel manifesteren. Alle patiënten met koorts moeten nauwkeurig worden onderzocht op verschijnselen van meningeale prikkeling, met het oog op vroege herkenning van meningitis.

Bij oudere kinderen en volwassenen uit verhoogde hersendruk zich door nekstijfheid. Teken van brudzinski is aanwezig reflectoir buigen van knieën bij buigen hoofd , en bij passief heffen van de benen kunnen ze slechts een kleine hoek maken symptoom van Kernig. Ook het symptoom van Monro is positief. Andere symptomen van verhoogde hersendruk zijn braken, langzame pols, convulsies en soms enigszins gestuwde papillae nervi optici. Vindt men bij een patiënt koorts en nekstijfheid, dan bestaat een absolute indicatie tot en lumbale punctie.

Bij meningitis purulenta is de liquordruk verhoogd, de liquor is troebel door duizende witte bloedcellen, voornamelijk granulocyten. Met bacteriologisch onderzoek wordt in het grampreparaat naar bacteriën gezocht en een kweek ingezet. Een etterige meningitis kan beginnen als een sereuze meningitis.

Globaal gesproken worden twee typen galstenen onderscheiden: In de westerse wereld vooral cholesterol stenen. Zwarte pigmentstenen zijn samengesteld uit ongeconjugeerde bilirubinepolymeren en ontstaan bij toegenomen secretie van ongeconjugeerd bili in de gal. Bruine pigmentstenen bevatten calciumbilirubine. Condities die samenhangen met verhoogde cholesterolsecretie zijn vrouwelijke sekse, genetische factoren, oestrogeengebruik, obesitas en sterk afvallen.

Galstenen zijn meestal asymptomatisch. Als de ductus cysticus wordt afgesloten, dan wel symptomatisch. Bij asymptomatische galstenen is therapie niet geïndiceerd. Acute cholecystitis ontstaat meestal als gevolg van een obstructie van de ductus cysticus door een steen. De galblaas vergroot zich en de druk neemt toe. Er ontstaat ontsteking en oedeem van de galblaaswand.

Secundair volgt en bacteriële infectie van de gal en galblaaswand. Ischemische necrose en perforatie kunnen volgen. Het eerste symptoom is pijn van de galaanval, daarna wordt het klinische beeld sterk bepaald door een lokale peritonitis. Bij lab onderzoek leukocytose met granulocytose.

Bili, af, serumtransaminasen en amylase zijn licht afwijkend of normaal. Ook echo werkt ondersteunend. De behandeling bestaat uit analgetica en cholecystectomie. Galblaasdrainage wordt ook toegepast bij acalculeuze cholecystitis. Chronische cholecystitis is een histologische diagnose. Het is de meest frequente aandoening bij de lang bestaande cholecystolithiasis. Echografisch worden galstenen en een verdikte galblaaswand gevonden. Bij biliaire symtpomen bestaat de therapie uit cholecystectomie.

Soms wordt bij radiologisch onderzoek een kalkhoudende galblaaswand porseleingalblaas gevonden. Gezien het verhoogde risico op galblaascarcinoom is cholecystectomie geïndiceerd.

Cholecystectomie is ook geïndiceerd bij galblaaspoliepen die groter zijn dan 18mm, aangezien deze maligne kunnen zijn of kunnen ontaarden. Galstenen in de ductus choledochus zijn meestal het gevolg van migratie van galblaasstenen. Bij een choledochusstenose of een biliodigestieve anastomose kunnen stenen ook in de ductus choledochus zelf ontstaan. Ze veroorzaken symptomen als ze de ductus choledochus afsluiten. Galstuwing veroorzaakt dan een galkoliek, cholestase en een verhoging van het serumbilirubine.

Choledochusstenen kunnen ook asymptomatisch zijn. De behandeling van choledochusstenen bestaat voornamelijk uit endoscopische papillotomie en extractie. Intrehepatische galstenen ontstaan ter plekke als bruine pigmentstenen al dan niet na een bacteriële infectie, in associatie met een anatomische afwijking van de galgang of na een parasitaire infectie.

Zeldzaam in het westen. Symptomen zijn cholangitis en soms de pijn, maar vaak ontbreken klachten. Diagnose met echografie en cholangiografie. Besmetting vindt plaats via phlebotomus mugjes. De incubatietijd bedraagt enkele maanden tot een jaar. Verschijnselen zijn vergrootte milt, koorts en vaak lymfeklierzwellingen. Lab laat een sterk verhoogd BSE zien, anemie, leukopenie en soms trombocytopenie.

Onbehandeld kan de ziekte tot de dood leiden. Lab bestaat uit het aantonen van amastigoten in beenmerg of in miltpunctaat. Behandeling bestaat uit amfotiricine B als eerste keus in NL , bij voorkeur de liposomale vormen. De belangrijkste vorm van allergieën bij de mens zijn hooikoorts, huidallergieën atopische dermatitis, urticaria, contacteczeem , voedings- en geneesmiddelenallergie, latexallergie, insectenallergie en oogallergieën.

In de Westerse wereld een enorme toename aan allergieën. Hoewel de meeste allergieën worden veroorzaakt door type I, IgE gemedieerde allergische overgevoeligheidsreactie, speelt in sommige gevallen een type IV-overgevoeligheidsreactie een rol. De meeste allergenen zijn eiwitmoleculen. De inhalatieallergenen huisstofmijt en pollen zijn vooral verantwoordelijk voor allergische klachten zoals hooikoorts, allergische rinitis en allergisch astma. Overgevoeligheid voor noten en visproducten blijft vaak levenslang bestaan.

Anafylaxie is een uiting van een type I, IgE gemedieerde overgevoeligheidsreactie. Daarnaast komt dyspneu en expiratoire stridor voor door larynxoedeem. Anafylactische reacties op insectenbeten door wespen, bijen en soms hommels kunnen worden onderscheiden in lokale en systemische reacties.

Bij een anafylactische reactie is een epipen de juiste behandeling. Bij vermoeden op een allergische reactie moet antigeenexpositie zo veel mogelijk worden vermeden.

Het doel van hyposensibilisatie door immuuntherapie met extracten van allergenen is door middel van subcutane injecties van allergeenextracten de overgevoeligheid voor het betreffende allergeen te verminderen. De belangrijkste bevinding tegen het gebruiken van immuuntherapie is het optreden van anafylactische shock.

Overgevoeligheidsreacties voor geneesmiddelen komen veel voor. Het geneesmiddel zelf of de metabolieten kunnen overgevoeligheid veroorzaken. Type Ianafylactische reacties zijn verantwoordelijk voor een minderheid van dei mmunologische overgevoeligheidsreacties op geneesmiddelen.

Een voorbeeld van type-II overgevoeligheidsreactie op geneesmiddelen is de door penincilline veroorzaakte autoimmuunhemolytische anemie. Terechte bezorgdheid over veranderingen in de zorg. Betere behandeling voor deel prostaatkankerpatiënt. Buikspieroefeningen zijn gevaarlijk en achterhaald.

Controle op late effecten Hodgkin. Digitale behandeling razend populair. Coulance voor apothekers gevraagd aan zorgverzekeraars. Gemeenten vaker voor de rechter om Wmo.

Vertrouwen pensioen- en zorgstelsel weg. Opnieuw geknoei met declaraties in de ggz. Regel zorg op school bijtijds! SVB beaamt aanhoudende problemen met pgb-betalingen. Huishoudelijk hulp valt onder Wmo. Lagere zorgtoeslag in de gevangenis? Huisarts slordig bij maken van recept. Toekenning Wajong-uitkeringen daalt met 90 procent.

Ouderen leunen op familie voor zorg. Patiënt neemt met infuus de benen uit ziekenhuis. Vision komt naar Nederland. Veel te doen naar transformatie. Te weinig scanners voor obese patiënten. Hersenonderzoek al bij foetus voor gedragsanalyse. Verlamde vrouw 75 beroofd in bed. AMC verzweeg medische calamiteit.

Spelregels Wmo voor gemeenten. Actie voor lagere btw op yoga. Dove ouderen de dupe van conflict bij De Gelderhorst. Roker stopt op eigen houtje. Opnieuw fors minder vuurwerkslachtoffers. Startende zorgondernemer gevolgd in NTR-serie.

Startende psycholoog en pedagoog misbruikt. Krijg ik een wao-uitkering tot mijn aow-leeftijd? Veel patiënten met botbreuken door gladheid naar ziekenhuis. Hulpverlener misbruikte tientallen kinderen. Decentralisaties drijven lasten niet op. Zorgstelsel verenigt beste uit twee werelden. Gehandicapten vaker gediscrimineerd op het werk. Kwart van Nederlanders wil organen doneren. Klijnsma waarschuwt voor fouten in statistiek. Van der Valk begint zorghotelafdeling.

Overgangsrecht en eigen bijdrage Arts wil euthanasie kunnen weigeren. Is verse groente gezonder dan groente uit pot of blik? Modernisering senioren zet door in Nieuwe website NS leidt tot klachtenregen. Operaties uitgesteld om stroomdips. Ruim helft doven en slechthorenden werkloos.

VGN benoemt nieuwe directeur. Nieuw boek 'De Lifestyleroute'. Bloemen en Guzman op Depressiegala. Wat is er dit jaar allemaal veranderd in de zorg?

Drukte op spoedeisende hulp ziekenhuizen. Website tegen bureaucratie in de eerste lijn live. Krijgt doof meisje een kans? Sneller resistent voor geneesmiddel borstkanker. Neurostimulator tegen helse pijn. Minder basisverzekeringen, meer aanvullende. Horrortandarts doodde ex-vrouw niet. Blinde gamer speelt Legend of Zelda uit. SVB vraagt aandacht voor datum 10 januari. Visio start 12 steunpunten bij Vegro Thuiszorgwinkels.

Britse artsen kondigen staking aan. Apothekers moeten miljoenen recepten aanpassen. Lezing over Syndroom van Usher. Nieuwe techniek voor aanpak Duchenne. Onafhankelijk onderzoek angstcultuur Charim. Gehandicapten sportvereniging klaar voor de toekomst! DigiMV beschikbaar op 18 januari. Veel klachten over rolstoelonvriendelijk Tivoli.

Wat is een WGA-uitkering? Foto's van artsen vaak onjuist. Alle toetsingskaders Inspectie Jeugdzorg online. Weer luidt landelijke aanbieder de noodklok. Provincies lossen belofte garantiebanen in. De behoefte aan oogzorg neemt explosief toe. Ziektekostenverzekeraars doof voor problemen slechthorenden. Ieder in maakt zich zorgen over eigen bijdrage. Meerderheid sauna's is niet rolstoelvriendelijk.

Nu ingrijpen om brandveiligheid bij ouderen te verbeteren. Normen voor euthanasie ernstig demente verruimd. We zijn steeds drukker met werken en zorgen.

Medewerkers thuiszorg naar receptie koning. Simpele schakelaar voorkomt bevruchting. App Aipoly herkent objecten en kleuren. Niet voor iedereen thuiszorg door ijzel. Stormloop op reanimatiecursus Brabantse huisartsen. Slecht zien, maar blijven lezen. Gewoon Thuiz ontzorgt wonen voor ouderen. TOG-regeling afgeschaft, maar wat nu? UWV keurt jonge gehandicapten te streng.

Artsenruzie jarenlang bedreiging voor veiligheid patiënten. Hartdefibrillators onbetrouwbaar door verwaarlozing. Aantal verstandelijk gehandicapten stabiel tot Nieuwe schoenen brengen ziekenhuis in rep en roer. Depressieklachten verminderen door mindfulness.

Plafond aan eigen bijdrage Wmo. Nieuwe tolkopleiding in Duitsland. Ziekenhuis MST Enschede verhuist naar nieuwe locatie. Het belang van toegankelijke sportaccommodaties. Zorginstelling onder vuur na dood Jesse van Wieren. Chocolade beste medicijn tegen hoesten. Eigen bijdrage Zaanstad verlaagd! Jeugddocu Hoofd vol dromen. Honderden gemeenten nog niet over naar iWMO 2. Kankerpatiënt moet sneller van onderzoek profiteren. Philips werkt aan test voor hersenschuddingen. Muziektampon stimuleert baby in de buik.

Bestaat er een vergoeding voor mantelzorg? Het ziekenhuis als succesdecor. Horeca moet verplicht kraanwater schenken. Chirurg opereert verkeerde kant rug. Té veilig voor ouderen in het verpleeghuis. Gemeenten niet klaar voor jonggehandicapten. Ruziënde artsen grijpen naast tonnen. Erasmus MC krijgt half miljoen voor therapie leverkanker.

Helft dementerenden wil niet naar ziekenhuis. Week van het Oorsuizen Vertraging budgetafspraken Wlz Meer aandacht nodig voor individuele voorkeuren patiënt.

Zorgkosten verschoven naar huishoudens. Delen van wet uitwisseling patiëntgegevens uitgesteld. Aansluiting school en werk visueel gehandicapten. Kritisch rapport over huishoudelijke hulp Enschede. Alleen digitaal contact met de overheid? Nieuwe trend in de uitvaart: Is een huisarts verplicht op huisbezoek te komen? Papierwerk ziekenhuizen gaat ten koste van patiënt. Geen verplichte aanpassing voor gehandicapten. Zorgpersoneel vindt werk leuk, ondanks stijgende werkdruk.

Ga bij ondervoeding vooral niet te snel eten. Steeds minder 'spiegelfouten' in ok. Totale verwarring rondom Wmo-uitspraken rechters. Zorgverzekeraars nemen hap uit reclamebudget.

Computerprogramma kan helpen bij stellen diagnose alzheimer. Ziekenhuis gebukt onder kwaliteitsmetingen. Leerkansen voor iedereen, ook met beperking na je 18e. Opening vernieuwde Hartkleppenbank in Beverwijk. Bij hartcentra levert het papierwerk wel betere zorg op. Waarschuwing voor Tony Chocolonely. Boete bij bijstandsfraude moet redelijk blijven. Grote beleggers gaan voor gezondheidszorg. K3, stop kinderen te verleiden om ongezond te eten!

Hoestdrank schiet rivaal in het verkeerde keelgat. Welke aanpassingen aan mijn auto vergoedt UWV? Regelen van zorg kost zeeën van tijd.

Altijd alternatief voor digitaal contact overheid. De uitgeklede thuiszorg in Andere Tijden. Ander medicijn voor veel schildklierpatiënten. Behandeling kindermishandeling verplicht melden. Toegang Wlz voor deel mensen met ggz-c-pakket. Anonieme zorg wordt bekostigd. Komt u of uw kind in aanmerking voor een CI? Vandaag debat VN-verdrag kom naar Den Haag! Voeding in spreekkamer huis artsen.

Bedrijven moeten aanpassingen doen voor gehandicap. Maak gedwongen keizersnee mogelijk. Werknemer verzorgingshuis verdacht van verduistering.

Aardappels vergroot kans zwangerschapsdiabetes. Meer hart- dan hersendoden. Hoogste rechter buigt zich in maart over 'poetshulp'. Miljoenenclaim na te weinig inzet psychiaters. Arts slaat patiënt dood. Dove acteurs in Duitse krimi. Mag mijn werkgever kort zorgverlof weigeren? Zorgverzekeraars moeten duidelijker worden. Aantal cliënten ggz daalt met 12 procent. Nieuwe test op erfelijke ziektes.. Transplantaties verhuisd vanwege ruzie artsen LUMC.

Oudere staat er te vaak alleen voor. Rob onderzoekt decentralisatie gemeenten. Nieuwe impuls voor goed bestuur in de zorg Online marktplaats voor arbeidsgehandicapten. Ketenzorg vrijgesteld van btw. Hartstichting investeert in onderzoek naar hartfalen.

Opbouw en duur WW-uitkering gewijzigd. Conflict rondom uitspraken huishoudelijke hulp? Voedselbedrijven matig in strijd overgewicht. We hadden incident wel moeten melden. Gynaecologen zien niets in gedwongen keizersnede. Man met psychose gevaar op de weg. Kuifje, Asterix en Daltons gebruikt in Alzheimer-campagne. Mag ik Reiskosten voor medische behandelingen aftrekken? Geschorste huisarts zocht baan in buitenland. Ziekenhuizen werken mee aan dubieuze bloedtests. Thyrax-tekort heeft minder impact op kinderen.

Verzoek herziening leeftijdsgrens ivf onbeantwoord. Zorgwaakhond NZa krijgt tik op de vingers. Ziekenhuis Boxtel moet operaties verhuizen. Medische test eindigt in drama, proefpersoon hersendood.

Nijmegen wil verwarde mensen niet meer in de cel. Buurtzorg dicht bij overname TSN Thuiszorg. Medicijn tegen Alzheimer mogelijk in beschikbaar. Studente met epilepsie stapt naar rechter voor diploma. Apothekers hebben het druk met schildklierpatiënten.

Bladmuziek lezen op de iPad voor slechtziende mensen. VN-verdrag morgen in stemming. Waarderen mantelzorg is nog erg wennen. Als uw hoortoestel niet meer voldoende is Ga je op wintersport?

Mannen stellen zich niet aan Is het verloop van glaucoom te voorspellen? VVD gijzelt ratificatie VN-verdrag. Zorgresultaat voor patiënt voorop. De nieuwe Schijf van Vijf. Winkels aanpassen wordt te duur. Water drinken essentieel voor je lichaam. Minister blaast vrije keuze zorgpolis op. Loon voor TSN'ers na actie gemeenten.

Internaat voor dove leerlingen met sluiting bedreigd. Patiënt mag niet achter het net vissen bij medicijn. Hulpverleners bij patiënt, jongeren slopen ambulance. Acceptatie van depressie blijft moeilijk. Privacyfunctionaris moet zorgen gemeenten wegnemen. Evenement over gezondheid voor doven. Steeds meer mannen in een zorginstelling.

Snelle herkenning bloedvergiftiging halveert overlijdensrisico. Kind op hogere leeftijd, extra risico's voor moeder. Wat is langdurend zorgverlof? Verwarring over huishoudelijk hulp. Slachtoffers van medische missers staan iets minder alleen. Vleugel AvL ontruimd na brand. Ango beschuldigt oud-penningmeester van diefstal.

Het LUMC voert weer alle transplantaties uit. Stress van vetcel zorgt voor jojo-effect bij afvallen. Aantal jonge bloeddonoren groeit. Campagne Oog en Oor voor Talent. Heffing op suiker in ziekenhuizen. Hoopvolle nieuwe behandeling MS. Dovencultuur op NPO Radio 1. Spelregels voor WMO opgesteld.

Meeste kans op armoede tussen 55 en 65 jaar. Hersenschade bij vroeg geboren baby's kan voorkomen worden. Gevaar op ziekte toeristen neemt toe. Frisdrankgigant financierde onderzoek light-producten. Wanneer krijgt mijn kind voor leerlingenvervoer? Nederland ontwikkelingsland voor rolstoelers. Ivf door nieuwe techniek beschikbaar voor veel meer vrouwen. Onenigheid over overname TSN door Buurtzorg. Ondergang dreigt voor thuiscoaches Mika. Meer ernstig oogletsel door vuurwerk oudjaar. Arts geeft fouten toe na dood tieners.

Vijf patiënten testmedicijn maken het goed. Zelden euthanasie bij vergevorderde dementie. Minister Schippers erkent specialisme openbaar apotheker. Durven gemeenten te vertrouwen op andere partijen? Controle zorginstellingen door gemeenten schiet tekort.

Ouders richten zelf klassen op voor gehandicapte kinderen. Eerste Nederlandse baby na invriezen eierstokweefsel. Vragenlijsten Wet maatschappelijk Ondersteuning. Vragenlijst 'Eigen Bijdragen in gemeenten'. Officiële lancering braillepakket voor Hilton The Hague.

Ambulancebroeder redt dochter en sterft zelf. Is het slikken van de pil echt zo gevaarlijk? Griepepidemie heerst in Nederland. Vanaf gebouwen verplicht toegankelijk. Onrechtmatige staatssteun bij 'deal' Buurtzorg.

Artsen failliet ziekenhuis grijpen naast miljoenen. Patiëntenfederatie onderzoekt ervaringen met de huisarts. Strijd voor volwaardig pgb in Zorgverzekeringswet. Tekort aan mankracht dreigt bij GGD. Meer aandacht nodig voor hemofilie. Hoop voor het doveninternaat in Haren.

Onderzoek eerste stadia van gewrichtsreuma Honderden melden zich bij meldpunt Thyrax. Antibiotica zijn geen antigriep. Ruim miljoen huishoudens komen moeilijk rond. Werk beter afstemmen op thuissituatie. Struisvogelpolitiek bij decentralisaties ongepast. FNV gaat zorg in noordelijke gemeenten toetsen. Hoe gevaarlijk is het zika-virus voor jou?

Aanvulling wintersport niet voldoende voor onbezorgd skiën. Spelregels keukentafelgesprek in de praktijk. Drie goede vragen voor in de spreekkamer. Negen vragen en antwoorden over: Mogen wij als ouders PGB-zorg geven aan ons kind? Academisch specialisten luiden noodklok. Meer betalen voor minder zorg: Pgb-debacle kost topvrouw SVB de kop. Isala 'liet man aan lot over'. VVD en SP willen actie tegen fabrikant schildkliermedicijn. Ivf vrijwel kansloos bij genetische afwijking in baarmoeder. Baby's in ziekenhuis Sneek besmet met enterovirus.

Gemeenten onderzoeken jonge mantelzorgers. Massaontslag in de thuiszorg. Gehandicapten reageren verheugd op nieuw Haags compromis. Gehandicapte geadopteerd dankzij crowdfunding. Schildklierpil via U-bocht te krijgen. TSN Thuiszorg draait loonsverlaging toch terug. Ratificatie VN Verdrag betekenisvol moment. Uniek 3D-borstbeeld voor blind jongetje. Vergoeding oncologische revalidatie te beperkt. Eén keurmerk voor alle goede doelen. Ex-verpleegkundigen veroordeeld voor selfies met patiënten.

Jubilerende Josti-band wil in Ziggo Dome. Wie komt voor een pgb in aanmerking? WHO vreest verdere verspreiding zikavirus. Een op de zes werknemers heeft psychische aandoening. Werk in zorg Noord-Nederland trekt weer aan. Zwaar gehandicapt kind vaker naar gewone school. Ruime meerderheid voor invoering donorwet die wèl werkt. Medicijn uit borstvoeding strijdt tegen superbacterie.

Patiëntgegevens ziekenhuis Geldrop op straat. Antidepressiva 'minimale gevolgen' ongeboren baby Toenemende onvrede over thuiszorg. Welke kleur groente is goed voor je ogen? ANBO onthutst over ontslagen bij Vérian. Wat is het effect van Ik Zorg Voor Jou? Heeft u al een besluit van uw gemeente? Jonge professionele tennisser ziet doofheid als gave. Voedingswaarde groenten beter behouden bij bakken. Vakbond maakt zich zorgen over ziekenhuispersoneel Breda. RIVM ontraadt zwangeren reis naar tropen.

Boek over 27 jaar werken in de zorg met dementerende ouderen. Wordfeud populair onder Nederlandse ouderen. Ben ik vrij om zelf een huisarts te kiezen? Zorginstelling Pergamijn opnieuw in de fout. Zoekmachine voor aangepaste vakantiewoningen. Divers Doof zoekt voorzitter. Overdracht patiëntgegevens kan beter. Datalek bij drie ziekenhuizen. UMCG opent 'gigantische vrieskist' voor onderzoek. Blinden blijken ideale werknemers voor callcenters. Openheid over slechte prothese.

Ziekenhuis 'verrast' dat dossiers naar gevangenis gingen. Recordaantal kinderen onder de 5 jaar te dik. Meer mensen afhankelijk van uitkering. FNV waarschuwt voor dreigend tekort aan ziekenhuispersoneel. Ligduur ziekenhuizen zit weer in de lift.

Langer zelfstandig thuis wonen door aanpak slechtziendheid. Afbouwen antidepressiva doen patiënten straks zelf. Onderzoek naar depressie bij tieners en jonge vrouwen.

Blinde Chris sjeest op zijn ski's de berg af. Wat mag een huisarts in rekening brengen? Toegankelijkheid zorg zwaar onder druk. Dikkedarmkanker toegenomen bij mensen onder de vijftig. Hogere vergoeding vrijwilliger personenvervoer.

Veel mensen vinden digitale aangifte lastig. Artsen gebruiken vakanties voor zieken in Marokko. Offensief tegen verspreiding zika-virus. Steun Eerste Kamer voor nieuwe zzp-regels Voorraad Thyrax in laagste dosis vrijwel op Toekomstvisie langdurige zorg en chronisch zieken.

Sivantos introduceert nieuw merk Signia. Laat mensen sterven waar zij dat willen. Geen verband koffiedrinken en hartkloppingen. Keiharde strijd tegen alcohol. Blinde atlete droomt van Olympische Spelen. Van chiropractor naar ziekenhuis. Nederlandse première film over ME. Hoe 3D-prints de medische wereld veroveren. Hoe kan ik een second opinion aanvragen? Duur longkankermedicijn voortaan vergoed. Kennis over individueel zorgplan gebundeld.

Zorgorganisaties investeren in marketingkennis. Intensive care zorg bij longontsteking kan beter. Ouderen met ADHD hebben slechtere gezondheid. Leken helpen mee zorg te beoordelen. Lego komt eindelijk met 'jong' poppetje in rolstoel. Toekomst E-health onder druk. Nederlandse kankervinding verovert de wereld. Werking van hormonen op hersenen slim bekeken. Minder brievenbussen en postkantoren. Mogelijk weer gesjoemel bij ziekenhuis.

Joris werd opeens blind en verloor alles. Mogelijk over tien jaar pas vaccin tegen zika-virus. Bouw hekelt verzekering voor zzp'ers. Het resultaat telt ziekenhuizen Vincent Bijlo leest voor in Nationale voorleesweek. Kunst vanuit Doof perspectief. Is het slim om het eigen risico vrijwillig te verhogen? Rechtbank benoemt bewindvoerder TSN Thuiszorg. Aanpassing regels versoepelt Participatiewet. Boete na spoedtransport naar ziekenhuis. Cijfers UWV geen reden om de vlag uit te hangen.

Genomineerd Paralympisch Sporter van het Jaar. Kassa en Consumentenbond tegen 'polisjungle'. Microsoft helpt blinden zelfstandig lopen met 3D-audio. Het complete paleokookboek Sommige klanten TSN misschien zonder hulp. Zijn vitaminepillen echt zo gezond? Betere herkenning nieuw eurobiljet voor blinden. Persoonlijke zorg diabetespatiënten effectiever bij vrouwen.

Vierdaagsewandelaar eet opvallend gezond. Opvatting over geneesmiddel bepaalt of patiënt het slikt. Laatste bomen geplant in 'kankerherdenkingsbos'. Man mishandelt verpleegkundige Bravis ziekenhuis. Het gaat mis in de thuiszorg. Kinderen met een hond zijn ook geestelijk gezonder. Neurochirurg pleit voor centrum chronische pijnbestrijding. Deze beestjes leven ook in jouw bed. Medisch keuren bij een sollicitatie, mag dat? Unie KBO geeft zorgalarm af. Gemeenten niet schuldig aan probleem TSN.

Grootste eHealth congres van Europa. Stichtse Vecht kan hulp niet meer betalen CDA wil ziektewet nieuwe stijl, ook voor zzp'ers. Kno-artsen UMC Utrecht opereren niet meer. Eigen bijdrage rechtsbijstand kan omlaag. Medewerkers TSN in protest tegen faillissement. Toename eikenprocessierups in Noorden. NZa focust op fysiotherapie.

Longkankermedicijn niet in basispakket. Naheffing over eigen risico van vorig jaar, hoe kan dat? Kijk uit met drones. Gezonde en groene initiatieven winnen aan slagkracht. Helft ouders praat met kind niet over angst. Haarelastiekje om pols kan levensgevaarlijk zijn.

Onderzoek naar klachten bijdrage thuishulp. Eigen bijdrage voor dagbesteding fors omhoog. Raadsleden bezorgd over controle zorgtaken. Verzekeraars moeten stoppen met budgetpolis. Beter tarief thuishulp nabij. Eten bestellen kan nog gezonder. Niet direct ingrijpen bij prostaatkanker geeft geen stress. Darmbacterie kan mogelijk obesitas voorspellen bij kind. Doofvriendelijk Groningen begint Gebarenchallenge. Willekeur gemeente bij eigen bijdrage brengt zorg in gevaar.

Ent zwangere vrouw in tegen kinkhoest. Nieuw hiv-middel voor kinderen bewezen effectief. Stel plafond eigen bijdrage Wmo in.

Ook rokers voor verbod op roken in auto met kind. Yu-lia uit Woerden is dolblij met haar robothand. Spataderen zijn niet altijd ongevaarlijk. Kliniek deelt gratis 'penismeetlint' uit. Storing Mijn UWV maakt inkomensopgave onmogelijk. Openbaar apotheker wordt vrouwenberoep. Te kort aan openbare toiletten. Waar meld ik ouderenmishandeling in de zorg? Oprichter Buurtzorg begint nieuwe zorgverzekering.

Zorgverzekeraars Nederland ontwikkelt zorgpolis-checker. Media van invloed op behandeling patiënt. Gemeenten zitten niet te wachten op omvallen zorgaanbieders. Beschermd wonen in alle gemeenten.

Blijf weg van budgetpolis. Veel televisie kijken kan effect hebben op geheugen. Amphia Ziekenhuis wil toch betalen voor babywissel. Nog lang geen akkoord over ziektewet nieuwe stijl. Jeugdwet geeft familiegroepsplan een kans. Storing bij UWV opgelost.

Van Rijn dicteert gemeenten eerlijke thuiszorgtarieven. Ook de dokter heeft nu zijn eigen Zorgkaart-platform. Nieuwe trends centraal op wooninitiatievendag. Voorstelling over afbrokkelende zorg. Sint weet wat je eet. Kan ik compensatie krijgen voor verplichte eigen risico? Code thuishulp door 50 gemeenten ondertekend. Kom niet met medicijnen die niet nodig zijn. Verpleegkundige wil meepraten over euthenasie.

Relatief veel geld gaat naar psychische zorg. Koop dure kankermedicijnen Europees in. Kamer verdeeld over akkoord thuiszorg. E-sigaret verboden voor jongeren onder Minder hoge premie voor wanbetalers zorg.

VGZ snoeit in aanbod longmedicijnen. Zelfverrijking in zorggroep ondanks bezuiniging. Laserbehandeling moet medische handeling worden. Weer verlies 'Slotervaart', toekomst blijft onzeker. Huisarts kan kwetsbaarheid ouderen goed inschatten. Robotpak laat rolstoelpatient weer lopen. Veel zieken en doden door fout voedsel. Thuiszorgbranche niet direct geholpen door akkoord. Gratis iPad in ruil voor een nier. Wanneer heb ik recht op Wajong?

Verbetering nodig bij uitgifte hulpmiddelen. Wachtlijsten verpleeghuizen veel te lang. Duizenden banen in zorg verloren gegaan. NZA moet ingrijpen bij nieuwe zorgpolissen. Kippenvlees bevat minder multiresistente bacteriën.

VN-verdrag eindelijk in Tweede Kamer. Meer Nederlanders verliezen contact met familieleden. Tandbederf kan worden aangepakt zonder te boren.

Zorgkosten vaker oorzaak betalingsprobleem. VUmc en Slotervaart gaan meer samenwerken. Wmo-ondersteuning voor mensen met oogaandoening.

Ongelijkheid bij behandeling uitgezaaide borstkanker. Roep om andere regels afsluiten zorgpolissen. Gewicht mannen heeft effect op zaadcellen. Woonbeleid blijft groepen over het hoofd zien. Perspectief langdurige zorg en ondersteuning. Steeds meer aandacht voor gebarentaal. Roep om soepeler bijstand groeit. Verpleger werkte jarenlang als arts.

Zorgverleners moeten vaker hun handen wassen. Wanneer kan ik mijn hoorapparaat beter niet gebruiken? Griepremmers niet voor iedereen. Twijfel blijft na vaccinatie baarmoederhalskanker. Beroepslongziekten krijgen te weinig aandacht. Gemeenten miljoenen extra kwijt door pgb-problemen. Zorginstellingen krijgen meldplicht digitale datalekken. Er wordt verondersteld dat iedereen alles zelf kan.

Nieuw ervaringsonderzoek om hoorzorg te verbeteren. FNV opent Wajong-meldpunt herbeoordelingen. Kinderhulp verschilt per gemeente.

Misverstanden bij ouderen over verzekering. Frauderende ex-directeur thuiszorgbureau krijgt celstraf. Budgetpolissen zijn niet gecontracteerd bij ZGT. Consument laat vrijwillig eigen risico links liggen. Artsen waarschuwen voor hoortoestel van Lidl. Polisprofiel maakt zorgpolis leesbaar. Vergoeding bereiding vervalt voor Geleidehond Ian aangevallen en achtergelaten.

Wordt sanering van woning bij allergie vergoedt? Consument kan niet kiezen in zorgpolisjungle. Macht industrie breken om medicijnen goedkoper te maken. VN Verdrag heeft gevolgen voor Wmo. Patiënten moeten thuis kunnen sterven. Hartpatiënt heeft meer bewegingsopties dan gedacht.

Overgrote deel PGB toekenningsberichten binnen.

: Lekkende kutjes stijve penis aftrekken

BARE NEUKEN STIEKEM SEX OP SCHOOL Rotterdam sex massage pik sm
LEKKER DIK WIJF NEUKEN NEUKEN BUURMEISJE Erotic massage utrecht sexafspraak den haag
Meiden die elkaar beffen body to body massage lelystad Vaak ontstaat tumorrecidief op de plaats van de primaire tumor. Nieuwe prostaattest 'ruikt' kanker in urine. Ook is onderscheid tussen een primair bronchuscarcinoom en een metastase moeilijk te maken. Patiëntgegevens gestolen van onderzoeker ziekenhuis. If it moves and shouldn't, use the tape. Dan laat je je redelijk tillen imho.
Priveontvangst enschede zeik natte kut De endocriene eilandtumoren worden over het algemeen genoemd naar de peptiden die zij in overmaat produceren. Een vrouw merkt vaak weinig of helemaal niets van gonorroe. Later is follow-up gericht op de vroege detectie van metachrone tumoren of asymptomatische recidieven. Ook is er een lineair verband tussen obesitas en adenocarcinoom van de oesofagus. Zijn vitaminepillen echt zo gezond?

Lekkende kutjes stijve penis aftrekken

Meerderheid sauna's is niet rolstoelvriendelijk. Maak gedwongen keizersnee mogelijk. Leken helpen mee zorg te beoordelen. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu. Gemeente mist kennis om fraude in zorgdomein aan te pakken. Echografisch worden galstenen en een verdikte galblaaswand gevonden.

Lekkende kutjes stijve penis aftrekken