Pseudo arts keuring turkse prive ontvangst


Wat met de feitelijke strafrechtelijke immuniteit? Norwood British National Party Klacht Liga voor de Mensenrechten t. Toch nog een juridische vluchtheuvel: Corr Rb Dendermonde, Vlaams Blok-politicus veroordeeld wegens aanzet tot racisme en vreemdelingenhaat schreef vandalisme toe aan allochtone jongeren ; zware straf! Verschenen in , wel sfeer koloniale tijd, vol paternalisme, maar geen aanzet tot discriminatie of haat; element van opzet ontbreekt bij Hergé, Casterman en Moulinsart Zaak Rulof zie verder Toepassingen op internet ook strafbaar!!

Kennis van illegale content? Vlaamse Kranten omwille van weigering plaatsen advertenties - discriminatie op basis van politieke overtuiging? Het in het openbaar ontkennen, schromelijk minimaliseren, pogen te rechtvaardigen of goedkeuren van de genocide tijdens WOII genocide door nazi-regime Niet strafbaar: Bescherming van historische waarheid? Waarom niet tov alle misdrijven tegen menselijkheid of oorlogsmisdaden? The Court further observes that it would have been possible for the applicant to have avoided the harm and, consequently, the conviction, while still carrying on his business, by ensuring that none of the photographs were available on the free preview page where there were no age checks.

He chose not to do so, no doubt because he hoped to attract more customers by leaving the photographs on the free preview page. Ruim verbod Art ter §1 Sw: Toepassing op het internet! Zwitserland Tentoonstelling van schilderijen sodomie, bestialiteit, masturbatie en homoseksualiteit; toegankelijk voor het grote publiek, gratis en geen leeftijdsrestrictie Veroordeeld: They were painted on the spot - in accordance with the aims of the exhibition, which was meant to be spontaneous - and the general public had free access to them, as the organisers had not imposed any admission charge or any agelimit.

Indeed, the paintings were displayed in an exhibition which was unrestrictedly open to and sought to attract - the public at large. In the circumstances, having regard to the margin of appreciation left to them under Article 10 § 2 art. VD en CG t. Apollinaire, Les onze milles verges, De civielrechtelijke aansprakelijkheid voor journalistiek en media Situering: Op basis van criteria uit de rechtspraak redelijkerwijze voorzien, doch geen absolute zekerheid!

Drie basiscriteria voor een onrechtmatige publicatie: Onzorgvuldige of onjuiste aantijgingen of kritiek met een gebrek aan bewijsmateriaal 2. Onnodig kwetsend met de bedoeling schade toe te brengen 3. Publicaties die schending van de privacy inhouden De vrijheid van politiek debat en kritiek op politici of publieke personen - - Grotere mate van toelaatbaarheid van lasterlijke of beledigende kritiek wanneer: In verband met politieke aangelegenheden, actuele discussie, maatschappelijk debat Kritiek op publieke personen of politici Ivm.

Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding mag scherp en tendentieus zijn Kritiek op magistraten? Ten aanzien van journalistiek: Ook cartoons en spotprenten kennen een hoge mate van bescherming; maar ook hier zijn er grenzen gesteld!

De Morgen Eiser gecontacteerd — standpunt weergegeven — opiniestuk — enkele kritische bedenkingen Bourdon t. Toestemming moet zeker zijn; kan niet zomaar worden vermoed Erg restrictief te interpreteren!!

Als mede-auteur Als uitgever: Geïnterviewde aansprakelijk indien journalist door wijze van weergave de nodig voorzichtigheid, gereserveerdheid aan de dag heeft gelegd Parlementaire onverantwoordelijkheid: Rechter oordeelt Aard van schadevergoeding: Verspreidingsverbod via kort geding? Specifiek voor audiovisuele media: Wat in geval van weigering of inbreuk? Procedure zoals in kort geding voor voorzitter rechtbank Sui generis-recht recht van mededeling: Voorbeeld Correctionele Rb Gent, Vereecke en Openbaar Ministerie t.

Media en justitie Principe van openbaarheid van openbaarheid van terechtzittingen - - Grondwet: News Verlags t Oostenrijk: Radio en tv in beginsel niet toegestaan tenzij toestemming voorzitter rechtbank Toestemming nodig voor het maken van opnamen van niet-vaste procesdeelnemers Beperkingen op openbaarheid Openbaarheid is niet absoluut! Ifv werking van het gerecht: Mogelijkheid van delegatie PdK kan delegeren aan perswoordvoerder specifiek of permanent PdK kan delegeren aan perswoordvoerder van de politie specifiek of permanent Voor speciale materies: Toestemming onderzoeksrechter vereist tijdens gerechtelijk onderzoek 6.

De aard, inhoud en de vorm van de informatieverstrekking Basisregels: PdK of perswoordvoerder mag officieel geciteerd worden b Off the record: PdK of perswoordvoerder verschaft informatie maar mag niet officieel geciteerd worden toelichting of bevestiging c Background-informatie: Privacy Wet persoonsgegevens Brief- en telecommunicatiegeheim Informaticacriminaliteit hacken Afluisteren Verkeerswetgeving Heling Medeplichtigheid schending beroepsgeheim Art ter Sw: Recht om bronnen niet te onthullen 2.

Personen werkzaam in de sector van de media 3. In geval van proces tegen journalist: Extra waarborgen betreffende huiszoeking, inbeslagnames en telefoontap 7. De regulering betreffende de bekendmaking van opiniepeilingen en kiesintentiemetingen Wet opiniepeilingen Gevaar opiniepeilingen? Manipulatie publieke opinie Voorstelling alsof verkiezingen niets uitmaken Invloed van analyses van opiniepeilingen op media — campagne — kiezers bewezen?!

Wat is een opiniepeiling? Wie heeft onderzoek uitgevoerd lid? Op welke wijze zijn antwoorden verzameld? Bij welke populatie en steekproef? Hoe groot is steekproef? Omroep en Europees Recht: De Richtlijn Audiovisuele Mediadiensten Nationaal omroepbeleid en —regulering is begrensd door: Geen schending Groppera Radio t. Zwitserland — schending: Ierland — geen schending: Noorwegen — schending: VK — geen schending: Vlaamse Kijk- en Luisterraad: Eenieder heeft recht op vrijheid van meningsuiting.

Dit recht omvat de vrijheid een mening te hebben en de vrijheid kennis te nemen en te geven van informatie of ideeën, zonder inmenging van enig openbaar gezag en ongeacht grenzen. De vrijheid en de pluriformiteit van de media worden geëerbiedigd. Met inachtneming van het evenredigheidsbeginsel kunnen slechts beperkingen worden gesteld, indien zij noodzakelijk zijn en daadwerkelijk beantwoorden aan door de Unie erkend doelstellingen van algemeen belang of aan de eisen van de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.

De Unie draagt bij tot de ontplooiing van de culturen van de lidstaten onder eerbiediging van de nationale en regionale verscheidenheid van die culturen, maar tegelijk ook de nadruk leggen op het gemeenschappelijk cultureel erfgoed. Het optreden van de Unie is erop gericht de samenwerking tussen de lidstaten aan te moedigen en zo nodig hun activiteiten op de volgende gebieden te ondersteunen en aan te vullen mede in de audiovisuele sector 4.

Modernisering en versoepeling van de regels 2. Invoeren uniforme spelregels voor gelijke of gelijkaardige dienstenaanbieders uitbreiden toepassing naar niet-lineaire, on-demand diensten 3. Definitie Audiovisuele Mediadiensten art 1: Die onder de redactionele verantwoordelijkheid van een aanbieder van mediadiensten valt 3.

Met als hoofddoel 4. De levering aan het algemene publiek 5. Ter informatie, vermaak of educatie 7. De levering aan een algemeen publiek 5. Ter informatie, vermaak of educatie webcams van ski-gebied dus NIET!

PIN-codes, filtering, labeling Lineaire diensten art 27 o Ernstige schade bv: Dergelijke beelden vergezellen of maken deel uit van een programma tegen betaling of een soortgelijke vergoeding of ten behoeve van zelfpromotie. Versoepeld tav Televisie-Richtlijn Geldig voor alle audiovisuele mediadiensten: Groenboek voorbereiding op een volledig geconvergeerde audiovisuele wereld: Het Vlaams Mediadecreet Algemene situering Wie is bevoegd? Institut belge des services postaux et des télécommunications wel: Omroeporganisaties art 2, 27°: Dienstenverdelers art 2, 7°; art Telenet, Belgacom, TV Vlaanderen 3.

Netwerkoperator art 2, 22°; art Radio-omroep en televisie Titel I: Bepalingen voor omroepactiviteiten - art Vanhecke hfdst 4 o Valkeniers: De openbare omroep VRT Situering - - BRTN-decreet Modern, aangepast statuut van de openbare omroep Autonomie — flexibiliteit — alertheid in een concurrentiële markt omgeving Verschillende malen gewijzigd!

NV van publiek recht: NV van publiek recht Art 5: De geschiedenis over de totstandkoming v België is niet evident. Revolutie stimuleerde de wens naar vrijheid en onafhankelijkheid. BE onafhankelijk 6 okt.: Er waren voorstellen om het decreet op te heffen. De procedure voor de wijziging was niet voorzien.

Het grondgebied betrof o. Niemand wou staatshoofd zijn onder de vwn. BE grondwet 24 feb. Koning Leopold I legt de eed af, het NC w. Meeste staten hebben een formele, geschreven GW: Staten zonder geschreven formele GW: VK, Israël BE heeft een gemengd systeem.

Er is een geschreven, formele grondwet: Fundamentele regels over de werking v onze instellingen zijn te vinden in de formele GW maar ook in verdragen, bijzondere wetten, bijzondere decreten, gewone wetten, gewone decreten, rechtspraak, grondwettelijke gewoonten en grondwettelijke precedenten.

Wijziging is mogelijk onder bep. Er werden regels opgenomen waaraan de machtshebbers zich voortaan aan zouden moeten houden. Door de GW kreeg het een concreet politieke en juridische uitwerking. Grondwettigheidscontrole v wetten door rechters Wetten kunnen w. Het gaat om een rechtspolitieke keuze voor de instantie die het vertouwen geniet: De keuze is zo belangrijk dat de grondwetgever zelf de keuze zou moeten maken.

De grondwetgever koos bewust niet over onschendbare besluiten, door het wantrouwen dat volgde uit het afrekenen met de besluitregering v Willem I door het NC. De GW v is stilzwijgend over het toetsen v wetten aan de GW, laat het niet uitdrukkelijk toe maar verbiedt ook niet uitdrukkelijk. Storm ging liggen door Cass.

Koning is bevoegd om magistraten voor het leven te benoemen. Het bedrag v eerstgenoemde pensioen moest w. HvC moet wetten interpreten conform de GW: Magistraten zijn voor het leven benoemd en genieten een emeritaatpensioen. We kunnen geen grondwettelijke controle doen. Deze spanningen begonnen echter te verdwijnen. De tegenstellingen in het parlement tss Fr en Ndl. Er geldt een grondwettelijke vrijheid v vereniging: Wet toetsen aan de GW of bijzondere machtenbesluit.

HvC oordeelde dat het niet strijdig was met de vrijheid v vereniging: Kan iedereen zomaar een grondwettigheidcontrole uitvoeren? Rechters mogen niet toetsen aan de GW: Diffuse toetsing aan het verdrag v Geleidelijke federalisering Niet langer 1 wetgever: Hof stelt inderdaad ernstige middelen vast en indien men het decreet niet zou schorsen, zou een moeilijk te herstellen nadeel ontstaan. Hof gaat het decreet niet vernietigen.

Stel dat ze schorsen terwijl het nadien niet vernietigd w. In beginsel is elke rechter verplicht om prejudiciële vragen te stellen. In kortgedingprocedures in beginsel niet verplicht art. GW kan niet geheel of ten dele w. Formele procedure in 3 fasen 1e fase - Verklaring tot herziening w. Tenzij het gaat om nieuwe bepalingen of paragrafen die w. RvS brengt hierover geen advies uit wel soms commentaren. GwH is niet bevoegd om na te gaan of de procedures al dan niet in acht genomen zijn. Waarborgen door de procedure in art.

Stabiliteit en continuïteit, voorkomt overhaaste beslissingen 2. GW dat niet vatbaar is voor wijzigingen toch impliciet en onrechtstreeks wijzigen door de wijziging ervan in een ander art.

GW te schrijven dat wel gewijzigd kan w. In de verklaring tot herziening v 25 apr. In dit geval mogen de Kamers niet beraadslagen wnr niet min. Het verdrag krijgt voorrang op een daarmee strijdige nationale rechtsregels; bevestigd door Cass.

De rechter moet weigeren het nationaal recht toe te passen wnr dat strijdig is met bepalingen v internationale verdragen met rechtstreekse werking. HvC heeft niet gezegd dat de GW hier voor gaat. Ze zijn niet nagegaan of dat inderdaad zo was. BE heeft nadien ongelijk gekregen in Straatsburg. Niet om het even welk openbaar ambt mag voorbehouden zijn aan BE ambtenaren. Je moet dan niet meer afkomen dat je verdrag strijdig is met de GW. Als GW strijdig is met het verdrag, passen we de GW niet toe.

De grondwetgever die verbiedt dat de wetgever interne wettelijke normen aanneemt die strijdig zijn met de in art. Men zou kunnen zeggen dat het gaat om voorwaardelijk monisme: Het verdrag opzeggen of de GW wijzigen zijn geen goede oplossingen, daarom moet men dit voorkomen.

Bijzondere wet v 6 jan. Door na de parlementaire stemming over de goedkeuring nog 60d. Alle overige wetten kunnen wel na een prejudiciële vraag door het GwH aan de GW w. Lanaken-arrest Belgisch-Nederlands dubbel belastingsverdrag: Afspraken tss BE en NL om dubbele belastingen te vermijden. Het gevolg v dat verdrag was dat NL die bij ons woonden, in de gemeente Lanaken, geen gemeentebelastingen moesten betalen. Ze werden geacht hun belastingen in NL te betalen. De gemeente vond dat minder leuk.

Er zijn mensen die zeggen dat dit niet kan. Besluit is volgens hen strijdig met het Verdrag. Men trekt naar de RvS en vraagt de vernietiging v dat besluit wegens strijdigheid met het Belgisch-Nederlands verdrag. GwH moet kunnen nagaan of de wet de GW naleeft. Het is niet omdat een wet een verdrag goedkeurt, dat men de GW niet meer moet naleven.

Een wet is een wet. Moet je dat niet uitoefenen voordat het verdrag is geratificeerd; voordat BE definitief gebonden w.?

Kan je het verdrag dan niet opzeggen of de GW wijzigen? Dit zijn eventueel nog 2 mogelijkheden. Bijzondere wet op de arbitrage: Hof voorziet in art. In principe bedraagt de termijn 6 mnd. Bijzondere termijn is 60 d. Men hoeft geen 6 mnd te wachten.

Uitnodiging voor de koning om met kennis v zaken te oordelen of hij gaat ratificeren. De wetgever heeft zelf gedacht aan de problematiek: Men heeft beslist dat men over bepaalde verdragen geen prejudiciële vragen mag stellen bv. Men wil verdragen waarin men bevoegdheden afdraagt aan instellingen, een bijzonder statuut geven.

Richtlijn over reclame voor geneeskunde van belang in de economische sector: Het moet gaan om verantwoorde info. Er is weinig ruimte voor eigen middelen te kiezen. Zetten we de richtlijn om: Zetten we de richtlijn niet om: RvS onderzoekt hoe men dat naar BE recht zou moeten kunnen oplossen. Het zegt dat het toegelaten is machten over te dragen aan volkenrechtelijke instellingen. Het zal een samenwerkingsverband blijven tss staten met een eigen grondwet.

Het is een bepaling v Europees recht: Europa zegt in zijn eigen verdragen dat men de constitutionele identiteit v lidstaten niet mag schenden. Constitutionele hoven zeggen dat machten overdragen mogelijk is, maar de grens wat je dus niet mag overdragen is de constitutionele identiteit v ons land.

Het GwH bepaalt wat die identiteit is. Voorrang v internationaal recht met rechtstreekse werking op nationaal recht is v fundamenteel belang maar slechts door de RS vastgelegd.

De wet kan er maar komen wnr ze in overeenstemming is met het discriminatieverbod art. Eerst enkel mogelijk om te controleren of de rechterlijke en uitvoerende machten titel II GW niet schonden Cass, elke rechter kan besluiten die strijdig zijn met een hogere rechtsregel weigeren toe te passen, RvS kan besluiten vernietigen.

Zo kan men controleren of de andere in titel II en in internationale verdragen gewaarborgde rechten niet op discriminatoire wijze w. Dus als men een recht aan eenieder toe kent, maar daarbij wel bepaalt dat het op sommige voorwaarde toegestaan is daarvan af te wijken, controleert het GwH of de wetgever de grenzen waarbinnen die afwijkingen zijn toegestaan niet heeft overschreden.

De schending ervan kan niet w. Later werd deze nog aangevuld door toegevoegde protocollen 14 , aanvullingen op het oorspronkelijk verdrag die hetzij nieuwe grondrechten, hetzij nieuwe bepalingen m.

Evolutie a Waarborgsysteem was lange tijd facultatief en tweefasig: Deze kunnen dan binnen 3 mnd de zaak voorleggen aan het EHRM. Hof houdt zitting in comités v 3 rechters, in kamers v 7 rechters en in 1 Grote Kamer v 17 rechters art. Nadat een kamer uitspraak heeft gedaan kan elke partij binnen een termijn v 3 mnd, in uitzonderlijke gevallen, verzoeken om verwijzing naar de grote kamer. L binnen de bestaande rechtsmacht die het hof heeft. Europese top v Nice 7 - 9 dec.

Daar het Handvest niet is opgenomen in een normatieve tekst met bindende kracht ten aanzien v BE, is het middel niet ontvankelijk in zoverre het is afgeleid uit de schending v art. Verdrag v Lissabon 13 dec. Het Handvest is dan ook bindend voor de Europ. Fundamentele rechten en vrijheden tellen ongeacht de leeftijd. Vaak verschilt ook de draagwijdte.

De reikwijdte is anders, het toepassingsgebied, de beperkingsvwn. Op welke wijze w. Wat de toetsing v wetten, decreten en ordonnanties betreft, combineren wij een zgn.

Deze bepaling heeft 2 luiken: Eerst moet de rechter het GwH toelaten te toetsen aan de GW, daarna kan de gewone rechter nog steeds toetsen aan het verdrag. Wat moet de rechter doen wnr hij geconfronteerd w. Ook in internationale verdragen inzake mensenrechten w. Wnr de teksten niet op een eensluidende wijze kunnen w. Welke waarborgen houdt het grondrecht in beginsel in voor de burger en welke verplichtingen houdt het in voor de overheid die het dient te eerbiedigen?

Aangeven onder welke vwn. Soms bevestigt de grondwetsbepaling zelf uitdrukkelijk het bestaan v dergelijke verplichtingen. Fundamentele rechten en vrijheden: Rechten op gelijkheid en non-discriminatie 10 - 11 GW in relaties tss privépersonen dienen te w. De technische modaliteiten inzake die bescherming zijn nog vrij verward. Een dergelijk procedé past het best in de algemene filosofie over de verplichting om de grondrechten te beschermen: Uit dat beginsel leidt de RvS af dat de wetgever de uitvoerende macht niet integraal kan machtigen om zelf te bepalen of, in welke omstandigheden en onder welke vwn.

Indien om het even welke machtiging aan de uitvoerende macht w. Democratie vereist een evenwicht dat minderheden een rechtvaardigde behandeling waarborgt en beschermt tegen misbruik v machtspositie. Evenredigheid in enge zin: Is de maatregel geschikt? Nemen v verzekering is geschikt? Kan je met andere maatregelen hetzelfde bereiken? Zijn er geen minder vrijheidsaantastelijke alternatieven. Doel heiligt de middelen? Is deze maatregel evenredig?

Extreme overtuigingen gaan moeilijkheden ondervinden om verzekerd te geraken. GwH is iets dubbelzinniger over de draagwijdte: Je mag niet het zekere voor het onzekere nemen en allerlei beperkingen gaan invoeren. De rechten mogen niet in strijd zijn met andere verplichtingen die voortkomen uit het internationaal recht. De Secretaris-generaal v Europa moet op de hoogte w.

De ene staat kan een klacht indienen tegen een andere staat. Kolonels hadden in GR de macht gegrepen en vrijheidsberovende maatregelen genomen vrijheidsonvriendelijk regime. Ze hebben zich beroepen op art. Volgens hen had GR de noodtoestand zelf gecreëerd. In theorie kunnen we v art. Geen der bepalingen v dit Verdrag mag w. Activiteiten en handelingen die voor toepassing v art. Men heeft geoordeeld dat dit behandeld moest w. We hebben geen art. Stel dat we een art. Bij ons zijn er maatregelen die je niet kan verantwoorden en enkel via een misbruikprocedure kunnen w.

Verbod v rechtsmisbruik en de BE GW. Titel II bevat geen uitdrukkelijke bepalingen zoals art 17, maar GwH heeft er reeds 2x naar verwezen. Een absoluut grondrecht gaat voor op een relatief grondrecht, kan w. Dat theoretisch inzicht is zelden duidelijk nl. Er zijn niet zoveel absolute grondrechten: De wetgever kan niet in het algemeen een hiërarchie instellen als de GW die niet instelt.

Het recht op leven vind je niet uitdrukkelijk in onze GW. GwH heeft toch geprobeerd recht op leven af te leiden in andere art.: Rusland is veroordeeld voor oorlogsgeweld met vele burgerslachtoffers. Men ging de stad beschieten en bestoken en er waren veel burgers aanwezig. Ze kregen de kans om de stad te verlaten.

De bombardementen zijn zo geschied dat heel wat mensen in het bombardement zijn gebleven. De Russische regering heeft altijd gezegd dat dit nu eenmaal niet uit te sluiten was; dit soort zaken kunnen gebeuren.

EHRM heeft geoordeeld dat het niet evenredig was en men een matiging had moeten nemen om te voorkomen dat er zoveel burgerslachtoffers waren. Ook daar geldt het proportionaliteitsbeginsel. EVRM inzake Oneryildiz t. Turkije, 18 juni ; 30 nov. Rond een stad gaan mensen wonen in armoedige omstandigheden.

Ze vestigen zich rond de stad en men laat dat gebeuren. Ze vestigen zich rond een stortplaats waar gevaarlijk afval w. Op een bepaald ogenblik: Turkije reageert door een onderzoek in te stellen en verantwoordelijken aan te duiden. Dit is niet in verhouding met de zware gevolgen die men Turkije kan verwijten. De overheid is de verplichting om te beschermen niet nagekomen. Er is een schending v art. Soms ook dat de Staten aan bepaalde personen politiebescherming dienen te verlenen tegen bedreigen v privépersonen Schending art.

Osman uit een voorkeur voor 1 v zijn leerlingen. Het loopt totaal uit de hand. Osman doodt de betrokkene en haar vader. Commissie laat aan de Staten een appreciatiemarge toe om een evenwicht te vinden de in het geding zijnde rechten en belangen en daarbij hetzij abortus toe te staan of te verbieden.

Zaak in DL Geleidelijk aan zouden er functies uitvallen, uiteindelijk zou ze stikken. Ze vraagt om te mogen sterven; ze wilt hulp bij zelfdoding. De Britse wetgeving verbood dat. Het Hof heeft de zaak onderzocht onder 3 bepalingen: De staten kunnen redenen hebben om grenzen te stellen aan dit recht om misbruiken te voorkomen.

De Staat kan dus weigeren. Het staken v nutteloos geachte behandelingen is opzich niet strijdig met art. Zij wenste dat de intensieve behandeling werd verder gezet Hof: Positieve verplichting die op de overheid rust: Eveneens moet bij zelfdoding en doodslag in een gevangenis een effectief onderzoek w.

Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandelingen of bestraffingen, aangenomen te NY op 10 dec. VK, 7 juli , nr. Je kan niet zeggen dat elke doodstraf een onmenselijk behandeling is. Wnr je als land iemand uitlevert aan een ander land waarvan je weet dat zijn rechten daar zullen w. Op die manier heeft het Hof op een moment dat men art.

Er waren landen die de protocollen weigerden te ondertekenen: Hof heeft creativiteit aan de dag gelegd voor staten die de protocollen niet wilden ondertekenen. Zelfs indien een vreemdeling gevaar oplevert voor de openbare veiligheid , mag hij niet w. Eveneens lijfstraffen die een kind thuis w opgelegd, kunnen de staat w. Rechtspraak Parlementaire voorbereidingen art. Die grondwettelijke vereiste wordt aan de BE wetgever opgelegd, krachtens art. Leuven 3 juni De burgerrechtelijke titel eigenaar, huurder of zonder titel als kraker op grond waarvan de burger zijn woonrecht uitoefent sluit de bescherming van de onschendbaarheid van de woning niet uit.

Er was een afgelegen woning in een landelijke gemeente. Een landloper had zich daar toegang toe verschaft en zich geïnstalleerd. Be berust de bevoegdheid om ene huiszoeking te bevelen in beginsel bij de onderzoeksrechten art. Op zich is art. Wnr je voortdurend je eigen privéleven ter sprake brengt, heb je er een stuk afstand v gedaan; soort v verzaking. Jongeman die een verleden had v plaatsingen bij pleegouders en instellingen.

Hij had een moeilijke jeugd gehad en wilt weten wat er allemaal gebeurd is. Hij wil toegang krijgen tot de dossiers v sociale diensten en diensten v jeugdbescherming die op een bep.

Ze hadden de dossiers maar ze halen aan dat ze beroepsgeheim hebben. De toegang tot die info w. Hij trekt naar Straatsburg en krijgt gelijk: Schending v beroepsgeheim is niet mogelijk tenzij er opheffing gebeurt.

Men vond het een disproportioneel systeem: De basisidee die in het verdrag aanwezig is, kan w. In casu sloot de wet de opheffing v die anonimiteit in beginsel niet uit. Het kind had daarboven niet identificerende info over haar moeder en de biologische familie ontvangen. Als er geen opheffing is, kan iemand anders dat ook niet opheffen. Het systeem was niet absoluut want men kreeg wel info maar geen identificeerbare info bv. Men kon de anonimiteit niet verbreken.

Er was een heel dossier tegen hem maar er waren dingen in terecht gekomen die niets met de zaak te maken hadden. Het was uitgelekt naar de pers en was te lezen in de Italiaanse kranten. IT werd veroordeeld wegens het tekortschieten aan de zorgplicht, nl. Men heeft geoordeeld dat de Italiaanse staat onvoldoende gezorgd had voor het feit dat deze info niet naar buiten kon.

In de RS op grond v art. Zaak over een VL decreet over medisch verantwoorde sportbeoefening Schorst en vervolgens vernietigt art. Een maatregel die niet proportioneel is, is een maatregel die niet echt nodig is. Je mag niet meer doen dan nodig: NL , 1 juni Men wilde dat die man levend voor de rechter kwam en dus niet in zijn cel zou sterven.

Het was volgens het Hof een verantwoorde beperking. Eens de man veroordeeld was, moesten zulke indringende inbreuken op het privéleven ophouden. Het mensenrechtenrecht is niet altijd een heel rechtszeker recht. EHRM von Hannover t. DE, 24 juni Prinses Caroline v Monaco werd zonder haar medeweten in het alledaagse leven gefotografeerd.

Over een bericht in een blad m. Get Ready waar men schreef dat het homoseksuelen waren. Heb je dan een privéleven geschonden of een leugen verkondigd? Als je info meedeelt, ook al is die onjuist, is het toch een inbreuk op het privéleven. Ook de fysieke, morele en psychologische integriteit is hierdoor gewaarborgd. NL Zwakzinnig meisje w. Er was niets voorzien om een strafprocedure op gang te trekken.

Indien de Staat regels uitvaardigt of toepast die de gedragsvrijheid aantast: Verbod v inmenging in het privéleven: Een grondrecht onderscheidt zich dan niet meer v andere rechten.

We moeten niet alles opwerken totdat het uiteindelijk een mensenrecht w. Er zouden vele conflicten v grondrechten ontstaan. Er moeten grenzen gesteld w. Frankrijk, 25 maart , nr. VK, 11 juli DE, 12 juni Hij beroept zich op art. In dat arrest zijn 2 aspecten te onderscheiden: Hof oordeelt dat art. Recht op een kind kan je niet uit art. LS ruime marge v appreciatie om de vwn. Verbod voor een schoonvader en schoondochter om te trouwen - art.

Ierland, 26 mei Kind verwekt door ongehuwde samenwoners heeft v rechtswege vanaf de geboorte een band v gezinsleven met moeder en vader, ook indien de ouders op dat ogenblik niet langer samen wonen of hun verhouding beëindigd is. EHRM inzake Kroon t. Is er een quasi on mogelijkheid om deze aanspraken in een land v herkomst uit te oefenen?

Die vrijheden mogen niet onverenigbaar zijn met het aan de Staat toekomend recht om smaad of andere handelingen, die met de openbare orde strijdig zijn te verbieden en te bestraffen. Doel misschien wel preventief, maar de maatregelen niet: GR 25 mei Getuige v Jehova was al een aantal keren veroordeel voor het overtuigen v anderen en dient een klacht in bij het EHRM wegens schending v art. Hof heeft gepoogd een onderscheid te maken tss enerzijds bekeringsijver en het recht zijn geloof te belijden.

Haar motief was dat ze pacifistisch was maar de uiting zelf als zodanig was geen uiting v pacifisme. Het motief als zodanig is onvoldoende. FR, 27 juni Op een bepaald ogenblik werd het wel een probleem. De directie vroeg haar de hoofddoek af te zetten. Ze weigerde dat en ze werd ontslagen. Hof heeft in die zaak sterk benadrukt dat het ging om een publieke school waar ouders met verschillende gezindheden hun kinderen naartoe moesten kunnen sturen en dat er dus geen enkel teken v eender welke overtuigign aanwezig mocht zijn.

Er zouden ouders kunnen zijn die daarin in hun overtuigingen zouden kunnen w. Turkije, 8 juni Hof oordeelde dat de nationale overheid moet waken dat uitingen v geloofsopvattingen door leerlingen in scholen geen ostentatieve vorm aannemen als drukmiddel of uitsluitingmechanisme gaan fungeren. Betekenis v hoofddoek in het westen: Men kan het verbod verantwoorden wnr in een bep.

Hasselt, 30 juni Provenciale handelsschool Hasselt: Men had er een algemeen hoofddoekenverbod ingevoerd; w. Als het een kwestie is v neutraliteit v GO, w.

RvS , 25 sept. Zaak Antwerps Koninklijk Atheneum: Concrete omstandigheden maar toch werd er niet geschorst omwille v die RvS technische reden. Vandaag 18 maart heeft men beslist dat de vordering tot schorsing ingewilligd w. Ambtenaar dient in de uitoefening v zijn macht neutraliteit te betrachten Art. De discussie gaat over de schijn: Je moet niet alleen neutraal zijn maar er ook neutraal uit zien. Vrijheid v godsdienst is in het geding: Er moet een onderscheid gemaakt w. Raad v GO heeft nattigheid gevoeld en snel een algemeen reglement uitgevaardigd waarin stond dat in heel het GO geen hoofddoek meer mag w.

Eigenlijk gaat het om een conflict v grondrechten. Conflict v grondrechten moet men oplossen door de 2 grondrechten zoveel mogelijk samen te laten bestaan: Gestructureerd zijn gesprekspartner aanbieden 2.

Maatschappelijk belang vertegenwoordigen 5. Geen maatschappelijke activiteiten ontwikkelen die tegen de maatschappelijke orde indruist Samenwerkingsakkoord 27 mei Discriminatieverbod moet in het erkenningsbeleid eerbiedigd w. Gemeenschappen bevoegd met het op de toep. GwH 4 maart nr. Bij sommige erediensten is het vanzelfsprekend dat er een gesprekspartner is omdat die erediensten hiërarchisch gestructureerd zijn. Soms is het ook geen probleem ook al heeft de eredienst geen eigen gesprekspartner bv.

De oprichting door de decreetgever v publiekrechtelijke instellingen die w. Evenmin aan de rechter om interne procedures te beoordelen: Ook bij ontslag v dit soort mensen geldt het principe dat de overheid geen inmenging heeft, niet bij inhoudelijke kwesties maar ook niet wat betreft procedurele kwesties.

Unie der Vrijzinnige verenigingen voor Nederlandstalige - Franstalige beweging: Centrale Vrijzinnige Raad met 2 vleugels: Centra voor niet-confessionele morele dienstverlening: Er werd druk weggenomen v art.

Wat zijn de argumenten die men traditioneel aanvoert met betrekking tot die financiële ondersteuning? Het is een loyale invulling v positieve verplichtingen. Revolutie heeft de kerk hun vermogen verbeurd zien verklaren. Er zijn geen dringende juridische redenen om het art. Een ieder heeft recht op vrijheid v meningsuiting: Daar de uitoefening v deze vrijheden plichten en verantwoordelijkheden met zich brengt, kan zij w. Ook het recht om info. Zweden werd veroordeeld omdat ze verboden om aan een woning een schotelantenne te plaatsen.

Men werd hiervoor uit zijn woning gezet. Het is de verhuurder die een huurder uitzet omdat deze het niet mag plaatsen staat in het huurreglement. Staat moet proberen op te treden door te zeggen dat dit soort clausules strijdig zijn met de openbare orde omdat het recht om info.

Vrijheid v expressie omvat echter ook de artistieke expressie Art. Academische vrijheid valt ook onder de vrijheid v meningsuiting en vrijheid v onderwijs bv. Ook de commercial speech valt onder vrijheid v meningsuiting. Aangezien in reclame ook opinie en info. Vrijheid v meningsuiting betreft dan bv.

Taal is het middel dat je aanwendt om je mening te uiten. Noorwegen, 4 mei Greenpeace met rubberbootjes rondvaren om walvisvangst te verhinderen; stelden zich op tss schip en walvis.

Men beriep er zich op dat het een vorm v meningsuiting was. Ze wilden duidelijk maken dat de jacht op walvissen niet kan. Bescherming v bronnengeheim is een onderdeel v vrijheid v meningsuiting. VK, 27 maart Een journalist brengt bv.

Iemand heeft dat document uit een dossier gehaald en aan de pers bezorgd. De pers bericht hierover. Is het een vorm v heling? Iemand heeft zijn beroepsgeheim geschonden. Bronnengeheim is niet absoluut maar valt wel binnen de structuur v art. Het EHRM heeft een flinke doorstoot gegeven aan het bronnengeheim. Bronnengeheim geregeld in de wet v 7 apr. Uitzending via kabel of tv. In werd rekening gehouden met de schaarste in bruikbare frequenties om uit te zenden Nu: Deze zin moet gelezen w.

Een vergunningsstelsel is wel mogelijk en kan tot restricties leiden die niet op grond v art. Noorse zaak over het verbod voor politieke partijen om reclameboodschappen op tv uit te zenden, een verbod dat ook in de VL omroepwetgeving staat. In verkiezingsperiodes ga je het populisme stimuleren. Het Hof achtte het verbod strijdig met art. Het was voor hen de enige mogelijkheid om het publiek te bereiken: Het Hof heeft geoordeeld dat er geen redelijk verband v evenredigheid bestaat: Je beperkt de vrijheid te veel om het doel te bereiken.

Verbod voor religieuze reclame is wél ingewilligd. Het Hof heeft dit verantwoord bevonden. Ze staan nogal terughoudend als het gaat om religieuze kwesties.

Daar moet de vrijheid v meningsuiting open blijven. De overheid wilde deze zegelbelasting niet afschaffen want het was een belangrijke bron v inkomsten. Preventieve maatregelen werden door het NC geschuwd om 3 redenen: Ze wilde een systeem waarin vrijheid v meningsuiting absoluut zou w.

Verbod v preventieve maatregelen geldt ook ten aanzien v radio en tv op grond v art. Het grondwettelijk verbod v preventieve maatregelen mag door geen enkele overheid w. Echter wel indien de vwn. Cass 29 juni Eens een reële verspreiding is gegeven aan een publicatie, heeft de vrijheid zijn kansen gehad en is de tijd voor verantwoording aangebroken. Cass 29 juni Evenmin uitgesloten dat de uitgever verantwoordelijk w. EHRM acht ze niet uitgesloten zolang ze voldoen aan de beperkingsvwn.

Het GW verbod w. Er moet een onderscheid gemaakt w.: Dit 2e criterium is zeer betwistbaar. Journalisten vinden dit geen verantwoord onderscheid.

De toepassing v art. Waar de GW de drukpersvrijheid huldigt en dus ook de vrijheid v kritiek door de drukpers, beperkt zij het in art. Je zou kunnen denken dat de burgerrechtelijke aansprakelijkheid daar niet onder valt.

HvC heeft in geoordeeld dat de burgerrechtelijke aansprakelijkheid onverkort blijft gelden. De visie is niet betwistbaar maar men zou ze moeten verfijnen. Juiste visie zou moeten zijn: Beperkingen bij wet Art. Beperkingen nodig in een democratische samenleving: EHRM Handyside, 7 dec. Zij geldt niet alleen voor de info. Conflicten in een democratische samenleving w. Vooral de vrije meningsuiting over aangelegenheden v publiek belang verdient te w.

Het hof bevestigt meermaals dat de pers haar rol als publieke waakhond moet kunnen vervullen. Oostenrijk, 8 juli De politicus moet in dat opzicht meer gedogen dan een anonieme burger.

Arrest waarbij algemene inzichten naar voor werden gebracht: Journalist die schrijft over politici en verkiezingen. Hij zal een coalitie moeten aangaan me een liberale rechtse partij. Nochtans had de kanselier gezegd dat hij helemaal op een andere lijn zat. De journalist vindt dat dit het toppunt is v opportunisme. Hij schrijft een artikel waarin de kanselier gehekeld w. De man in kwestie kan hier niet mee lachen en start een procedure op, op grond v laster en eerroof.

Het ging dus om het leveren v scherpe commentaar op de politicus. De kanselier haalt gelijk in Oostenrijk maar niet in Straatsburg. Oostenrijkse rechter had geoordeeld dat wat men over de kanselier zei, niet juist was.

Men deed volgens de rechter de waarheid geweld aan. Men kon de waarheid ervan niet bewijzen dus was er sprake v laster en eerroof: Er kan niet gezegd w. Je kan zeggen dat een waardeoordeel onnodig grievend is.

Later in de rechtspraak is naar voor gekomen dat een waardeoordeel een voldoende feitelijke basis moet hebben.

Wat in het arrest ook zeer sterk tot uiting is gekomen, is dat het gaat over een politiek debat; nl. Waardeoordelen v politici moeten tot uiting kunnen w.

In dit arrest heeft de persvrijheid het gehaald. Soms oordeelt het Hof dat een beledigende term niet door de beugel kan en dat de kritiek ook had kunnen w. LUX, 8 juli Ook waardeoordelen dienen op een voldoende feitelijke basis te berusten. VK, 7 mei Bij het weergeven v feiten en m. De journalist dient de waarheid na te streven en daarbij op een zorgvuldige wijze te werk te gaan. Je moet als journalist zorgvuldig te werk gaan. Je moet het bewijsmateriaal nemen zoals het er is en niet beschuldigen o.

NL, 8 juni Vrijheid v expressie geldt ook voor militairen. Tenslotte stelde het hof dat de DKP door de bundesverfassungsgerecht als politieke partij niet was uitgesloten. In deze zaak staat het tuchtrecht voorop. In DE werkte men bepaalde tijd met beroepsorden.

Men wil dus proberen te vermijden dat de staat geïnfiltreerd w. Lange tijd is er een politiek geweest o. Er was een leerkracht en die behoorde tot de communistische partij.

Je kan dus eisen stellen aan kandidaat-ambtenaren v loyauteit aan het staatsbestel. Als je niet voldoet aan de vwn. Dit moet beoordeeld w. Er werd hedendaagse kunst getoond. De Heer Muller stelde 3 werken Drei Nächte tentoon. Het waren variaties op eenzelfde thema: Mensen kwamen binnen en werden ermee geconfronteerd. De doeken werden in beslag genomen en Muller w. Hij gaat naar Straatsburg wegens schending vrijheid v meningsuiting.

Kunstenaars bepleiten soms het exceptio artis. Wat wel bestaat is in dubio pro arte: Kunstvrijheid is volgens het Hof wel zeer essentieel voor een democratie: Hoe heeft men hier geoordeeld?: Europees concept v goede zeden dat verschilt in tijd en ruimte. Het hof is een beetje marginaal maar ze mogen niet te marginaal toetsen. Muller niet strijdig is met art. Het evenredigheidsbeginsel speelt in dit arrest een grote rol.

Openbare orde HvC zegt dat in art. Uit de bewoording v art. Het aanzetten tot discrimineren, haatdragend of geweld is alleen strafbaar wnr w. Deens programma op tv: Denemarken veroordeeld wegens schending v art. EHRM inzake Soulas t. FR, 10 juli De oorlog zou moeten w. Ze moesten zich ertegen keren want de bevolkingsgroep is gevaarlijk voor de Europese cultuur.

Het is een hele analyse v dat boek. Waar het Hof op wijst, is de veralgemening. Problemen die er zijn moeten kunnen w. Hof verwijst ook naar de taal v internationale instrumenten. Deze heeft in een arrest v de antidiscriminatiewet veroordeeld. Het is niet voldoende dat wat ik zeg, aanzet tot geweld. Het is niet voldoende dat ik weet dat wat ik zeg, aanzet tot geweld. Neen, je moet het ook echt willen.

Opdat de strafbaarstelling niet te veel de vrijheid v meningsuiting zou beperken moet er sprake zijn v bijzonder opzet. FR, 1 juli Mittéran is 14 j president geweest. Hij had voor de verkiezing beloofd dat hij de mensen altijd zou inlichten over zijn gezondheidstoestand in tegenstelling tot Pompidou. Moet hij zijn belofte behouden door te zeggen aan het volk dat hij kanker heeft?

Want de mensen zullen zich dan afvragen, kan hij nog wel president zijn? De president was in behandeling vanaf het 1e jaar. Daarna begint de ziekte zich opnieuw te manifesteren en de bevolking weet het nu ook. Hebben presidenten nog iets v privacy? Is de geneesheer gebonden aan het beroepsgeheim? Het gaat hier niet over een journalist maar over de dokter in kwestie die de president behandeld heeft: De familie vraagt een publicatieverbod op te leggen.

Men bekomt dit verbod. In de 1e fase, toen de familie nog diep bedroefd was over het overlijden, was er een belang om de beperking tegen te gaan. Hof heeft een afweging gemaakt tss de onmiddellijke en de latere fase.

Maar men zegt waarover het zal gaan nl. Men trekt naar Straatsburg. Ze oordelen dat art. Misschien wil de film zich juist afzetten tegen deze meerderheid? Men is niet verplicht te gaan kijken naar de film. Je kan op een andere manier beperkingen aanbrengen dan door een verbod. De boodschap is duidelijk nl. Maar het is niet omdat je gelovig bent, dat je het recht hebt geen enkele kritiek te ondergaan. Je moet iets kunnen verdragen. Bij wet of decreet 2.

De in BE gesproken talen 3. Te regelen voor aangelegenheden die limitatief in die art. Taalvrijheid voor de burgers 2. Mogelijkheid tot taalwetgeving in een beperkt aantal aangelegenheden, o.

Eerst in de WG, nadien art. We leven vanaf in een land dat meertalig is. Vanaf het 1e ogenblik was er een overwicht v Vlaamssprekenden. De kwestie hoe je met taalwetgeving omgaat, is in verschillende fasen gelopen. De taalwetgeving was een soort sociale bekommernis. De 1e taalwet als een soort v sociale wetgeving.

Men legde geen taalvereiste op voor ambtenaren. Ze moesten bereid zijn om daarop in te gaan als je taalwetgeving had in bestuurszaken.

Eerste grote communautaire aanvaring: In voert men het algemeen meervoudig stemrecht in nl. Men voorzag natuurlijk dat er mensen in het parlement verkozen zouden w.

Stiekem sex neukrn

Turkije reageert door een onderzoek in te stellen en verantwoordelijken aan te duiden. Dit is niet in verhouding met de zware gevolgen die men Turkije kan verwijten. De overheid is de verplichting om te beschermen niet nagekomen. Er is een schending v art. Soms ook dat de Staten aan bepaalde personen politiebescherming dienen te verlenen tegen bedreigen v privépersonen Schending art. Osman uit een voorkeur voor 1 v zijn leerlingen. Het loopt totaal uit de hand. Osman doodt de betrokkene en haar vader.

Commissie laat aan de Staten een appreciatiemarge toe om een evenwicht te vinden de in het geding zijnde rechten en belangen en daarbij hetzij abortus toe te staan of te verbieden. Zaak in DL Geleidelijk aan zouden er functies uitvallen, uiteindelijk zou ze stikken. Ze vraagt om te mogen sterven; ze wilt hulp bij zelfdoding. De Britse wetgeving verbood dat. Het Hof heeft de zaak onderzocht onder 3 bepalingen: De staten kunnen redenen hebben om grenzen te stellen aan dit recht om misbruiken te voorkomen.

De Staat kan dus weigeren. Het staken v nutteloos geachte behandelingen is opzich niet strijdig met art. Zij wenste dat de intensieve behandeling werd verder gezet Hof: Positieve verplichting die op de overheid rust: Eveneens moet bij zelfdoding en doodslag in een gevangenis een effectief onderzoek w. Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandelingen of bestraffingen, aangenomen te NY op 10 dec.

VK, 7 juli , nr. Je kan niet zeggen dat elke doodstraf een onmenselijk behandeling is. Wnr je als land iemand uitlevert aan een ander land waarvan je weet dat zijn rechten daar zullen w. Op die manier heeft het Hof op een moment dat men art. Er waren landen die de protocollen weigerden te ondertekenen: Hof heeft creativiteit aan de dag gelegd voor staten die de protocollen niet wilden ondertekenen. Zelfs indien een vreemdeling gevaar oplevert voor de openbare veiligheid , mag hij niet w.

Eveneens lijfstraffen die een kind thuis w opgelegd, kunnen de staat w. Rechtspraak Parlementaire voorbereidingen art. Die grondwettelijke vereiste wordt aan de BE wetgever opgelegd, krachtens art. Leuven 3 juni De burgerrechtelijke titel eigenaar, huurder of zonder titel als kraker op grond waarvan de burger zijn woonrecht uitoefent sluit de bescherming van de onschendbaarheid van de woning niet uit.

Er was een afgelegen woning in een landelijke gemeente. Een landloper had zich daar toegang toe verschaft en zich geïnstalleerd. Be berust de bevoegdheid om ene huiszoeking te bevelen in beginsel bij de onderzoeksrechten art. Op zich is art. Wnr je voortdurend je eigen privéleven ter sprake brengt, heb je er een stuk afstand v gedaan; soort v verzaking. Jongeman die een verleden had v plaatsingen bij pleegouders en instellingen.

Hij had een moeilijke jeugd gehad en wilt weten wat er allemaal gebeurd is. Hij wil toegang krijgen tot de dossiers v sociale diensten en diensten v jeugdbescherming die op een bep. Ze hadden de dossiers maar ze halen aan dat ze beroepsgeheim hebben. De toegang tot die info w. Hij trekt naar Straatsburg en krijgt gelijk: Schending v beroepsgeheim is niet mogelijk tenzij er opheffing gebeurt.

Men vond het een disproportioneel systeem: De basisidee die in het verdrag aanwezig is, kan w. In casu sloot de wet de opheffing v die anonimiteit in beginsel niet uit. Het kind had daarboven niet identificerende info over haar moeder en de biologische familie ontvangen.

Als er geen opheffing is, kan iemand anders dat ook niet opheffen. Het systeem was niet absoluut want men kreeg wel info maar geen identificeerbare info bv. Men kon de anonimiteit niet verbreken. Er was een heel dossier tegen hem maar er waren dingen in terecht gekomen die niets met de zaak te maken hadden.

Het was uitgelekt naar de pers en was te lezen in de Italiaanse kranten. IT werd veroordeeld wegens het tekortschieten aan de zorgplicht, nl. Men heeft geoordeeld dat de Italiaanse staat onvoldoende gezorgd had voor het feit dat deze info niet naar buiten kon.

In de RS op grond v art. Zaak over een VL decreet over medisch verantwoorde sportbeoefening Schorst en vervolgens vernietigt art. Een maatregel die niet proportioneel is, is een maatregel die niet echt nodig is. Je mag niet meer doen dan nodig: NL , 1 juni Men wilde dat die man levend voor de rechter kwam en dus niet in zijn cel zou sterven. Het was volgens het Hof een verantwoorde beperking. Eens de man veroordeeld was, moesten zulke indringende inbreuken op het privéleven ophouden.

Het mensenrechtenrecht is niet altijd een heel rechtszeker recht. EHRM von Hannover t. DE, 24 juni Prinses Caroline v Monaco werd zonder haar medeweten in het alledaagse leven gefotografeerd. Over een bericht in een blad m.

Get Ready waar men schreef dat het homoseksuelen waren. Heb je dan een privéleven geschonden of een leugen verkondigd? Als je info meedeelt, ook al is die onjuist, is het toch een inbreuk op het privéleven.

Ook de fysieke, morele en psychologische integriteit is hierdoor gewaarborgd. NL Zwakzinnig meisje w. Er was niets voorzien om een strafprocedure op gang te trekken. Indien de Staat regels uitvaardigt of toepast die de gedragsvrijheid aantast: Verbod v inmenging in het privéleven: Een grondrecht onderscheidt zich dan niet meer v andere rechten. We moeten niet alles opwerken totdat het uiteindelijk een mensenrecht w.

Er zouden vele conflicten v grondrechten ontstaan. Er moeten grenzen gesteld w. Frankrijk, 25 maart , nr. VK, 11 juli DE, 12 juni Hij beroept zich op art. In dat arrest zijn 2 aspecten te onderscheiden: Hof oordeelt dat art. Recht op een kind kan je niet uit art. LS ruime marge v appreciatie om de vwn. Verbod voor een schoonvader en schoondochter om te trouwen - art. Ierland, 26 mei Kind verwekt door ongehuwde samenwoners heeft v rechtswege vanaf de geboorte een band v gezinsleven met moeder en vader, ook indien de ouders op dat ogenblik niet langer samen wonen of hun verhouding beëindigd is.

EHRM inzake Kroon t. Is er een quasi on mogelijkheid om deze aanspraken in een land v herkomst uit te oefenen? Die vrijheden mogen niet onverenigbaar zijn met het aan de Staat toekomend recht om smaad of andere handelingen, die met de openbare orde strijdig zijn te verbieden en te bestraffen. Doel misschien wel preventief, maar de maatregelen niet: GR 25 mei Getuige v Jehova was al een aantal keren veroordeel voor het overtuigen v anderen en dient een klacht in bij het EHRM wegens schending v art.

Hof heeft gepoogd een onderscheid te maken tss enerzijds bekeringsijver en het recht zijn geloof te belijden. Haar motief was dat ze pacifistisch was maar de uiting zelf als zodanig was geen uiting v pacifisme. Het motief als zodanig is onvoldoende. FR, 27 juni Op een bepaald ogenblik werd het wel een probleem. De directie vroeg haar de hoofddoek af te zetten. Ze weigerde dat en ze werd ontslagen. Hof heeft in die zaak sterk benadrukt dat het ging om een publieke school waar ouders met verschillende gezindheden hun kinderen naartoe moesten kunnen sturen en dat er dus geen enkel teken v eender welke overtuigign aanwezig mocht zijn.

Er zouden ouders kunnen zijn die daarin in hun overtuigingen zouden kunnen w. Turkije, 8 juni Hof oordeelde dat de nationale overheid moet waken dat uitingen v geloofsopvattingen door leerlingen in scholen geen ostentatieve vorm aannemen als drukmiddel of uitsluitingmechanisme gaan fungeren.

Betekenis v hoofddoek in het westen: Men kan het verbod verantwoorden wnr in een bep. Hasselt, 30 juni Provenciale handelsschool Hasselt: Men had er een algemeen hoofddoekenverbod ingevoerd; w. Als het een kwestie is v neutraliteit v GO, w. RvS , 25 sept. Zaak Antwerps Koninklijk Atheneum: Concrete omstandigheden maar toch werd er niet geschorst omwille v die RvS technische reden. Vandaag 18 maart heeft men beslist dat de vordering tot schorsing ingewilligd w.

Ambtenaar dient in de uitoefening v zijn macht neutraliteit te betrachten Art. De discussie gaat over de schijn: Je moet niet alleen neutraal zijn maar er ook neutraal uit zien. Vrijheid v godsdienst is in het geding: Er moet een onderscheid gemaakt w. Raad v GO heeft nattigheid gevoeld en snel een algemeen reglement uitgevaardigd waarin stond dat in heel het GO geen hoofddoek meer mag w.

Eigenlijk gaat het om een conflict v grondrechten. Conflict v grondrechten moet men oplossen door de 2 grondrechten zoveel mogelijk samen te laten bestaan: Gestructureerd zijn gesprekspartner aanbieden 2. Maatschappelijk belang vertegenwoordigen 5. Geen maatschappelijke activiteiten ontwikkelen die tegen de maatschappelijke orde indruist Samenwerkingsakkoord 27 mei Discriminatieverbod moet in het erkenningsbeleid eerbiedigd w. Gemeenschappen bevoegd met het op de toep.

GwH 4 maart nr. Bij sommige erediensten is het vanzelfsprekend dat er een gesprekspartner is omdat die erediensten hiërarchisch gestructureerd zijn. Soms is het ook geen probleem ook al heeft de eredienst geen eigen gesprekspartner bv. De oprichting door de decreetgever v publiekrechtelijke instellingen die w. Evenmin aan de rechter om interne procedures te beoordelen: Ook bij ontslag v dit soort mensen geldt het principe dat de overheid geen inmenging heeft, niet bij inhoudelijke kwesties maar ook niet wat betreft procedurele kwesties.

Unie der Vrijzinnige verenigingen voor Nederlandstalige - Franstalige beweging: Centrale Vrijzinnige Raad met 2 vleugels: Centra voor niet-confessionele morele dienstverlening: Er werd druk weggenomen v art. Wat zijn de argumenten die men traditioneel aanvoert met betrekking tot die financiële ondersteuning?

Het is een loyale invulling v positieve verplichtingen. Revolutie heeft de kerk hun vermogen verbeurd zien verklaren. Er zijn geen dringende juridische redenen om het art. Een ieder heeft recht op vrijheid v meningsuiting: Daar de uitoefening v deze vrijheden plichten en verantwoordelijkheden met zich brengt, kan zij w. Ook het recht om info. Zweden werd veroordeeld omdat ze verboden om aan een woning een schotelantenne te plaatsen.

Men werd hiervoor uit zijn woning gezet. Het is de verhuurder die een huurder uitzet omdat deze het niet mag plaatsen staat in het huurreglement. Staat moet proberen op te treden door te zeggen dat dit soort clausules strijdig zijn met de openbare orde omdat het recht om info. Vrijheid v expressie omvat echter ook de artistieke expressie Art. Academische vrijheid valt ook onder de vrijheid v meningsuiting en vrijheid v onderwijs bv.

Ook de commercial speech valt onder vrijheid v meningsuiting. Aangezien in reclame ook opinie en info. Vrijheid v meningsuiting betreft dan bv. Taal is het middel dat je aanwendt om je mening te uiten. Noorwegen, 4 mei Greenpeace met rubberbootjes rondvaren om walvisvangst te verhinderen; stelden zich op tss schip en walvis. Men beriep er zich op dat het een vorm v meningsuiting was.

Ze wilden duidelijk maken dat de jacht op walvissen niet kan. Bescherming v bronnengeheim is een onderdeel v vrijheid v meningsuiting. VK, 27 maart Een journalist brengt bv.

Iemand heeft dat document uit een dossier gehaald en aan de pers bezorgd. De pers bericht hierover. Is het een vorm v heling? Iemand heeft zijn beroepsgeheim geschonden. Bronnengeheim is niet absoluut maar valt wel binnen de structuur v art.

Het EHRM heeft een flinke doorstoot gegeven aan het bronnengeheim. Bronnengeheim geregeld in de wet v 7 apr. Uitzending via kabel of tv. In werd rekening gehouden met de schaarste in bruikbare frequenties om uit te zenden Nu: Deze zin moet gelezen w. Een vergunningsstelsel is wel mogelijk en kan tot restricties leiden die niet op grond v art. Noorse zaak over het verbod voor politieke partijen om reclameboodschappen op tv uit te zenden, een verbod dat ook in de VL omroepwetgeving staat.

In verkiezingsperiodes ga je het populisme stimuleren. Het Hof achtte het verbod strijdig met art. Het was voor hen de enige mogelijkheid om het publiek te bereiken: Het Hof heeft geoordeeld dat er geen redelijk verband v evenredigheid bestaat: Je beperkt de vrijheid te veel om het doel te bereiken.

Verbod voor religieuze reclame is wél ingewilligd. Het Hof heeft dit verantwoord bevonden. Ze staan nogal terughoudend als het gaat om religieuze kwesties. Daar moet de vrijheid v meningsuiting open blijven. De overheid wilde deze zegelbelasting niet afschaffen want het was een belangrijke bron v inkomsten. Preventieve maatregelen werden door het NC geschuwd om 3 redenen: Ze wilde een systeem waarin vrijheid v meningsuiting absoluut zou w.

Verbod v preventieve maatregelen geldt ook ten aanzien v radio en tv op grond v art. Het grondwettelijk verbod v preventieve maatregelen mag door geen enkele overheid w. Echter wel indien de vwn. Cass 29 juni Eens een reële verspreiding is gegeven aan een publicatie, heeft de vrijheid zijn kansen gehad en is de tijd voor verantwoording aangebroken.

Cass 29 juni Evenmin uitgesloten dat de uitgever verantwoordelijk w. EHRM acht ze niet uitgesloten zolang ze voldoen aan de beperkingsvwn. Het GW verbod w. Er moet een onderscheid gemaakt w.: Dit 2e criterium is zeer betwistbaar.

Journalisten vinden dit geen verantwoord onderscheid. De toepassing v art. Waar de GW de drukpersvrijheid huldigt en dus ook de vrijheid v kritiek door de drukpers, beperkt zij het in art. Je zou kunnen denken dat de burgerrechtelijke aansprakelijkheid daar niet onder valt.

HvC heeft in geoordeeld dat de burgerrechtelijke aansprakelijkheid onverkort blijft gelden. De visie is niet betwistbaar maar men zou ze moeten verfijnen. Juiste visie zou moeten zijn: Beperkingen bij wet Art.

Beperkingen nodig in een democratische samenleving: EHRM Handyside, 7 dec. Zij geldt niet alleen voor de info. Conflicten in een democratische samenleving w.

Vooral de vrije meningsuiting over aangelegenheden v publiek belang verdient te w. Het hof bevestigt meermaals dat de pers haar rol als publieke waakhond moet kunnen vervullen. Oostenrijk, 8 juli De politicus moet in dat opzicht meer gedogen dan een anonieme burger. Arrest waarbij algemene inzichten naar voor werden gebracht: Journalist die schrijft over politici en verkiezingen.

Hij zal een coalitie moeten aangaan me een liberale rechtse partij. Nochtans had de kanselier gezegd dat hij helemaal op een andere lijn zat. De journalist vindt dat dit het toppunt is v opportunisme. Hij schrijft een artikel waarin de kanselier gehekeld w.

De man in kwestie kan hier niet mee lachen en start een procedure op, op grond v laster en eerroof. Het ging dus om het leveren v scherpe commentaar op de politicus. De kanselier haalt gelijk in Oostenrijk maar niet in Straatsburg. Oostenrijkse rechter had geoordeeld dat wat men over de kanselier zei, niet juist was.

Men deed volgens de rechter de waarheid geweld aan. Men kon de waarheid ervan niet bewijzen dus was er sprake v laster en eerroof: Er kan niet gezegd w. Je kan zeggen dat een waardeoordeel onnodig grievend is. Later in de rechtspraak is naar voor gekomen dat een waardeoordeel een voldoende feitelijke basis moet hebben.

Wat in het arrest ook zeer sterk tot uiting is gekomen, is dat het gaat over een politiek debat; nl. Waardeoordelen v politici moeten tot uiting kunnen w. In dit arrest heeft de persvrijheid het gehaald. Soms oordeelt het Hof dat een beledigende term niet door de beugel kan en dat de kritiek ook had kunnen w.

LUX, 8 juli Ook waardeoordelen dienen op een voldoende feitelijke basis te berusten. VK, 7 mei Bij het weergeven v feiten en m.

De journalist dient de waarheid na te streven en daarbij op een zorgvuldige wijze te werk te gaan. Je moet als journalist zorgvuldig te werk gaan. Je moet het bewijsmateriaal nemen zoals het er is en niet beschuldigen o. NL, 8 juni Vrijheid v expressie geldt ook voor militairen. Tenslotte stelde het hof dat de DKP door de bundesverfassungsgerecht als politieke partij niet was uitgesloten.

In deze zaak staat het tuchtrecht voorop. In DE werkte men bepaalde tijd met beroepsorden. Men wil dus proberen te vermijden dat de staat geïnfiltreerd w. Lange tijd is er een politiek geweest o. Er was een leerkracht en die behoorde tot de communistische partij. Je kan dus eisen stellen aan kandidaat-ambtenaren v loyauteit aan het staatsbestel. Als je niet voldoet aan de vwn.

Dit moet beoordeeld w. Er werd hedendaagse kunst getoond. De Heer Muller stelde 3 werken Drei Nächte tentoon. Het waren variaties op eenzelfde thema: Mensen kwamen binnen en werden ermee geconfronteerd. De doeken werden in beslag genomen en Muller w. Hij gaat naar Straatsburg wegens schending vrijheid v meningsuiting. Kunstenaars bepleiten soms het exceptio artis. Wat wel bestaat is in dubio pro arte: Kunstvrijheid is volgens het Hof wel zeer essentieel voor een democratie: Hoe heeft men hier geoordeeld?: Europees concept v goede zeden dat verschilt in tijd en ruimte.

Het hof is een beetje marginaal maar ze mogen niet te marginaal toetsen. Muller niet strijdig is met art. Het evenredigheidsbeginsel speelt in dit arrest een grote rol. Openbare orde HvC zegt dat in art.

Uit de bewoording v art. Het aanzetten tot discrimineren, haatdragend of geweld is alleen strafbaar wnr w. Deens programma op tv: Denemarken veroordeeld wegens schending v art. EHRM inzake Soulas t. FR, 10 juli De oorlog zou moeten w. Ze moesten zich ertegen keren want de bevolkingsgroep is gevaarlijk voor de Europese cultuur.

Het is een hele analyse v dat boek. Waar het Hof op wijst, is de veralgemening. Problemen die er zijn moeten kunnen w. Hof verwijst ook naar de taal v internationale instrumenten. Deze heeft in een arrest v de antidiscriminatiewet veroordeeld. Het is niet voldoende dat wat ik zeg, aanzet tot geweld. Het is niet voldoende dat ik weet dat wat ik zeg, aanzet tot geweld. Neen, je moet het ook echt willen. Opdat de strafbaarstelling niet te veel de vrijheid v meningsuiting zou beperken moet er sprake zijn v bijzonder opzet.

FR, 1 juli Mittéran is 14 j president geweest. Hij had voor de verkiezing beloofd dat hij de mensen altijd zou inlichten over zijn gezondheidstoestand in tegenstelling tot Pompidou. Moet hij zijn belofte behouden door te zeggen aan het volk dat hij kanker heeft? Want de mensen zullen zich dan afvragen, kan hij nog wel president zijn? De president was in behandeling vanaf het 1e jaar.

Daarna begint de ziekte zich opnieuw te manifesteren en de bevolking weet het nu ook. Hebben presidenten nog iets v privacy? Is de geneesheer gebonden aan het beroepsgeheim? Het gaat hier niet over een journalist maar over de dokter in kwestie die de president behandeld heeft: De familie vraagt een publicatieverbod op te leggen.

Men bekomt dit verbod. In de 1e fase, toen de familie nog diep bedroefd was over het overlijden, was er een belang om de beperking tegen te gaan.

Hof heeft een afweging gemaakt tss de onmiddellijke en de latere fase. Maar men zegt waarover het zal gaan nl. Men trekt naar Straatsburg. Ze oordelen dat art. Misschien wil de film zich juist afzetten tegen deze meerderheid? Men is niet verplicht te gaan kijken naar de film. Je kan op een andere manier beperkingen aanbrengen dan door een verbod. De boodschap is duidelijk nl. Maar het is niet omdat je gelovig bent, dat je het recht hebt geen enkele kritiek te ondergaan.

Je moet iets kunnen verdragen. Bij wet of decreet 2. De in BE gesproken talen 3. Te regelen voor aangelegenheden die limitatief in die art. Taalvrijheid voor de burgers 2. Mogelijkheid tot taalwetgeving in een beperkt aantal aangelegenheden, o. Eerst in de WG, nadien art. We leven vanaf in een land dat meertalig is. Vanaf het 1e ogenblik was er een overwicht v Vlaamssprekenden. De kwestie hoe je met taalwetgeving omgaat, is in verschillende fasen gelopen.

De taalwetgeving was een soort sociale bekommernis. De 1e taalwet als een soort v sociale wetgeving. Men legde geen taalvereiste op voor ambtenaren. Ze moesten bereid zijn om daarop in te gaan als je taalwetgeving had in bestuurszaken. Eerste grote communautaire aanvaring: In voert men het algemeen meervoudig stemrecht in nl.

Men voorzag natuurlijk dat er mensen in het parlement verkozen zouden w. Kunnen ze wetsvoorstellen indienen in het Ndl. Maar als er dan 2 teksten zijn v eenzelfde wet, wil dat dan zeggen dat de Franstalige volksvertegenwoordigers Nd. Dat is niet mogelijk want ze kennen geen Ndl.. Betekent het dan ook dan iemand in een rechtbank v Wallonië een Vlaamse tekst kan inroepen en de rechter daaraan gehoor moet geven?

Het gaat veel verder dan het toekennen v taalvrijheid om sociale redenen. Het land moet zich zodanig inrichten dat de burgers zowel in Frans en Ndl.

Zo kan je het land opdelen in grote gebieden bv. In WAL kende de elite geen 2 talen. De Fransen menen dat ze een taalachterstand hebben. Het heeft te maken met sociale motieven. Het heeft lang geduurd eer men een keuze heeft gemaakt.

Het is een zeer technische wetgeving. Om de 10 j. Stel dat in een gemeente de bevolking qua taal verandert, dan gaat men de taal veranderen. Dit heeft te maken met de verfransingdruk sociale druk. De taaltellingen hebben geleid tot manipulaties, beschuldigingen over en weer, betwistingen, enz. We gaan de taal in de wet vastleggen: Het feit dat in het Nedl. Je had dus scholen in het Ndl. EHRM inzake Podkolzina t. Ze vonden dit strijdig met art. Het Hof zegt dat het niet onredelijk is.

Dit heeft het Hof herhaald in een arrest v Het was een zaak over Letland: In veel v de Baltische staten heb je nog een Russische minderheid.

Zij laten zich verkiezen en moeten ook Lets spreken in het parlement. Letland is niet veroordeeld door het principe dat de parlementsleden Lets moesten kennen maar door de manier waarop ze moesten bewijzen dat ze Lets kenden formeel attest. Canada De Staat mag opteren voor 1 of meerdere officiële talen voor het publieke leven. Slaat de minderheid op een numerieke of een politieke minderheid of een minderheid in aantal of in machtspositie? Betekent het begrip nationaal dat regionale minderheden uitgesloten zijn?

De Interministeriële Conferentie voor het buitenland beleid: Het verdrag is geschreven voor nationale minderheden; historische minderheden die in principe niet in de juiste natiestaat zitten. Het is niet geschreven voor allochtone minderheden. Er is heel wat discussie over wat minderheden zijn. Welke rechten krijgen ze en wat zijn minderheden?

Er is geen definitie v minderheden en ook geen strikte rechten en verplichtingen. Men krijgt weinig rechten die rechtstreekse werking hebben; die je rechtstreeks voor de rechter kan inroepen. BE heeft het verdrag niet geratificeerd samen met 6 andere staten v Europa.

Er zijn ook nog 3 andere staten bv. We ratificeren het verdrag maar we willen niet raken aan de grondwettelijke bepalingen. Is dit een geldig voorbehoud? Er is nog geen duidelijke uitspraak over wat minderheden zijn in ons land. Moeten we een democratisch onderzoek doen? Als we zouden toetreden zou het Comité zeggen dat de Fransen de minderheid in ons land zijn.

Men heeft de bevoegdheid inzake onderwijs naar de gemeenschappen overgeheveld. De gemeenschap moet o. Er werd beroep op gedaan door scholen met een eigen pedagogische benadering. We subsidiëren enkel onderwijs dat aan bepaalde criteria voldoet.

Er zal een spanning bestaan: Neen, er moet een bepaalde vrijheid blijven bestaan. De middelen zijn beperkt; men moet ze inzetten waar nodig. Men kan de subsidiëringverplichting niet zomaar schrappen. De overheid krijgt hieromtrent veel beleidsruimte.

Men zal gaan vergoeden volgens de gebruikelijke methodes en de meerwaardes zal je zelf moeten betalen. Alleen de betrokken eredienst zelf kan uitmaken welke instantie bevoegd is om op de authenticiteit toe te zien.

Het staat de betrokken eredienst vrij in voorkomend geval bij wege v delegatie de bevoegdheidsverdeling vast te stellen die beantwoordt aan de interne verscheidenheid ervan, zowel t.

Hof heeft gezegd dat de vrijheid niet weg gesubsidieerd kan w. EHRM inzake Kjeldsen ea t. Er waren ouders die zeiden dat het niet gebeurde zoals zij het wilden. Zij wilden een moreel verhaal. De kinderen moeten niet enkel weten hoe het gaat maar er moet een verhaal rond verteld w. Hof heeft geoordeeld dat art. Het moet gebeuren op een objectieve, realistische wijze. De enkele overweging dat een gedifferentieerde behandeling onder de vroegere wetgeving bestond, volstaat niet om vast te stellen dat zij op objectieve verschillen gegrond was en blijft.

Zodra echter objectieve verschillen bestaan die een verschillende behandeling kunnen verantwoorden, kan de decreetgever zich op de maatregelen inspireren waarbij de nationale wetgever voor de gelijktijdige herziening v art. Men kreeg geen toegang. Men zal nagaan of er alternatieven zijn: Als er alternatieven zijn, moet je het elders gaan doen.

RvS Klessens , nr. Betoging tegen de abortuswetgeving. De situatie is zo uit de hand gelopen zodat de optocht niet kon plaatsvinden. Wat betekent dit in concreto? Hoever moet men hierin gaan? Je kan ook geen resultaatsverbintenis waarborgen. De vereniging die het eerst gevraagd heeft, is eerst. Zaak Le Comte Vrijheid v vereniging betekent ook de vrijheid hebt om niet te verenigen. In FR is een hele discussie geweest over hoe men het jagen op gronden ging organiseren.

Gaan we mensen toelaten te jagen op alle gronden, dus een recht dat voor iedereen toegankelijk is of koppelen aan eigendomsrecht? Speelt het eigendomsrecht in verband met het jachtrecht een belangrijke rol? Men was v oordeel dat het eigendomsrecht toch een belangrijke rol speelde.

Heel het systeem was een beetje verwaterd. Hof oordeelde dat zowel art. Het feit dat een organisatie: Positieve vrijheid impliceert de vrijheid om: Islamitische partij in Turkije. Men wil een Islamitische staat vestigen en ook een recht invoeren dat niet zou gelden voor iedereen. Men keek ook naar een optreden v sommige leiders v die partij die hadden opgeroepen tot de heilige oorlog enz.

Geen specifieke wetgeving over het verbieden v partijen maar wel wetgeving met betrekking tot financiering v politieke partijen Wet van14 juli De partij als zodanig w. Het GwH heeft zich moeten uitspreken over de grondwettigheid v art. Het GwH is in grote mate ingegaan op deze klacht maar men heeft de wet niet vernietigd maar grondwetsconform geïnterpreteerd. Op voorwaarde v welke interpretatie is de wet in overeenstemming met de grondwet?

Je staat vijandig t. Vijandig kan in die context enkel w. Staten blijven vrij om zelf hun systeem te organiseren dat eventueel een speciaal statuut aan de representatieve vakverenigingen verleent. Het recht om te staken w. Niemand zal v zijn eigendom w. De voorafgaande bepalingen zullen echter op geen enkele wijze het recht aantasten dat een Staat heeft om die wetten toe te passen welke hij noodzakelijk oordeelt om toezicht uit te oefenen op het gebruik v eigendom in overeenstemming met het algemeen belang of om de betalingen v belastingen of andere heffingen en boeten te verzekeren.

GwH ziet in samenhang met de art. Deze bestuurlijke maatregelen w. Dit recht kan echter in het algemeen belang zonder discriminatie w. Zodra de titularis beroofd w. Bij elke onteigening moet het beginsel v billijke en voorafgaande schadeloosstelling in acht genomen w.

Niemand trad daartegen op, maar op een bep. Ze vaardigen een manier v onteigening uit: Is dit in het algemeen belang of in het belang v particulieren? De regelende maatregelen kunnen v velerlei aard zijn. Staten brengen 2-jaarlijks verlagen uit over de vooruitgang dit geboekt w. De prestatieverplichting die in sociale, economische en culturele grondrechten besloten ligt, kent in beginsel geen individueel afdwingbaar recht toe.

In het algemeen w. De democratie krijgt gestalte doordat de wetgevende macht toekomt aan de verkozenen vertegenwoordigers in het federaal parlement, in de gemeenschaps- en gewestparlementen en in de provincie- en gemeenteraden Art.

Een misbruik v die vrijheid kan strafbaar gesteld w.. Wet v 19 juli Verbod om terroristische verenigingen op te richten Wet v 30 juni tot bestraffing v bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden art. Om aanspraak te kunnen maken op de dotatie waarin is voorzien bij art. Indien een politieke partij door eigen toedoen of door toedoen v haar componenten, lijsten, kandidaten of gekozenen, duidelijk en door middel v verscheidene met elkaar overeenstemmende tekenen, aantoont dat ze vijandig staat tegenover de rechten en vrijheden die gewaarborgd w.

RS op grond v art. De ministers alleen zijn verantwoordelijk. Om verenigbaar te zijn met het representatief en parlementair systeem, zal de koning: NC schreef een systeem v checks and balances in de GW om de verhouding tss de verschillende machten te regelen zodat er een machtsevenwicht zou zijn i. Macht is een dubbelzinnig begrip: Meer dan 3 functies: Bij het uitoefenen v deze functies niet alleen sprake v scheiding, maar ook v samenwerking: Gebeurlijke misslagen begaan door de een Assemblee, kunnen achteraf nog w.

Kamer zou bestaan uit leden. Parlement - 10 aangeduid door en uit het Fr. Senatoren v rechtswege Art. Zij zijn eerst stemgerechtigd op de leeftijd v 21 j. Zou nu ook nog steeds v belang kunnen zijn, ook al w. Globaal evenwicht in de Senaat a Democratische legitimiteit: VL Parlement en Fr Gemeenschapsparlement kunnen elk beslissen dat de gemeenschapssenatoren w.

Door wie het kiesrecht w. Kiezers kunnen hun stem uitbrengen zowel op - 1 - als op meerdere kandidaten - als op de lijst zelf De uitgebrachte lijststemmen w.

Wnr een verkozene zijn mandaat niet opneemt of zijn mandaat neerlegt, volgen zij hem op. Ze kunnen zeer verschillend zijn naargelang het land, hoewel het democratisch gehalte nochtans gelijkwaardig is: Kieskringen Verkiezingen voor de Kamer v volksvertegenwoordigers w.

Waalse kieskring die de administratieve arrondissementen omvat die tot het Waalse Gewest behoren 3. Bevolkingsaantal om de 10 j. Zetels gaan naar de lijsten met de grootste quotiënten, tot het aantal te begeven zetels verdeeld is. Ze kunnen bijgevolg hun ambt nog niet uitoefenen. Kamerleden en senatoren w. Bij iedere zitting aanvang v elk parlementair jaar benoemt elke Kamer haar voorzitter, ondervoorzitters en stelt haar bureau samen.

Niet de wetgevende macht waarvan ook de Koning deel uitmaakt, maar K en S zelf regelen ieder voor zich, in hun reglement, de wijze waarop ze hun bevoegdheden en met name hun wetgevende en controlefunctie uitoefenen. Senaat mag niet zetelen indien Kamer niet in zitting is art. Niet tegelijk lid v K of S en minster of staatssecretaris art.

Sluit ook uit uitspraken beschermd door art. DE, 8 juli Onschendbaarheid niet strijdig met art. De lijst v mandaten w. Naar aanleiding v deze casus heeft men in BE een art. Je kan het zelf niet vaststellen, je moet medische rapporten hebben.

Het is een vrij algemene term die gebruikt werd. Als de koning op reis is, blijft zijn functie doorwerken. Hij heeft geen tijdelijke vervanging: Hij blijft in het land omdat hij bij zijn soldaten wil blijven. De ministers trekken naar het buitenland; ze dekken de koning niet in verband met zijn beslissing om in het land te blijven. Hij pleegt verraad want hij maakt zich klaar om vrede te sluiten met Duitsland. De regering wil hem v zijn troon vervallen verklaren maar dat is niet geregeld in de grondwet.

De MR heeft een dossier, daarna roept hij de Verenigde Kamers samen en zij beslissen over die onmogelijkheid. Daarna duiden ze eventueel een regent aan. Men voorziet niet wie in deze tssperiode de Koninklijke functies uitoefent. Dit doet men wel wnr de koning overlijdt: Parlementslid merkte op dat het allemaal beter geregeld moest worden. In stelt men vast dat het grondgebied bezet is. We denken dat de koning gaat onderhandelen met de Duitsers dus we moeten hem in de onmogelijkheid kunnen verklaren om te regeren zodat hij geneutraliseerd wordt.

In kiest men voor die 1e interpretatie: MR die vaststelt dat de koning in de onmogelijkheid zit om te regeren en nadien stellen de Verenigde Kamers een regent aan. In is het grondgebied bevrijd. Koning Leopold 3 is geen krijgsgevangene meer. Nu is het zogezegd mogelijk om een regent aan te duiden tssperiode is afgelopen. In duidt men dus een regent aan. Het regentschap moet nu eigenlijk ook ten einde komen.

De koning slaagt er niet in een regering te vormen omdat er geen meerderheid is in het parlement die achter de koning willen staan. De koning wacht op de volgende verkiezingen. Ondertss wil de koning zichzelf terug in de onmogelijkheid om te regeren zetten. MR zegt dat dit niet zomaar gaat. Men stemt een wet: Het motief was een goed motief: Men gaat op een ander been staan: De regering heeft zich ertegen verzet maar ze leggen toch de wet aan koning Boudewijn voor.

Hij weigert te tekenen. Hij vraagt niet dat het veto w. Hij wil dat er een manier gezocht w. Dit is de natte droom van iedere geheime dienst en ja zelfs de stasi zou er spontaan van klaarkomen maar wacht leven wij niet in een vrij land een democratie en die is iets dat zogenaamd democratisch besloten is.

Tja het is triest hoe ver we zijn afgezakt qua privacy van de burger. Het doel moet opwegen tegen de inbreuk op de privacy en deze inbreuk rechtvaardigen. Het lichtste middel waarmee het doel kan worden bereikt moet worden gekozen. Op voorhand moet een specifiek doel worden aangegeven en de uitoefening van de bevoegdheid moet in overeenstemming zijn met dat doel. Niet alles zo maar getapt, ik lees toch duidelijk: De diensten mogen straks grote hoeveelheden kabelverkeer onderscheppen van een grote groep internetgebruikers, om zo bij de persoon of personen uit te komen die ze nog niet op de radar hadden.

Vooral die laatste stap, de analyse van historische gegevens, voornamelijk metadata, is van belang. Die hele Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden is een fopspeen voor de burger en politiek. Het huidige toezicht functioneert al voor geen meter en dan zou zo'n commissie ineens wel zich verzetten tegen de inlichtingendiensten? Dat wordt gewoon een stapel blanco papieren met een handtekening van de commissie in de la van de AIVD en MIVD voor als er ooit achteraf vragen over komen.

Waarom zou zo'n toetsingscommisie niet gewoon hun werk doen. De leden zijn voornamelijk onderdeel van de rechterlijke macht en dus niet gelieerd aan de inlichtingendiensten. Die kunnen toch prima een onafhankelijk oordeel vellen.

Het is een veel minder politiek orgaan dan de toezichtscommisse voor de inlichtingendiensten waar politici in zitten. Bijvoorbeeld omdat diezelfde inlichtingendienst een dossier over die rechters heeft met informatie die ze liever niet openbaar hebben. Ik heb een redelijke idee van tot hoe ver de tentakels van de inlichtingendiensten reiken.

De rechters en experts uit de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden die vooraf dergelijk taps goed moeten keuren zullen beoordelen of de taps proportioneel en doelgericht zijn. Zoals nu ook al? Waarbij de verdachte en zijn omgeving getapt wordt.? En die gaan na een tijd niet lakser worden na de ste handtekening voor een tap? Deze kunnen niet onder druk gezet worden daar ze zelf mogelijk getapt kunnen worden?

Het hele ding draait rond het feit dat je niet afgetapt moet worden. Maar weet dat de mogelijkheid bestaat. Een panopticon als het ware. Je bent nooit zeker of je wel of niet afgetapt word. Dus je gaat leven alsof je continu afgetapt word. Dat kan goed zijn. Maar met dit systeem kan je nog altijd de mensen onder druk zetten die de handtekening plaatsen. Of je ze tapt of niet, bluffen kan ook. Ik vind het toch een gevaarlijk spelletje. Ik zie het probleem niet zo zeer.

Wil je privacy - gebruik sterke encryptie. Op zijn minst is real-time afluisteren dan lastiger of geheel niet meer mogelijk. Encryptie die de content voor massieve datasets onwerkbaar maakt. En ruis - het vullen van de dataset met nutteloze valse data. Chat apps die random pseudo-gesprekken over connecties heen knallen zou een manier zijn om dit soort big brothers flink dwars te zetten.

Vooral als je die pseudogesprekken rijk maakt in triggerwoorden Dan halen ze de data toch van een buurland? Dat is wat Snowden wel duidelijk heeft gemaakt. Als de eigen bevoegdheden niet ver genoeg rijken, dan gebruik je die van een ander land toch gewoon? Aivd taps alles, behalve als er opnames zijn van mogelijke corruptie op politiek vlak zie Teeven - van Rey want dan zijn opeens de opnames 'kwijt'.

Iets wat je verwacht in een corrupt land als Italië, zeker niet in Nederland. Was voor mij wel een eye-opener. Overheid blijkt niet te vertrouwen. Meer macht voor overheden gaat m. De overheid is al jaren niet meer te vertrouwen als het op dit soort zaken aankomt.

Ze eigent zich steeds meer rechten toe en de controle processen eromheen blijken keer op keer niet te voldoen of gewoon genegeerd te worden. Het kan niet anders of onschuldige mensen worden hier op den duur het slachtoffer van. Je kunt er zelf veel aan doen middels encryptie op je chat, VPN's, een goede firewall, etc, etc maar dat is wel een boel gedoe, zeker voor de gemiddelde non-tweaker. Grappig genoeg zal een beetje crimineel daar iemand voor inhuren en dan blijft er dus gewoon niks te tappen over ja alleen versleutelde brij, veel plezier.

Dus dan blijft over de burger die eens zwart bij klust bijvoorbeeld en dat is precies niet waar deze wet voor bedoeld is, maar uiteindelijk wel voor gaat worden misbruikt We zijn geboren in , maar het is Ik moet steeds denken aan https: Ik moet hieraan denken: Bij een inbraak is de facto ook iedereen initieel verdachte.

Dat klopt per definitie niet. Iemand is in ons land pas verdachte als er een redelijke basis voor verdenking is. Als er niets of niemand is dat jou verdacht maakt mag men niet zomaar gaan zoeken. Je kan verdachte zijn omdat jou telefoon bij een mast in de buurt stond aangemeld. Alleen al in de buurt zijn dan genoeg betekenen.

Misschien was je ook wel getuige en wil men zo getuigen achterhalen. Je kan snel, heel snel verdacht zijn. Nee, dat is een verkeerd metafoor. Wat jij bedoelt is wanneer agenten continu per gebied bijhouden welke auto's er geparkeerd staan, totdat er een misdrijf gepleegd wordt dat dan met die informatie opgelost kan worden.

Los van jouw redenering. Hoeveel kost dit geintje? Wat gaat het opleveren? Zolang er meer mensen sterven in verkeer dan door terroristen is het belang van deze wetgeving belachelijk. In zijn er verkeersdoden gevallen: En het verbaasd me al jaren dat in de tweede kamer er geen mensen rationeel over het onderwerp nadenken en gewoon op basis van FEITEN de discussie aan gaan. We moeten gewoon accepteren dat er een aanslag kan plaatsvinden en zolang dat jaarlijks minder doden en gewonden geeft dan regulier verkeer Nu gaan we miljarden in veiligheidsapparaat stoppen om vervolgens onze bevriende inlichtingen diensten van informatie over onze inwoners te voorzien.

Terwijl we daarmee t. Oké door te tappen compenseren ze dat [Reactie gewijzigd door totaalgeenhard op 8 februari Waar baseer jij op dat keer op keer blijkt dat terroristen al bekend zijn bij justitie?

In hoeveel procent van de gevallen zijn terroristen al bekend bij justitie bij de verijdelde aanslagen? Er wordt nooit informatie over verijdelde aanslagen naar buiten gebracht en dus ook niet op welke manier de data is vergaard om deze aanslagen te verijdelen. Misschien worden er wel elke maand 10 aanslagen verijdeld met deze sleepnet technieken!?

Ik weet het niet, maar jij ook niet Wonende in België heb ik het halve land platgelegd zien worden, omdat men een stapel terroristen zocht. Blijkt toch dat al die figuren al een strafblad hadden in de bijdorpjes van Luik en geradicaliseerd zijn geraakt over de afgelopen jaren.

Geen sleepnet die dat had kunnen vermoeden. Echter, een gerichte aanpak in de wijk, met goed opgeleide sociologen en ingeburgerde wijkagenten, hadden dat probleem wellicht wél ingezien. Zoals in dat filmpje hierboven wordt aangehaald; domme machines vangen domme criminelen.

En sleepnetten zijn domme machines, terwijl een sociale wijkaanpak intelligentie vereist iets waarbij ik mij tegenwoordig vragen stel; het lijkt wel alsof "de bevolking" met het jaar dommer wordt!

Ik denk eerder dat raddraaiers slimmer worden en dat is het probleem wat aangepakt moet worden maar niet op de manier die nu goed bevonden wordt. Misschien wordt jij wel elk jaar slimmer ipv dat iedereen dommer wordt. Iedereen weet als je iets stiekems wilt doen moet je vooral niet op het grid gaan zitten. Voor internet en telefoon verkeer. De buurt heeft vaak wel een idee maar loopt niet vanzelf het eerste beste politie gebouw in.

En ja publiek wordt minder kritisch. Je leest iets op FB en hop dat is dus waar, daarna zie hetzelfde bericht in de twitter dus is het helemaal waar. Sleepnetten zijn iets waar we vanaf willen komen in de visserij en nu willen we dezelfde techniek op mensen gaan gebruiken. Tsja leren doen we heel slecht. Elkaar angst aan praten gaat heel gemakkelijk. De meest destructieve visserij is 'n sleepnet; het vernietigt de volledige natuur op de bodem. Ik weet niet zeker of de analogie opgaat, maar ik kan me goed voorstellen dat AIVD sleepnetten ervoor gaan zorgen dat de hele ecosfeer op internet aan gort geholpen wordt; mensen die zichzelf terugtrekken, omdat de vrijheid, de anonimiteit om zeep is geholpen.

Ik zou er niet versteld van staan Verhalen genoeg maar is dat ook echt zo? Het kan wederom onderdeel zijn van verhaal om dit soort wetgeving erdoor te krijgen. Stel je ook de vraag als er zo veel aanslagen voorkomen zijn, moeten deze mensen daarvoor voor de rechter komen. Zoek dan eens op rechtszaken betreffende het voorbereiden van een aanslag en zie daar je zal er heel weinig vinden.

Mag je dan de conclusie trekken dat er veel wordt overdreven? Ik ga niet nog een keer al die links opzoeken in google maar het is echt geen probleem om zelf tientallen verhalen te vinden van in alleen al in Europa voorkomen aanslagen.

Soms door toeval soms door onderzoek van opsporingsdiensten. Zoals ik al schreef een veroordeling zie ik bijna nooit en blijft dus de vraag hoeveel er echt voorkomen is. Voorbereidingen treffen voor aanslag is strafbaar in sommige landen. Vergeet niet dat er vaak wapens, explosieven gevonden worden. Als je zelf al merkt dat er vaak explosieven of wapens gevonden worden dat weet je toch ook wel dat er regelmatig aanslagen voorkomen worden Toch zijn er wel voorbeelden.

Je hebt helemaal gelijk dat als ze gericht op daders werken ze ook hun eerste burger rechten schenden. Echter is daar dan veelal onderzoek aan vooraf gegaan. Ze zitten vaak al in een crimineel netwerk. Als je dat eenmaal in kaart hebt is het makkelijker doorlichten. Daar heb ik geen probleem mee. Als je toevallig een vriend bent van zo iemand en dat kunt verklaren ja, dan is dat even vervelend. Maar is er niks aan de hand.

Het werkt altijd twee kanten op. Sleepnetten werken echter niet zo goed, dat weten we van Snowden. Maar om daarbij ieders privacy in het gedrang te brengen. En toch is die afweging er altijd Je geeft zelf aan: Allemaal schendingen van privacy.

Je kan opsporingswerk onmogelijk verrichten met absolute privacy. De enige manier om daders te vangen blijft dan nog op heterdaad. Er is een fundamenteel verschil tussen een verdachte onderzoeken en dmv dragnet en co iedereen als potentiele verdachte aanmerken. Je geef juist een mooi voorbeeld van gerichte opsporing. Schaduwen is gericht, tap is normaal gericht, infiltratie is norm aal gericht. Gebruik van vingerafdrukken uit en database is niet gericht, gebruik van DNA profielen uit een database is niet gericht, gebruik van telecom gegevens is niet gericht, het ondervragen van getuigen is niet gericht, alcoholcontroles zijn niet gericht, zelfs gebruik van een telefoonboek om een nummer op te zoeken is zo gezien niet gericht Allemaal veelgebruikte bestaande opsporingsmethodes waarbij veel gegevens van mensen betrokken zijn die niets met het delict te maken hebben.

Als ik ik een sleepnet zoek naar bepaalde gegevens krijg ik inderdaad alleen de gegevens te zien waarnaar ik zoek. Als ik een sleepnet uitgooi over alle internet communicaties in amsterdam west en daar dan vervolgen alle IP adressen uit opvraag die verbinding hadden met een geheime server van IS in Irak dan vind ik ook alleen gegevens van IS aanhangers en niet van de rest van de bevolking van amsterdam west. Het punt is dat in zo'n dna systeem een politieagent niet zomaar de privegegevens van miljoenen mensen kan opvragen.

Vergelijk het met een microfoon. Je kunt een richtmicrofoon plaatsen en bewegen, om heel specifieke geluiden helder op te vangen.

Je kunt ook een omgekeerde luidspreker in de lucht plaatsen en elke vibratie die in de lucht hangt, opvangen. Met een schraal geluid tot gevolg en veel ruis in alle opgevangen signalen. Het eerste schendt wellicht de privacy van een paar mensen; dat is dan ook de bedoeling.

Dat laatste kan gebruikt worden voor automatische patroonherkenning, maar heeft een hele grote foutenmarge. Omwille van alle ruis "op de lijn". Conclusies die volgen uit die omgekeerde speaker zijn dan ook totaal niet te vertrouwen, terwijl gegevens uit die richtmicrofoon behoren tot bewijsmateriaal.

Wellicht dat je, met heel veel geluk en moeite, uit je speakergegevens een leidraad kunt trekken, een speld uit een zelfgebouwde hooiberg. Grote kans echter, dat die leidraad al lang zichtbaar was, maar dat men simpelweg de verkeerde kant opkeek of de foute vragen stelde.

Dat denk ik dus ook. En de bevolking wordt dan de dupe van de spoken van de machthebbers. Je hoeft alleen maar naar de USA te kijken om te weten waar dat toe leidt: Chicago is zo corrupt als de pest bron: De bevoegdheden van de politie uitbreiden, zodat ze nog meer geweld mogen gebruiken en onvrede nog gemakkelijker de kop kunnen indrukken -letterlijk-.

Ik wil zo'n samenleving niet; welke zot wil dat wel? Volgens mij is de kern van het verhaal dat we het als samenleving wel willen accepteren als dit soort informatie gebruikt wordt om een aanslag te voorkomen maar niet om de prive gesprekken tussen jou en b. Waar we ons wat mij betreft dus op moeten richten is de integriteit van het orgaan dat zich bezig houd met dit soort zaken.

Als voorbeeld zou het misschien mogelijk kunnen zijn om bepaalde informatie zo te verwerken dat het voor mensen anoniem blijft tot op het moment dat er een duidelijke aanwijzing is dat er zo'n aanslag in de planning zit en dan kan er met een gerechtelijk bevel een sleutel verkregen worden die het geheel ontsleuteld voor de echte gegevens.

Ik ben er zo zeker van dat ik het accepteer dat dit soort informatieverzameling wordt gebruikt bij terrorismebestrijding. Tot nu toe krijgen we vooral de ineffectiviteit van dit soort methodes voorgeschoteld terroristen waren veelal al bekend bij de politie; criminelen idem dito , terwijl de overheid ons een rooskleurige, zonovergoten tuin voorspiegelt.

Mijn logica vertelt mij dan ook dat men niet in staat is om met de huidige middelen en mankracht de al beschikbare data juist te analyseren SMS van aanslagplegers in Parijs en Brussel! Met als logisch gevolg dat men met meer bevoegdheden en dus meer data nog minder effectief kan zoeken.

Daarom accepteer ik dit soort methodes niet, ook niet voor terrorismebestrijding. Tenzij ze met een beleid komen, waarbij een politieschool wordt opgericht die speciaal tot doel heeft om dit soort big data verzamelingen te beanalyseren met het oog op terrorismebestrijding.

En er agenten worden klaargestoomd om die taak op zich te nemen. Dán zou de bijvangst criminelen, pedofielen, etc. Tot die tijd, dus met veel te weinig mankracht, krijg je veel te grove analyses met een foutenmarge die véél en véél te groot is om doeltreffend te zijn. Met als gevolg dat Jan-met-de-pet moet gaan uitkijken voor Ome Agent. Goed verhaal, ik ben het er helemaal mee eens! Als ze geen geld verspillen dan hebben we straks geen Zembla uitzendingen meer!

Dan hebben we echt een probleem. Jij noemt het een luie oplossing, maar is tevens wel een zeer efficiënte, met minder manuren meer bewijs of mogelijk bewijs , om een zaak sluitend te krijgen zal er wel wat meer moeten komen vrees ik, maar dit zou wel sneller kunnen leiden tot een verdachte, en dat dan gedurende dat onderzoek mijn naam langs komt flitsen op basis van bepaalde criteria, dat is dan maar zo.

Het zal dan ook snel duidelijk worden dat ze mij niet moeten hebben Let wel privacy is een groot goed, maar als ik onlangs lees dat iemand een kopie van zijn bankpas en een schermafdruk van de readercode verstuurd wat natuurlijk dom is , en dat dan de bank alle medewerking weigert na een officiële aangifte onder het mom van privacy Het is een luie oplossing omdat men er straks vanuit gaat dat de computer de terroristen er wel even tussenuit filtert.

Bij de eerst volgende aanslag kan men dan ook mooi de verantwoording van zich afschuiven, want ze kunnen natuurlijk niet alle data analyseren en het budget was te klein enzo. Dat je meer bewijs zou verzamelen is ook helemaal niet zo. Daardoor wordt het verzamelen van echt bewijs alleen maar een stuk moeilijker. Vergelijk het met het zoeken naar een naald in een hooiberg waarbij men eigenlijk niet weet of er wel een naald is en waarbij ze überhaupt niet weten of het wel een naald is waar ze naar zoeken.

Een beetje vakkundig recherchewerk kan zoveel meer opleveren. Maar daar wordt alleen maar op bezuinigd. Ondertussen willen ze wel dat wij ons "veiliger" gaan voelen. Daarbij gaat men er dus vanuit dat wij ons onveilig voelen terwijl dat misschien helemaal niet zo is.

Bovendien praat men alleen over het gevoel. Als je je veiliger wilt voelen kun je beter geen kranten meer lezen en geen journaal meer kijken.

Dat is een stuk goedkoper en heeft een veel beter effect. Om daadwerkelijk veilig te kunnen zijn zou de overheid kunnen beginnen met het stoppen van de bezuinigen op politie en justitie. Dat zijn tenslotte de mensen die onze veiligheid in de praktijk waarborgen. Mee eens, met je nuancering.

Het is niet enkel lui maar ook dom. Binnen de kortste keren gebruikt elke crimineel encryptie. Gevolg is dat de geheime diensten gaan vragen voor een ecryptieverbod of het verplicht inbouwen van backdoors. In engeland gaan albde eerste stemmen op. Wat ze je ook wijsmaken! Het is niet de luie oplossing, het is helemaal geen oplossing. De inlichtingendienst heeft niet als doel om informatio te vergaren om terroristen op te sporen, de inlichtingendienst heeft als doel het verspreiden van misinformatie, het bangmaken van naieve burgers en het bagatelliseren van de achterdochtige met het aloude "als je geen boef bent heb je niets te vrezen", zodat ze meer budget krijgen om een groter inlichtingenapparaat te bouwen en meer mensen aan te nemen die kunnen gaan doen alsof we die inlichtingen zo hard nodig hebben.

Ik vraag me toch af hoe ze dit willen gaan aanpakken. Stel ze willen een heel dorp afluisteren dan heb je toch te maken met mensen die bij ruim 50 verschillende providers zitten verdeeld over meerdere infra-structuren PoP's Hoe wil je dat überhaupt gaan tappen dan? De enige mogelijkheid die ik zie is dat ze bij alle grote internet knooppunten blackboxes te plaatsen die op basis van IP adressen uit de CIOT database dus van iedereen die in dorp X woont eruit filteren en al die RAW data 1: Mogen zij de live data ook nog aanpassen of beïnvloeden want wie zegt dat ze niet de verbinding met windows update servers kapen en je pc een update voorschotelen met wat overheidsspyware.

Want dat soort situaties gaan we krijgen straks. Of je download ergens een executablle en je krijgt gratis en voor niets on the go een extra payload er bij. Wat gaan we toch in een enge wereld belanden. Helaas leven we er al in Dit is nog maar kinderspel met wat oa Amerika kan en doet Wat weer erg grappig is want onze data wordt dus overal ter wereld af geluisterd en dus op meerdere plekken opgeslagen, bestudeerd en geanalyseerd mag ik mijn eigen rapport inzien?

Wat ik mis is dat degene die doelwit is geweest van onderzoek na afloop van het onderzoek wordt ingelicht en de mogelijkheid krijgt in het geval van fouten de diensten ter verantwoording te roepen. Dat in achterkamertjes door niet gekozen ambtenaren stiekem over de toekomst van mensen wordt beslist is een recept voor misbruik.

BVD voorganger van AIVD heeft geprobeerd journalist Willem Oltmans het werken en leven heel moeilijk te maken waarvoor uiteindelijk een schadeclaim van miljoenen aan Oltmans moest worden betaald. Ik vind dat er ook weinig geen aandacht is voor het https: Je kan ze een brief sturen. Vooral de volgende passage vind ik persoonlijk zorgwekkend: Ze hadden net zo goed een wet kunnen maken: AIVD, doe wat u goed schikt.

Ik mis in dit artikel 1 nieuwe bevoegdheid die wel heel belangrijk is: De bevoegdheid om onverwerkte data te delen met andere inlichtingendiensten. Nu is het zo dat alle data eerst verwerkt moet worden en enkel eventuele reporten gedeeld mogen worden met andere mogendheden. Aangezien de AIVD niet de capaciteit heeft om grote datasets te verwerken, betekend dit feitelijk dat alle data door buitenlandse mogendheden verwerkt gaat worden.

Dit wordt nog erger, nu Plasterk heeft toegegeven dat deze informatie vrijelijk door buitenlandse opsporingsinstanties gebruikt mag worden, zonder waarborgen in de Nederlandse wet. Het maakt eigenlijk niet zo veel uit Misschien is het nu de NSA, maar de wet is gemaakt voor de toekomst, dan zijn het ineens de duitsers of de chinezen, net wat de AIVD wilt en geen politicus die er nog zicht op heeft!

Was er niet ooit een hele discussie over die ontsleutelingsplicht?

11 april professionnelles mais aussi privées, le véhicule circu- die verdragen goed te keuren. Waarom heeft u Hoeveel van de artsen met RIZIV-nummers . Test Achats a analysé une série de pseudo-médica- de dag voor het in ontvangst nemen van de documen- ten. 1. Turkije te verdubbelen. 1 juli Pseudo-eindheffing voor excessieve vertrekvergoedingen Hetzelfde geldt als uitzendkrachten die u inleent, een bedrijfsauto van u privé mogen . De werknemer meldt u kort na ontvangst dat hij te veel loon heeft gekregen en hij betaalt dit binnen een .. Wij keuren de regeling dan goed of af. 19 juni privée, mais garantissant aussi la protection de l'ordre public et de la sécurité .. momenteel in Turkije, Syrië en Libanon bevinden. De forfaitaire som is bedoeld om transport, ontvangst, woning voor .. On parle, désormais, d' intervention militaire ou pseudo militaire au sol. .. niet mee goed te keuren.

KUTJE VOELEN BORSTEN LIKKEN